Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


VVGS UPJŠ 2020-2021 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.9.2020)


Grantová schéma

Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020

Vyhlásenie výzvy

21.05.2020

Ukončenie výzvy

20.09.2020

Popis

Základné informácie

Program „Inštitucionálna podpora projektov H2020“ (ďalej len IPPH2020) je určený pre všetkých tvorivých zamestnancov.

Program IPPH2020 je určený výskumným tímom, ktoré v rámci medzinárodných výziev H2020 dosiahli vynikajúce hodnotenie projektov, ale ich projekty sa nedostali medzi financované.

Podanie žiadosti o finančnú podporu IPPH2020 nie je časovo ohraničené (žiadosť je možné podať priebežne, pričom pre posúdenie správneho podania žiadosti a pre začiatok riešenia projektu je dôležitý dátum podania projektu v súvislosti so zbernými termínmi).

Dĺžka trvania projektu IPPH2020 je maximálne 1 rok a možná požadovaná výška finančnej dotácie zo strany žiadateľa na jeden projekt je maximálne 3 000,- Eur.

Oprávnení žiadatelia

Riešiteľský kolektív (výskumný tím) pozostáva z vedúceho projektu (žiadateľa) a jednotlivých členov  - riešiteľov.

Žiadateľom o projektovú podporu môže byť v zmysle Čl. 8 ods. 2 pism a) Štatútu UPJŠ v Košiciach  len člen akademickej obce UPJŠ.

Člen riešiteľského kolektívu VUaVP35 môže byť členom riešiteľského kolektívu PCOV a IPPH2020. Nie je však možné, aby v rámci jedného termínu na podávanie projektov PCOV a IPPH2020 boli členmi riešiteľského kolektívu  tí istí riešitelia.

Podanie projektu

Vedúci projektu podáva žiadosť o finančnú podporu elektronicky prostredníctvom portálu CCVaPP UPJŠ, ktorý je prístupný na webovej stránke CCVaPP UPJŠ (http://portal.ccvapp.upjs.sk/grantcalls). Vygenerované, vytlačené a podpísané potvrdenie žiadosti o finančnú podporu  je vedúci projektu povinný doručiť na Oddelenie podpory projektov CCVaPP UPJŠ., resp. do podateľne Rektorátu UPJŠ do dvoch pracovných dní odo dňa, keď bola žiadosť podaná elektronicky.

Zberné termíny stanovené pre elektronické podávanie žiadostí sú:  20.1., 20.5., 20.9.

Pre posúdenie, či bola žiadosť podaná v určenom termíne, je rozhodujúci dátum elektronického podania a dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Rektorátu UPJŠ. Žiadosť o finančnú podporu projektu nie je možné podávať faxom alebo e-mailom.

Finančná podpora

Možná požadovaná výška finančnej dotácie zo strany žiadateľa na jeden projekt je maximálne 3 000 Eur.

UPJŠ poskytne na vybrané vedecké projekty finančné prostriedky vedúcim projektov v kategórii „Tovarov a služieb“, pričom na „Cestovné náhrady a konferenčné poplatky“ sa môže použiť maximálne 50% plánovaných prostriedkov. Zároveň nesmie použiť všetky pridelené finančné prostriedky na náhradu účasti na jednej akcii (konferencia, seminár, školenie a pod.). Osobami oprávnenými čerpať finančné prostriedky sú len členovia riešiteľského kolektívu.  Podmienkou čerpania finančných prostriedkov na konferenciu je aktívna účasť riešiteľa projektu na konferencii dokladovaná formou výstupu, ako sú prednáška, poster, abstrakt, príspevok v zborníku. S jedným výstupom je oprávnená účasť iba jedného riešiteľa.

Finančné prostriedky na riešenie projektu pridelí rektor UPJŠ fakulte alebo súčasti UPJŠ, z ktorej je vedúci projektu, formou zvýšenia dotácie na vedu,  výskum a vzdelávanie. V prípade, že riešitelia projektu sú z rôznych fakúlt a súčastí UPJŠ, finančné prostriedky budú pridelené na jednotlivé fakulty a súčastí UPJŠ podielom, ktorý určí vedúci projektu. Fakulta alebo súčasť UPJŠ, z ktorej je vedúci projektu, je ďalej zodpovedná za administratívne zabezpečenie realizácie projektu.

Za účelné použitie pridelených finančných prostriedkov zodpovedá vedúci projektu rektorovi a o ich použití nemôže rozhodovať fakulta ani súčasť UPJŠ. Fakulta alebo súčasť UPJŠ nesmie podmieniť realizáciu projektu žiadnou požiadavkou na krytie prevádzkových nákladov fakulty alebo súčasti UPJŠ.

Hodnotenie projektov

Hodnotenie projektov, výber projektov navrhnutých na financovanie a návrh výšky pridelenej finančnej podpory uskutočňuje Komisia UPJŠ pre VVGS.

Termíny

Vyhlásenie výzvy a sprístupnenie formuláru žiadosti: 21. 5. 2020

Termín podania projektu v elektronickom systéme: do 20. 9. 2020

Termín podania projektu v písomnej podobe na CCVaPP: do 22. 9. 2020

Začiatok riešenia: od 2. 11. 2020

Podanie Záverečnej správy z riešenia projektu: do 2. 12. 2021

Ďalšie informácie

Rozhodnutie rektora č. 3/2018 zo dňa 6.3.2018:

https://www.upjs.sk/public/media/13364/rr_3_2018_status_vvgs_final.pdf

Najčastejšie kladené otázky VVGS UPJŠ:

https://www.upjs.sk/public/media/13364/vvgs_casto_kladene_otazky_3_2020_final.pdf