Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výzva na rok 2021


Grantová schéma

Dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.​

Vyhlásenie výzvy

15.12.2020

Ukončenie výzvy

15.02.2021

Popis

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlasuje

VÝZVU

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 v zmysle § 2 zákona:

na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

1. Gestorom výzvy je ministerstvo.

2. Postup pri predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie a spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov upravuje Manuál na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2021, ktorá tvorí prílohu č. 1 výzvy.

3. Dotáciu možno podľa účelu použitia poskytnúť na:

a) posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd,

b) podporu aktívnej občianskej spoločnosti,

c) podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,

d) podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže,

e) podporu vzdelávania a školenia,

f) zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín,

g) poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc,

h) analytickú, expertnú a edičnú činnosť,

i) podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,

j) zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd,

k) výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,

l) podporu spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,

m) zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Prioritne budú podporované projekty zamerané na prevenciu radikalizácie mladých, prejavov extrémizmu (vrátane jeho príčin z minulosti a aktualizačných zdrojov v podobe hoaxov, fake-news apod.); projekty zamerané na ochranu, podporu a pomoc zraniteľným skupinám (podľa dôvodov diskriminácie) a obetiam trestných činov.

4. Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na:

a) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,

b) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,

c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,

d) úhradu výdavkov na správu žiadateľa

e) výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu,

f) činnosť, na ktorú má žiadateľ podľa osobitného predpisu1 poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu.

5. Vzor formulára žiadosti o poskytnutie dotácie sa nachádza v elektronickom dotačnom systéme na webovom sídle ministerstva http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Dotacie/Uvod.aspx

 

Vytlačenú, opečiatkovanú a podpísanú žiadosť, ktorá bola registrovaná v elektronickom dotačnom systéme, spolu so všetkými povinnými prílohami, žiadateľ predkladá v jednom pevne zviazanom origináli na adresu:

Ministerstvo spravodlivosti SR

odbor ľudských práv

Račianska 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Žiadosť musí byť doručená v zalepenej obálke, ktorá bude viditeľne označená slovami: „Žiadosť o poskytnutie dotácie LP/2021“

Bližšie informácie k Výzve na rok 2021 sú dostupné na: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Dotacie/Vyzva-na-rok-2021.aspx