Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2022


Grantová schéma

Vedecká grantová agentúra

Vyhlásenie výzvy

05.05.2021

Ukončenie výzvy

07.06.2021

Popis

Výzva na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2022.

Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom on-line systému e-VEGAdo 07.06.2021 do 14.00 hod.

Termín na podanie žiadostí v písomnej forme (potvrdenia o podaní žiadosti): do 10.06.2021.

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte v portáli CCVaPP: https://portal.ccvapp.upjs.sk/grant-calls.

Prosíme o doručenie potrebných dokumentov zodpovedným zamestnancom CCVaPP Mgr. Denise Krivoš-Bellušovej alebo Mgr. Mariete Horváthovejkontakt do 9.6.2021:

  • vygenerované a vedúcim riešiteľom podpísané potvrdenie o podaní žiadosti-2x, (v prípade spolupráce so SAV (podpis a pečiatka) – 3x ),
  • elektronickú verziu žiadosti v slovenskom aj anglickom jazyku na e-mailovú adresu: denisa.krivos-bellusova@upjs.sk alebo  marieta.horvathova@upjs.sk.

Podpísanie všetkých doručených potvrdení štatutárom UPJŠ (ako funkcionára prosíme uvádzajte pána rektora – prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., potvrdenia budú podpisovať dekani jednotlivých fakúlt na základe splnomocnenia, resp. rektor) a ich zaslanie na MŠVVaŠ SR zabezpečí Oddelenie podpory projektov CCVaPP.

V prípade spoločného projektu z rezortu školstva a SAV sa podpisuje aj funkcionár spolupracujúcej organizácie podieľajúcej sa na riešení projektu, taktiež je potrebné zabezpečiť pečiatku spolupracujúcej organizácie.

Pred podaním žiadosti má vedúci projektu možnosť prekonzultovať rozpočet projektu (pomôcka pri tvorbe rozpočtu) so zamestnancami CCVaPP  Mgr. Denisou Krivoš-Bellušovou (denisa.krivos-bellusova@upjs.sk) alebo s Mgr. Marietou Horváthovou (marieta.horvathova@upjs.sk).

Vedúci projektu svojím podpisom v čestnom vyhlásení, ktoré je súčasťou potvrdenia o podaní žiadosti, potvrdzuje, že všetci uvedení členovia riešiteľského kolektívu súhlasili s účasťou na riešení projektu (ostatní riešitelia ani funkcionár spolupracujúceho pracoviska z toho istého rezortu preto už toto potvrdenie nepodpisujú). Týmto čestným vyhlásením si je žiadateľ zároveň vedomý následkov vyplývajúcich z uvedenia akýchkoľvek nepravdivých informácií.

Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami VEGA a pokynmi v elektronickom formulári. Pri podávaní žiadosti o dotáciu sa musia dodržiavať ustanovenia štatútu a pravidiel VEGA, podľa ktorých:

  • vedúci projektu musí mať vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa a tvorivý člen riešiteľského kolektívu musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
  • 1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ z pracoviska rezortu školstva sa môže podieľať maximálne na 2 projektoch evidovaných vo VEGA (vrátane žiadostí zaregistrovaných v systéme e-VEGA s vygenerovaným evidenčným číslom, výnimkou sú riešitelia, ktorým sa končí projekt v aktuálnom roku), pričom nesmie prekračovať stanovenú maximálnu ročnú výšku výskumnej kapacity,
  • maximálny počet riešiteľov v jednom projekte spolu s vedúcim projektu nesmie presiahnuť 20 fyzických osôb,
  • výška finančných prostriedkov musí byť naplánovaná primerane a opodstatnene (nadhodnotené požiadavky majú vplyv na hodnotenie žiadosti príslušnou komisiou VEGA, pričom z tohto dôvodu môže byť takáto žiadosť vyradená) a i.

Systém e-VEGA

Úplné znenie výzvy