Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2020


Grantová schéma

Všeobecná výzva APVV

Vyhlásenie výzvy

22.09.2020

Ukončenie výzvy

27.11.2020

Popis

Výzva APVV VV 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky - VV 2020.

  Dátum vyhlásenia: 22.09.2020

  Dátum ukončenia výzvy: 23.11.2020

Táto výzva nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“.

Žiadateľ má v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí.

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte v portáli CCVaPP.

Pred podaním žiadosti, má vedúci projektu možnosť prekonzultovať rozpočet (pomôcka pri tvorbe rozpočtu) s poverenými zamestnancami CCVaPP (Mgr. Marieta Horváthová –  kontakt).

Žiadosť musí byť podaná prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadosti, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk a musí obsahovať nasledujúce dokumenty v elektronickej podobe v požadovanom jazyku:

  • časť žiadosti VV-A až VV-E na predpísanom formulári,
  • časť žiadosti VV-F na predpísanom formulári v slovenskom, prípadne iba v anglickom jazyku podľa záväznej osnovy pre základný, resp. aplikovaný výskum a vývoj.

Elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzavrie 23.11.2020 o 12:00 hodine. Ako štatutárneho zástupcu je potrebné uviesť meno pána rektora UPJŠ, prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., dokument však podpisuje dekan príslušnej fakulty v zastúpení. V prípade univerzitných pracovísk žiadosti podpisuje rektor UPJŠ. Ak v pripravovaných projektoch APVV bude riešiteľský kolektív zložený zo zamestnancov viacerých fakúlt UPJŠ, v žiadosti sa odporúča uviesť ako pracovisko žiadateľa univerzitu. Za UPJŠ v tomto prípade podpisuje žiadosť štatutárny orgán - rektor UPJŠ.

V listinnej podobe je potrebné najneskôr do 23.11.2020 odoslať:

  • časť žiadosti VV – A4 podpísaná zodpovedným riešiteľom žiadateľskej organizácie,
  • časť žiadosti VV – E podpísaná štatutárnymi zástupcami žiadateľskej organizácie,
  • časť žiadosti VV – E podpísaná štatutárnymi zástupcami spoluriešiteľských organizácií.

Elektronickú verziu žiadosti po podaní v elektronickom systéme pošlite aj na e-mailovú adresu: marieta.horvathova@upjs.sk.

Pri projektoch, v ktorých je uvedené, že riešenie bude mať priame využitie v praxi je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti v listinnej podobe originál alebo úradne overená kópia zmluvy o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a každým odberateľom výsledkov riešenia projektu uvedenými v žiadosti v časti VV-B 03 a to v stanovenej forme (vzor zmluvy).

V špecifických podmienkach projektu, agentúra uvádza, že jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom v rámci grantovej schémy všeobecných výziev agentúry len v jednom financovanom projekte súčasne (termín ukončenia riešenia financovaného projektu v rámci grantovej schémy všeobecnej výzvy VV 2017, VV 2018 alebo VV 2019 musí byť skorší, ako je stanovený termín začiatku riešenia projektov výzvy VV 2020).

Zodpovedný riešiteľ musí byť registrovaný v jednej z uvedených vedeckých databáz (WoS – Web of Science, Scopus alebo ORCID) a disponovať svojim jedinečným identifikátorom v jednej z týchto databáz. Tento údaj sa uvedie v žiadosti. Nesplnenie tejto podmienky má za následok vyradenie žiadosti.

Objem finančných prostriedkov poskytovaných agentúrou na celú dobu riešenia  projektu je maximálne 250 000 €. Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. júla 2021. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov.

V súvislosti s čerpaním poskytnutých finančných prostriedkov pripomíname, že nákladové položky, ktoré sú uvedené ako neoprávnené (viď. https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/vseobecne/vv2020/vv2020-priloha3.pdf), nie je možné čerpať ani v rámci nepriamych nákladov.

V súvislosti s výzvou VV 2020 je potrebné v rámci predzmluvných vzťahov zabezpečiť dodržiavanie Nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vypracovanie Súhlasov so spracovaním osobných údajov po podaní projektu pre všetkých riešiteľov projektu zabezpečí oddelenie CCVaPP. 

Podrobnejšie informácie o výzve môžete nájsť na web stránke: https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/vseobecne/vv2020/vv2020-znenie-vyzvy.pdf.