Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike.


Grantová schéma

Dunajská stratégia

Vyhlásenie výzvy

08.07.2019

Ukončenie výzvy

20.09.2019

Popis

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike.

 • Dátum vyhlásenia: 8.7.2019
 • Dátum ukončenia výzvy: 20.9.2019
 • Doba riešenia projektov: 1.3.2020 - 31.12.2021
 • Celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov: 150 000 €
 • Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného spoločného projektu je limitovaný maximálnou sumou:
 • 10 000 € na celú dobu riešenia a 5 000 € na jeden kalendárny rok v prípade, že sú v projekte zúčastnené 3 krajiny
 • 12 500 € na celú dobu riešenia a 6 250 € na jeden kalendárny rok v prípade, že sú v projekte zúčastnené 4 krajiny
 • 15 000 € na celú dobu riešenia a 7 500 € na jeden kalendárny rok v prípade, že je projekte zúčastnených 5 krajín

Cieľom projektov multilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce medzi krajinami dunajského regiónu a Francúzska, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

 • prispieť k vedeckému rozvoju vo vyššie uvedených krajinách prostredníctvom financovania mobility výskumných pracovníkov v rámci spoločných výskumných projektov;
 • prispieť k rozvoju výskumnej kapacity v danom regióne;
 • podporiť rozvoj cezhraničnej výskumnej spolupráce;
 • poskytnúť možnosť mladým vedeckým pracovníkom z vyššie uvedených krajín spolupracovať v medzinárodnom prostredí a rozvíjať ich vedeckú kariéru;
 • umožniť spoločnú účasť na európskych výskumných projektoch.

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte v portáli CCVaPP.

Pred podaním žiadosti, má vedúci projektu možnosť prekonzultovať rozpočet s poverenými zamestnancami CCVaPP (RNDr. Miroslava Černegová, PhD., Mgr. Denisa Krivoš-Bellušová –  kontakt).

Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk. Elektronický systém na podávanie žiadosti na riešenie projektov sa uzatvorí dňa 20.9.2019 o 12:00 hod. V listinnej podobe sa podávajú výhradne požadované časti žiadosti vygenerované systémom, ktoré sú uvedené v prílohe 1 Úplného znenia výzvy.

Žiadateľ je povinný agentúre písomne zaslať:

 • časť žiadosti A4 podpísanú zodpovedným riešiteľom žiadateľskej organizácie;
 • časť žiadosti E podpísanú štatutárnymi zástupcami žiadateľskej organizácie. Ako štatutárneho zástupcu je potrebné uviesť meno pána rektora UPJŠ - prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. - dokument však podpisuje dekan príslušnej fakulty v zastúpení;
 • originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci medzi žiadateľom a každou zúčastnenou partnerskou organizáciou v anglickom jazyku, pričom musí obsahovať číslo alebo názov projektu, ku ktorému sa viaže.

v lehote najneskôr do 20.9.2019.

V súvislosti s dodržiavaním Nariadenia č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov prosíme o doručenie vyplneného a podpísaného formulára Súhlasu dotknutej osoby pre všetkých členov slovenského riešiteľského kolektívu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679.

Riešitelia by mali projekt podávať s dostatočným predstihom. Elektronickú verziu žiadosti po podaní v elektronickom systéme pošlite aj na e-mailovú adresu: miroslava.cernegova@upjs.sk alebo denisa.krivos-bellusova@upjs.sk.

Žiadosti na podpis pánovi dekanovi odovzdajte na Oddelení podpory projektov CCVaPP Mgr. Denise Krivoš-Bellušovej alebo RNDr. Miroslave Černegovej, PhD. v dostatočnom predstihu, najneskôr však do 18.9.2019 do 14:00 hod.

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. marec 2020. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 22 mesiacov.
Podrobnejšie informácie o výzve môžete nájsť na web stránke: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/dunajska-strategia-2019.html