Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov


Grantová schéma

Operačný program Ľudské zdroje

Vyhlásenie výzvy

26.07.2019

Ukončenie výzvy

07.01.2020

Popis

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:

Verejné vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov1
1Oprávneným žiadateľom je výlučne vysoká škola. Vysoká škola je oprávnená podať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre viacero fakúlt, buď v rámci jednej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, alebo formou viacerých žiadostí.
 

Typ výzvy: Otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 30.09.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 30.10.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: 07.01.2020


Informácie o výzve „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ nájdete aj na stránke ITMS2014+ na tomto linku: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=344eaa93-7846-4629-bc31-88f0a2d8415e

Postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+ nájdete tu: https://www.itms2014.sk/ako-vypracovat-vyhlasenu
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zorganizovalo k tejto výzve informačný seminár, ktorý sa konal dňa 5. augusta 2019 v Bratislave o 13:00 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava. Audiovizuálny záznam z informačného seminára si môžete vyžiadať prostredníctvom prihlasovacieho formulára TU! Následne Vám bude zaslaný link s prístupom na sledovanie záznamu.

 

Bližšie informácie nájdete na: https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/