Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“


Grantová schéma

APVV program

Vyhlásenie výzvy

01.06.2021

Ukončenie výzvy

10.10.2021

Popis

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ PP H-EUROPE 2021.

Dátum vyhlásenia: 01.06.2021

Dátum ukončenia výzvy: 10.10.2021 do 12:00 hod.

Hlavným zámerom výzvy je stimulovať účasť slovenských organizácií výskumu a vývoja v rámci programu Európskej únie pre výskum a inovácie na roky 2021 až 2027 - Horizon Europe.

Cieľom je podporiť zvýšenie účasti slovenských organizácií výskumu a vývoja na koordinácii alebo účasti na riešení projektov v programe Európskej únie Horizon Europe.

Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou refundácie oprávnených nákladov vynaložených v roku 2021 na prípravu projektového návrhu v programe Horizon Europe v rámci výziev vyhlásených v nasledujúcich pilieroch:

 • 1. pilier – Excelentná veda;
 • 2. pilier – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu;
 • 3. pilier – Inovatívna Európa.

Minimálny objem finančných prostriedkov určený na podporu projektov počas obdobia trvania výzvy PP H-EUROPE 2021 je 600 000 €. Maximálny objem finančných prostriedkov určený na výzvu bude závisieť od disponibilných finančných prostriedkov APVV v roku 2021. Žiadosti budú posudzované priebežne podľa poradia ich dátumu doručenia do agentúry.

Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou refundácie oprávnených nákladov uhradených v roku 2021 na prípravu projektového návrhu v programe Horizon-Europe, a to nasledovne:

 • European Research Council (Európska rada pre výskum) – ERC výzvy:
  • Advanced Grant - maximálna refundácia vo výške 6 000 EUR,
  • Consolidator Grant - maximálna refundácia vo výške 5 000 EUR,
  • Starting Grant - maximálna refundácia vo výške 4 000 EUR,
 • Ostatné výzvy v rámci Horizon Europe:
  • v prípade žiadosti na refundáciu nákladov podania prihlášky v pozícii „Lead partner“ (Hlavný koordinátor) je možná maximálna refundácia vo výške 8 000 EUR,
  • v prípade žiadosti na refundáciu nákladov účasti na podaní prihlášky v pozícii „Partner“ je možná maximálna refundácia vo výške 4 000 EUR.

Žiadateľ v žiadosti jednoznačne definuje výskum a vývoj výberom odboru vedy a techniky z číselníka.

Oprávnenými sú žiadatelia, ktorých projekty boli predložené v rámci jednej zo stanovených výziev Horizon Europe v roku 2021, čo žiadateľ doloží kópiou potvrdenia o podaní projektu Horizon Europe.

Pred podaním prosím žiadosť zaregistrujte v portáli CCVaPP.

Lehota na predkladanie žiadostí je od 01. júna 2021 do 10. októbra 2021. Žiadosti sa predkladajú na adresu agentúry. Lehota na predkladanie žiadostí je zachovaná, ak sa žiadosť posledný deň lehoty podá orgánu, ktorý má povinnosť ju doručiť. Agentúra oznámi prípadné uzavretie výzvy pred koncom lehoty na predkladanie žiadostí, z dôvodu vyčerpania disponibilných finančných prostriedkov, na svojej internetovej stránke www.apvv.sk.

Žiadateľ je povinný agentúre písomne zaslať v stanovenej lehote:

 • štatutárnym zástupcom podpísanú žiadosť na predpísanou formulári, ktorý je dostupný na webovom sídle agentúry;
 • kópia dokumentu, ktorý preukazuje podanie žiadosti/projektu v relevantnom elektronickom systéme v rámci jednej zo stanovených výziev v programe Horizon Europe;
 • doklady, ktoré preukazujú oprávnené vynaložené náklady v roku 2021 na prípravu projektového návrhu v programe Horizon Europe.

Elektronickú verziu žiadosti prosím pošlite na e-mailovú adresu: marieta.horvathova@upjs.sk.

Ako štatutárneho zástupcu je potrebné uviesť meno pána rektora UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.. Žiadosti na podpis doručte na CCVaPP Mgr. Mariete Horváthovej, najneskôr však do 05. 10. 2021.

Podrobnejšie informácie o výzve môžete ńájdete na https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/programy/H-EUROPE2021/PP-H-EUROPE-2021-znenie-vyzvy.pdf