Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Verejná výzva MŠVVaŠ SR na projekty zamerané na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie


Grantová schéma

Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR

Vyhlásenie výzvy

20.09.2016

Ukončenie výzvy

15.12.2016

Popis

VEREJNÁ VÝZVA
na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty zamerané na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.

Zadávateľ GS: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR)

Cieľ projektu: podporiť zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti vysokoškolského vzdelávania v SR prostredníctvom posilnenia medzinárodného rozmeru vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Podporované témy rozvojových projektov:  v rámci výzvy má ministerstvo záujem podporiť rôzne aktivity alebo kombináciu viacerých aktivít v oblasti internacionalizácie štúdia, ako napríklad:
• príprava nových alebo inovácia existujúcich študijných programov poskytovaných v cudzích jazykoch
• spolupráca s vysokými školami v zahraničí pri príprave nových a uskutočňovaní existujúcich študijných programov a spoločných projektov, ktoré prispievajú k  zvýšeniu kvality vysokoškolského vzdelávania
• zabezpečenie pobytov hosťujúcich odborníkov z vysokých škôl v zahraničí s cieľom skvalitniť poskytovanie študijných programov a zároveň zlepšiť pripravenosť domácich vysokoškolských učiteľov na pôsobenie v medzinárodnom prostredí a na zapájanie sa do medzinárodných sietí
• aktivity podporujúce rozvoj zručností študentov doktorandského štúdia potrebných na ich zapájanie sa do medzinárodných projektov a medzinárodného výskumu, napr. rozvoj ich  schopností publikovať v zahraničných odborných časopisoch
• medzinárodná spolupráca na online vzdelávaní, tvorba digitálneho obsahu a jeho sprístupňovanie študentom
• audit aktivít v oblasti internacionalizácie a implementácia niektorých odporúčaní z takýchto auditov.
V rámci výzvy nie je možné financovať zahraničné študijné pobyty a mobility domácich študentov  a pobyty zahraničných študentov v SR.

Oprávnený žiadateľ: Žiadosť o dotáciu môže podať verejná vysoká škola. Jedna vysoká škola môže podať len jednu žiadosť. Vysoká škola s viacerými fakultami môže podať žiadosť, ktorá môže zahŕňať aktivity jednej alebo aj viacerých fakúlt.
Vysoké školy môžu podať aj spoločnú žiadosť. Podanie spoločnej a individuálnej žiadosti sa vylučuje.

Alokovaná suma: celková výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je 3 milióny eur na obdobie 2017 až 2019.
Najvyššia výška dotácie určená na jedného žiadateľa a jeden kalendárny rok je 130 000 eur (čiže celkovo najviac 390 000 eur na obdobie 2017 až 2019).V prípade spoločnej žiadosti viacerých vysokých škôl bude maximálna celková výška dotácie na rok predstavovať súčin počtu škôl a sumy 160 000 eur (najviac do výšky alokovanej sumy).
Najnižšia celková výška dotácie určená na jedného žiadateľa na jeden rok je 30 000 eur. Dotácia bude poskytnutá vo forme bežných transferov prostredníctvom tranží realizovaných v jednotlivých rokoch.

Výška spoluúčasti žiadateľa: Výška spoluúčasti žiadateľa je najmenej 15% z rozpočtu projektu.

Termín na predloženie žiadosti: Žiadosť spolu s projektom je potrebné podať do 15. decembra 2016. Žiadosť a formulár na vytvorenie projektu sa vypĺňajú a podávajú na portáli vysokých škôl. Elektronický formulár bude prístupný na vypĺňanie najneskôr od 1. októbra 2016. Žiadosť podpísaná štatutárom vysokej školy spolu s formulárom a prílohami sa zasiela i poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia vysokých škôl
Stromová 1
813 30 Bratislava

s označením na obálke:
„Internacionalizácia“
Žiadosti, ktoré nebudú podané v stanovenom  termíne, komisia  nebude posudzovať.

Výberové kritériá a ich váha: projekty budú posudzované a hodnotené podľa nasledujúcich kritérií, ktoré sú zoskupené do troch skupín s rozdielnymi váhami. Súčet bodov v skupine bude násobený uvedenou váhou.

  • Projekt a jeho rozvojový potenciál (váha: 1)
  • Realizovateľnosť projektu (váha 2)
  • Manažment a udržateľnosť aktivít a výstupov projektu (váha 1,5)

Indikatívny časový harmonogram:
1. október 2016 – sprístupnenie elektronického formuláru
15. december 2016  – termín na podanie žiadosti o dotáciu
január - február 2017 – formálna kontrola, hodnotenie projektov, výber projektov určených na financovanie

Viac informácii