Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výzva č. 10 / 2020 Fondu na podporu umenia


Grantová schéma

Fond na podporu umenia

Vyhlásenie výzvy

17.04.2020

Ukončenie výzvy

04.05.2020

Popis

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje
výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených žiadateľov v nasledujúcich podprogramoch:

 • 1.4 Vizuálne umenie
  • 1.4.2 Tvorba a realizácia diel - dizajn
  • 1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie
 • 1.5. Literatúra
  • 1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
 • 1.6. Medziodborové aktivity
  • 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
 • 5.1 Knižnice
  • 5.1.4 Aktivizácia knižníc

UPOZORNENIE: V rámci podprogramu 5.1.4 je povinné spolufinancovanie stanovené na výšku 0% z poskytnutej dotácie. V žiadosti sú žiadatelia povinní presne
špecifikovať, akým spôsobom bude prebiehať nákup knižničného fondu.


Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2020 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty – predpisy
upravujúce podpornú činnosť: http://fpu.sk/dokumenty-fpu/dokumenty.

Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU. V posledný deň výzvy je registračný systém otvorený do 15:00 hod.
stredoeurópskeho času (SEČ). Po elektronickom podaní žiadosti je potrebné doručiť kompletnú žiadosť spolu s povinnými dokladmi najneskôr do termínu
uzávierky predkladania žiadostí (viď tabuľka) jedným z nasledujúcich spôsobov:

 •  V elektronickej podobe prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa Pokynov k podaniu k elektronickej žiadosti FPU. FPU zvlášť v čase obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu preferuje tento spôsob doručenia.
 • Zaslaním na adresu FPU (rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej pečiatke):

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08 Bratislava

Na obálku je potrebné napísať číslo programu/podprogramu. Podrobné informácie a zoznam povinných dokladov nájdete v Zásadách poskytovania prostriedkov.

 • Osobné doručenie do kancelárie FPU nie je možno kvôli obmedzenia súvisiacim s pandémiou koronavírusu.

Prílohy k žiadosti (ak nie je v Štruktúre podpornej činnosti FPU na rok 2019 pre daný podprogram uvedené inak), sa predkladajú výlučne v elektronickej podobe
v registračnom systéme. Prílohy musia mať celkovo maximálne 10 MB, pričom každý žiadateľ môže priložiť maximálne 5 samostatných textových príloh (spolu to
môže byť maximálne 20 strán textu) a 10 samostatných obrazových príloh (môžu to byť samostatné obrázky, alebo súbory obrázkov). Registračný systém FPU
podporuje nasledujúce formáty textových súborov: Portable Document Format (PDF), Open Document Format (ODT), Office Open XML (DOCX) a nasledujúce
formáty grafických súborov: Graphics Interchange Format (GIF), Portable Network Graphics (PNG), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), Tagged Image
File Format (TIF, TIFF). Fond odporúča, aby žiadatelia prikladali prílohy k žiadostiam vo formáte Portable Document Format (PDF).
V prípade potreby a podľa časových možností poskytuje kancelária žiadateľom konzultácie k podaniu žiadosti predovšetkým telefonicky alebo prostredníctvom
elektronickej pošty v pracovných dňoch v úradných hodinách, ktoré sú zverejnené na webovom sídle fondu. V odôvodnených prípadoch poskytuje kancelária aj
osobné konzultácie, ktoré si možno dohodnúť elektronickou poštou alebo telefonicky na číslach uvedených na webovom sídle fondu. Predmetom konzultácie je
najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. Konzultácie
nie sú určené na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani
na predbežnú kontrolu úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva
kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje
poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Bližšie informácie nájdete na: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020/197-vyzvy-2020/722-vyzva-c-9-2022