Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Slovensko - Srbsko 2021


Grantová schéma

APVV bilatelárne

Vyhlásenie výzvy

19.04.2021

Ukončenie výzvy

21.06.2021

Popis

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.

Dátum vyhlásenia: 19.04.2021

Dátum ukončenia výzvy: 21.06.2021 12:00

Doba riešenia projektov: 1.01.2022 - 31.12.2023

Celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov: 80 000 €

Maximálna suma poskytovaná agentúrou na riešenie jedného projektu je 4 700 € na celú dobu riešenia projektu a maximálne 2 350 € na kalendárny rok projektu.

Ciele výzvy:

  • príprava spoločných medzinárodných projektov;
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
  • zbieranie výskumných materiálov;
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Zodpovedný riešiteľ musí byť registrovaný v jednej z uvedených vedeckých databáz (WoS – Web of Science, Scopus alebo ORCID) a disponovať svojim jedinečným identifikátorom v jednej z týchto databáz. Tento údaj sa uvedie v žiadosti. Nesplnenie tejto podmienky má za následok vyradenie žiadosti.

Výzva SK-SRB 2021 nestanovuje limit na plánovanú minimálnu ročnú riešiteľskú kapacitu pre žiadneho riešiteľa. Ročná riešiteľská kapacita zodpovedného riešiteľa nesmie byť v jednotlivých rokoch 0 hodín. Pre zvyšných menovitých členov riešitelského kolektívu platí, že celková riešiteľská kapacita nesmie byť 0 hodínRiešiteľská kapacita žiadneho riešiteľa nesmie v súčte prekročiť 2 000 hodín za rok na riešenie projektov v rovnakom čase bez ohľadu na zdroj podpory, resp. poskytovateľa finančných prostriedkov.

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte v portáli CCVaPP.

Pred podaním žiadosti, má vedúci projektu možnosť prekonzultovať rozpočet s povereným zamestnancom CCVaPP  -  Mgr. Marieta Horváthová –  kontakt.

Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov v slovenskom a anglickom jazyku, ktorý bude prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk. Elektronický systém na podávanie žiadosti na riešenie projektov sa uzatvorí dňa 21.06.2021 o 12:00 hod. V listinnej podobe sa podávajú výhradne požadované časti žiadosti vygenerované systémom, ktoré sú uvedené v prílohe 1 Úplného znenia výzvy.

Žiadateľ je povinný agentúre listinne, najneskôr do 21.06.2021, zaslať:

  • časť žiadosti A4 podpísanú zodpovedným riešiteľom žiadateľskej organizácie;
  • časť žiadosti E podpísanú štatutárnymi zástupcami žiadateľskej organizácie;
  • originál alebo úradne overená kópia zmluvy o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci medzi žiadateľom a partnerskou organizáciou v anglickom jazyku, pričom musí obsahovať číslo alebo názov projektu, ku ktorému sa viaže (vzor zmluvy o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci).

Riešitelia by mali projekt podávať s dostatočným predstihom. Elektronickú verziu žiadosti po podaní v elektronickom systéme pošlite aj na e-mailovú adresu marieta.horvathova@upjs.sk.

Ako štatutárneho zástupcu je potrebné uviesť meno pána rektora UPJŠ, prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., dokument však podpisuje dekan príslušnej fakulty v zastúpení.

Žiadosti na podpis odovzdajte na Oddelení podpory projektov CCVaPP Mgr. Mariete Horváthovej v dostatočnom predstihu, najneskôr však do 16.6.2021 do 12:00 hod.

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. január 2022.

Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 24 mesiacov.

Podrobnejšie informácie o výzve môžete nájsť na web stránke: https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/bilateralne/sk-srb-2021/vyzva-sk-srb-2021-znenie-vyzvy-sk.pdf

V súvislosti s výzvou SK-SRB 2021 je potrebné v rámci predzmluvných vzťahov zabezpečiť dodržiavanie Nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vypracovanie Súhlasov so spracovaním osobných údajov po podaní projektu pre všetkých riešiteľov projektu zabezpečí oddelenie CCVaPP.