Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


APVV Slovensko-Rakúsko 2020


Grantová schéma

APVV bilatelárne

Vyhlásenie výzvy

01.10.2020

Ukončenie výzvy

01.12.2020

Popis

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.

Dátum vyhlásenia: 01.10.2020

Dátum ukončenia výzvy: 01.12.2020 12:00

Doba riešenia projektov: 1.4.2021 - 31.12.2022

Celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov: 70 000 €

Maximálna suma poskytovaná agentúrou na riešenie jedného projektu je 5 000 € na celú dobu riešenia projektu a maximálne 2 500 € na kalendárny rok projektu.

Ciele výzvy:

  • príprava spoločných medzinárodných projektov;
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
  • zbieranie výskumných materiálov;
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Zodpovedný riešiteľ musí byť registrovaný v jednej z uvedených vedeckých databáz (WoS – Web of Science, Scopus alebo ORCID) a disponovať svojim jedinečným identifikátorom v jednej z týchto databáz. Tento údaj sa uvedie v žiadosti v časti A4 05. Nesplnenie tejto podmienky má za následok vyradenie žiadosti.

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte v portáli CCVaPP.

Pred podaním žiadosti, má vedúci projektu možnosť prekonzultovať rozpočet s poverenými zamestnancami CCVaPP (Mgr. Denisa Krivoš-Bellušová, Mgr. Marieta Horváthová –  kontakt).

Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov v slovenskom a anglickom jazyku, ktorý bude prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk. Elektronický systém na podávanie žiadosti na riešenie projektov sa uzatvorí dňa 1.12.2020 o 12:00 hod. V listinnej podobe sa podávajú výhradne požadované časti žiadosti vygenerované systémom, ktoré sú uvedené v prílohe 1 Úplného znenia výzvy.

Žiadateľ je povinný agentúre písomne zaslať:

  • časť žiadosti A4 podpísanú zodpovedným riešiteľom žiadateľskej organizácie;
  • časť žiadosti E podpísanú štatutárnymi zástupcami žiadateľskej organizácie;
  • originál alebo úradne overená kópia zmluvy o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci medzi žiadateľom a partnerskou organizáciou v anglickom jazyku, pričom musí obsahovať číslo alebo názov projektu, ku ktorému sa viaže (vzor zmluvy o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci).
  • v lehote najneskôr do 1.12.2020.

Riešitelia by mali projekt podávať s dostatočným predstihom. Elektronickú verziu žiadosti po podaní v elektronickom systéme pošlite aj na e-mailovú adresu: denisa.krivos-bellusova@upjs.sk alebo marieta.horvathova@upjs.sk.

Ako štatutárneho zástupcu je potrebné uviesť meno pána rektora UPJŠ, prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., dokument však podpisuje dekan príslušnej fakulty v zastúpení.

Žiadosti na podpis odovzdajte na Oddelení podpory projektov CCVaPP Mgr. Denise Krivoš-Bellušovej alebo Mgr. Mariete Horváthovej v dostatočnom predstihu, najneskôr však do 30.11.2020 do 14:00 hod.

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. apríl 2021.

Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 21 mesiacov.

Podrobnejšie informácie o výzve môžete nájsť na web stránke: https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/bilateralne/sk-at-2020/uplne_znenie_vyzvy_sk.pdf.

V súvislosti s výzvou VV 2020 je potrebné v rámci predzmluvných vzťahov zabezpečiť dodržiavanie Nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vypracovanie Súhlasov so spracovaním osobných údajov po podaní projektu pre všetkých riešiteľov projektu zabezpečí oddelenie CCVaPP.