Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výzva na rozvojové projekty rozvoja právnického vzdelávania


Grantová schéma

Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR

Vyhlásenie výzvy

29.02.2016

Ukončenie výzvy

31.07.2016

Popis

Grantová schéma: Rozvojové projekty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Výzva: Rozvojové porjkety rozvoja právnického vzdelávania
Vyhlásenie výzvy: 29.02.2016
Ukončenie výzvy: 31.03.2016

Zameranie: Cieľom výzvy je podporiť vysoké školy pri zabezpečení rozvoja a skvalitňovania právnického vzdelávania na právnických fakultách, podporiť právne klinické vzdelávanie, interaktívne a reflektívne metódy vzdelávania, zvýšiť praktické zručnosti a kompetencie absolventov študijného odboru právo a tiež posilniť ich hodnotovú orientáciu v súlade s profesijnou etikou.

Oprávnený žiadateľ: Žiadosť o dotáciu môžu podať verejné vysoké školy, ktoré uskutočňujú študijné programy v študijnom odbore právo.

Výška príspevku: Výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je štyristo tisíc eur. Dotácia bude poskytnutá vo forme bežných transferov.

Časová realizácia: rok 2016

Termíny podania projektu - 31.3.2016

https://www.minedu.sk/vyzva-na-rozvojove-projekty-rozvoja-pravnickeho-vzdelavania/