Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


PARTNERS TO CARRY OUT EUROPE DIRECT ACTIVITIES (2021-2025) IN SLOVAKIA - Europe Direct


Grantová schéma

Framework Partnership Agreement

Vyhlásenie výzvy

30.06.2020

Ukončenie výzvy

20.10.2020

Popis

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na výber partnerov, ktorí budú prevádzkovať centrá EUROPE DIRECT v období 2021 – 2025.

Centrá EUROPE DIRECT aktívne a nepretržite zapájajú občanov, aby zaistili ich väčšie stotožnenie sa s európskym projektom. Prostredníctvom organizovania informačných činností a činností v oblasti občianskej angažovanosti centrá EUROPE DIRECT umožňujú občanom uskutočňovať informované rozhodnutia o budúcnosti EÚ, a to úplnou účasťou na európskom demokratickom procese.

Rozvíjaním lepšieho chápania toho, ako EÚ a jej parlamentná demokracia funguje a za ktoré otázky zodpovedá EÚ, centrá EUROPE DIRECT zvyšujú informovanosť občanov o výhodách EÚ, ktoré denne využívajú, a zároveň zdôrazňujú jej pridanú hodnotu.

Centrá EUROPE DIRECT pomáhajú určiť aspekty politík EÚ, ktoré sú dôležité na miestnej úrovni, a dokážu navrhnúť posolstvá a činnosti, ktoré zodpovedajú miestnym potrebám. Prostredníctvom osvetových činností a činností v oblasti občianskej angažovanosti centrá EUROPE DIRECT pomáhajú pripraviť pôdu na strategické politické priority Komisie a Parlamentu.

Centrá EUROPE DIRECT takisto načúvajú očakávaniam občanov a umožňujú poskytovanie spätnej väzby inštitúciám EÚ.

Centrá EUROPE DIRECT úzko spolupracujú so zastúpeniami Komisie a styčnými kanceláriami Európskeho parlamentu (ďalej len „styčné kancelárie EP“) v jednotlivých členských štátoch. Takisto sa usilujú o spoluprácu s inými informačnými a poradenskými sieťami EÚ a miestnymi kontaktnými bodmi, vrátane relevantných miestnych sietí (kde existujú) a podporujú výmeny medzi nimi, ako aj ich koordináciu.

Päť hlavných úloh

Úloha 1: Informovanie a zapojenie občanov

Úloha 2: Vzťahy s národnými a/alebo miestnymi médiami a multiplikátormi

Úloha 3: Informovanosť o citlivých témach EÚ na miestnej úrovni

Úloha 4: EÚ na školách

Úloha 5: Podpora regionálnej siete sietí