Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výzva Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na rok 2019


Grantová schéma

Poskytnutie finančnej podpory na rok 2019

Vyhlásenie výzvy

15.05.2019

Ukončenie výzvy

15.07.2019

Popis

Účel - podpora aktivít v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie, osobitne v oblasti podnikania.

Základný cieľ - cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú rozvoj podnikania a iné oblasti v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie.

Priority:

1.         podpora a zvyšovanie efektívnosti a výkonnosti podnikového výskumu, vývoja a inovácií a tým skracovanie cesty od inovatívnej myšlienky k jej skutočnej realizácii v praxi;

2.         podpora vytvárania podmienok pre začatie podnikania a podpora sklonu k podnikaniu;

3.         podpora sociálnych inovácií zameraných na uvedenie nových alebo inovovaných výrobkov , procesov alebo služieb s cieľom uplatnenia na trhu;

4.         podpora perspektívnych projektov s implementovanými inovatívnymi progresívnymi metódami, postupmi, technológiami alebo materiálmi;

5.         podpora informovania verejnosti prostredníctvom masmediálnych kanálov o aktivitách, ktoré smerujú najmä k sprístupneniu informácií o podporných mechanizmoch pre podnikateľov;

6.         podpora iných projektov v zmysle verejnoprospešného účelu Nadácie.

Vyhlasovateľ a poskytovateľ pomoci:

Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

Dátum vyhlásenia:

15.05.2019

Termín uzávierky:

do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve, najneskôr však do 15.07.2019

Adresa na predkladanie žiadostí - Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika

Oprávnení žiadatelia - záujmové združenia právnických osôb, občianske združenia a neziskové organizácie, mestá, obce a VÚC; finančnú podporu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

Oprávnené aktivity: - finančnú podporu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na riešenie priorít uvedených v tejto výzve. Zoznam oprávnených aktivít je uvedený v v Čl.3 bod 3. Usmernenia k predkladaniu a vyhodnocovaniu žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na financovanie projektov v oblasti podpory podnikania, ktoré tvorí prílohu č.4 tejto výzvy.

Disponibilný objem finančných zdrojov - celkom: 500 000

Finančný rámec:

1.         Finančnú podporu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorými sú neziskové organizácie, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, ako aj žiadateľovi, ktorým je mesto, obec alebo VÚC, ak preukáže, že má na financovanie projektu z vlastných zdrojov zabezpečené finančné prostriedky vo výške minimálne 5 % z požadovanej finančnej podpory.

3.         V prípade schválenia nižšej finančnej podpory, ako bola žiadateľom predložená požiadavka v rámci predpokladaných výdavkov projektu, sa projekt schvaľuje s podmienečným súhlasom Hodnotiacej Komisie (ďalej len „Komisia“). V takom prípade žiadateľ v lehote do 15 dní od doručenia informácie o schválení žiadosti predloží Nadácii čestné prehlásenie, že je schopný naplniť ciele projektu v súlade so schválenou finančnou podporou. Ak žiadateľ v stanovenej lehote nepreukáže schopnosť naplniť ciele projektu, dostáva možnosť získania finančnej podpory ďalší projekt v poradí v zozname projektov schválených Komisiou.

4.         V prípade, že bola žiadateľovi schválená nižšia finančná podpora, akú požadoval v žiadosti o poskytnutie finančnej podpory, žiadateľ upraví rozpočet projektu v súlade s nižšie poskytnutou finančnou podporou a cieľmi projektu.

5.         Na poskytnutie finančnej podpory nie je právny nárok.

6.         Finančnú podporu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 50 000 .

7.         Žiadateľ v tejto výzve môže predložiť len 1 žiadosť. Každá ďalšia žiadosť predložená tým istým žiadateľom bude z ďalšieho konania vyradená.

Trvanie projektu - do 31.12.2021 

 

Bližšie informácie nájdete na: http://nadacia-mh.sk/vyzvy/