Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021


Grantová schéma

APVV program

Vyhlásenie výzvy

15.06.2020

Ukončenie výzvy

15.07.2020

Popis

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021" - PP-COVID 2020.

  Dátum vyhlásenia: 15.6. 2020

  Dátum ukončenia výzvy: 15. 07. 2020 do 12:00 hod.

Hlavným zámerom výzvy je podporenie výskumu a vývoja zameraného, resp. súvisiaceho s COVID-19 a s tým súvisiace prípadné podporenie zariadení́ na testovanie produktov súvisiacich s touto nákazou.

Výzva je zameraná aj na posilnenie verejného zdravotníckeho systému pripravenosti a rýchlej odozvy Slovenskej republiky na biologické (pandémia COVID-19) ohrozenia verejného zdravia so zameraním aj na epidemiologické postupy (dizajn a implementácia epidemiologických štúdií, napríklad reprezentatívne sérologické prehľady) a surveillance infekčných ochorení. Cieľom výzvy je stimulácia výskumu a vývoja zameraného na prekonanie pandémie COVID19 a na minimalizáciu jej dopadov na spoločnosť, či už v súčasnosti alebo po odznení pandémie prostredníctvom podpory výskumu a vývoja alebo transferu výsledkov výskumu a vývoja z organizácií výskumu a vývoja do spoločenskej a hospodárskej praxe.

Žiadateľ má v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí.

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte v portáli CCVaPP.

Pred podaním žiadosti, má vedúci projektu možnosť prekonzultovať rozpočet (pomôcka pri tvorbe rozpočtus poverenými zamestnancami CCVaPP (Mgr. Marieta Horváthová, Mgr. Denisa Krivoš-Bellušová –  kontakt).

Žiadosť musí byť podaná prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadosti, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk a musí obsahovať nasledujúce dokumenty v elektronickej podobe v požadovanom jazyku:

  • časť žiadosti PP – A až PP – E na predpísanom formulári,
  • časť žiadosti PP – F na predpísanom formulári v slovenskom a v anglickom jazyku podľa záväznej osnovy pre základný, resp. aplikovaný výskum a vývoj.

Elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzavrie 15.07.2020 o 12:00 hodine.

Ako štatutárneho zástupcu je potrebné uviesť meno pána rektora UPJŠ, prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., dokument však podpisuje dekan príslušnej fakulty v zastúpení. V prípade univerzitných pracovísk žiadosti podpisuje rektor UPJŠ. Ak v pripravovaných projektoch APVV bude riešiteľský kolektív zložený zo zamestnancov viacerých fakúlt UPJŠ, v žiadosti sa odporúča uviesť ako pracovisko žiadateľa univerzitu. Za UPJŠ v tomto prípade podpisuje žiadosť štatutárny orgán - rektor UPJŠ.

V listinnej podobe je potrebné najneskôr do 15.07.2020 odoslať:

  • časť žiadosti PP – A4 podpísaná zodpovedným riešiteľom žiadateľskej organizácie,
  • časť žiadosti PP – E podpísaná štatutárnymi zástupcami žiadateľskej organizácie,
  • časť žiadosti PP – E podpísaná štatutárnymi zástupcami spoluriešiteľských organizácií.

Elektronickú verziu žiadosti po podaní v elektronickom systéme pošlite aj na e-mailovú adresu: marieta.horvathova@upjs.sk alebo denisa.krivos-bellusova@upjs.sk.

Pri projektoch, v ktorých je uvedené, že riešenie bude mať priame využitie v praxi je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti v listinnej podobe originál alebo úradne overená kópia čestné vyhlásenie o využití výsledkov riešenia projektu v praxi od každého odberateľa výsledkov riešenia projektu uvedeného v žiadosti v časti PP-B-03 (vzor čestného vyhlásenia - príloha č.7).

Podmienky pre zodpovedného riešiteľa projektu:

  • agentúra uvádza, že jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom v rámci grantovej schémy všeobecných výziev agentúry len v jednom financovanom projekte súčasne (termín ukončenia riešenia financovaného projektu v rámci grantovej schémy všeobecnej výzvy VV 2016,VV 2017, VV 2018, VV 2019, SK-CN RD 2018, SK-IL RD 2018 alebo SK-BY RD 2019 musí byť skorší, ako je stanovený termín začiatku riešenia projektov výzvy PP-COVID 2020);
  • zodpovedný riešiteľ musí byť registrovaný v jednej z uvedených vedeckých databáz (WoS – Web of Science alebo Scopus) a disponovať svojim jedinečným identifikátorom v jednej z týchto databáz. Tento údaj spolu s webovým odkazom na profil zodpovedného riešiteľa v jednej z týchto databáz sa uvedie v predkladanej žiadosti. Nesplnenie tejto podmienky má za následok vyradenie žiadosti;
  • výzva stanovuje limit na plánovanú minimálnu ročnú kapacitu 500 hodín (pre menovitého člena riešiteľského kolektívu je minimálna ročná riešiteľská kapacita 300 hodín).

Objem finančných prostriedkov poskytovaných agentúrou na celú dobu riešenia projektu je maximálne 400 000 €. Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 16. septembra 2020. Doba riešenia projektov nemôže presiahnuť termín 31. decembra 2021.

V rámci tejto výzvy agentúra APVV poskytuje aj kapitálové prostriedky na obstarávanie hmotného a nehmotného majetku, ktoré súvisia s riešením projektu výskumu a vývoja, pričom kapitálové prostriedky nesmú prekročiť 65% z celkových nákladov poskytnutých agentúrou na riešenie projektu. Agentúra odporúča plánovať kapitálové výdavky na prvú tretinu riešenia projektu, v neskoršom období len v špeciálnych a v odôvodnených prípadoch.

V súvislosti s čerpaním poskytnutých finančných prostriedkov pripomíname, že nákladové položky, ktoré sú uvedené ako neoprávnené (viď. https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/programy/COVID2020/PP-COVID-2020-priloha3.pdf), nie je možné čerpať ani v rámci nepriamych nákladov.

V súvislosti s výzvou PP-COVID 2020 je potrebné v rámci predzmluvných vzťahov zabezpečiť dodržiavanie Nariadenia č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vypracovanie Súhlasov so spracovaním osobných údajov po podaní projektu pre všetkých riešiteľov projektu zabezpečí oddelenie CCVaPP. 

Podrobnejšie informácie o výzve môžete nájsť na web stránke: https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/programy/COVID2020/PP-COVID-2020-znenie-vyzvy.pdf.