Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


VVGS PF UPJŠ 2020-2021


Grantová schéma

Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum

Vyhlásenie výzvy

02.12.2019

Ukončenie výzvy

31.01.2020

Popis

VVGS PF UPJŠ 2019-2020

 

Financované projekty výzvy VVGS PF UPJŠ 2020 - 2021 (SJ)

Financované projekty výzvy VVGS PF UPJŠ 2020 - 2021 (AJ)

 

Výzva Vedeckého výskumného grantového systému pre obdobie riešenia 2020-2021 sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ schváleným dňa 17.10.2018 dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Všetky činnosti spojené s podávaním a správou projektových žiadostí výskumných a rozvojových VVGS sa vykonávajú prostredníctvom portálu CCVaPP na stránke: https://portal.ccvapp.upjs.sk/login_ldap. Zamestnanci a študenti UPJŠ sa do portálu prihlasujú pomocou prihlasovacích údajov do akademického informačného systému AIS2. Po prihlásení sa do portálu je potrebné zvoliť „Registrovať projekt“. Po zobrazení všetkých otvorených výziev vyhľadajte výzvu s názvom VVGS PF UPJŠ 2020-2021 a kliknite na „Vytvoriť žiadosť“. Vyplňte príslušné textové polia a žiadosť uložte. Žiadosť je možné aj naďalej upravovať až do sfinalizovania. Finálnu žiadosť o projekt v portáli uložte a odošlite na schválenie.

Po podaní finálnej žiadosti o výskumný projekt VVGS PF Vám systém vygeneruje žiadosť v pdf formáte. Žiadosť je potrebné vytlačiť (1x) a podpísať vedúcim projektu a poradcom projektu. Podpísanú žiadosť je nutné doručiť na sekretariát Vášho ústavu.

Riaditeľ príslušného ústavu posúdi žiadosť a svojím podpisom vyjadrí súhlas s podaním projektu. Po uzávierke podávania projektov určí riaditeľ ústavu v spolupráci s členom komisie za príslušný ústav PF UPJŠ dvoch posudzovateľov projektu z radov tvorivých pracovníkov ústavu alebo ďalších odborníkov, ktorí nie sú poradcom posudzovaného projektu (1 posudzovateľ môže oponovať aj viac projektov). Následne odošle projekty spolu s návrhom na posudzovateľov na Oddelenie podpory projektov CCVaPP, najneskôr však do 7.2.2020 (piatok).

Žiadosť o rozvojový projekt v rámci VVGS je možné podať tiež prostredníctvom portálu CCVaPP na stránke: https://portal.ccvapp.upjs.sk/login_ldap. Po prihlásení je potrebné vyhľadať výzvu s názvom VVGS PF - Rozvojové projekty.

 

Termíny:

  • Vyhlásenie výzvy a sprístupnenie formuláru žiadosti: 2.12.2019
  • Termín podania projektu v elektronickom systéme: do 31.01.2020
  • Termín podania projektu v písomnej podobe na Oddelenie podpory projektov: do 07.02.2020
  • Oponentúra projektov: do 28.2.2020
  • Rozhodnutie komisie VVGS: do 31.3.2020
  • Schválenie dekanom: do 1.4.2020
  • Začiatok riešenia projektu: 1.4.2020
  • Koniec riešenia projektu: 30.6.2021
  • Podanie Záverečnej správy z riešenia projektu: do 31.7.2021
  • Vyhodnotenie úspešnosti projektov: do 30.9.2021