Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


APVV Slovensko-Francúzsko 2019


Grantová schéma

APVV bilatelárne

Vyhlásenie výzvy

01.07.2019

Ukončenie výzvy

02.09.2019

Popis

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.

 • Dátum vyhlásenia: 1.7.2019
 • Dátum ukončenia výzvy: 2.9.2019
 • Doba riešenia projektov: 1.2.2020 - 31.12.2021
 • Celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov: 86 000 €
 • Maximálna suma poskytovaná agentúrou na riešenie jedného projektu je 5 300 € na celú dobu riešenia projektu a maximálne 2 650 € na kalendárny rok projektu.

Ciele výzvy:

 • príprava spoločných medzinárodných projektov;
 • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
 • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
 • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
 • zbieranie výskumných materiálov;
 • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte v portáli CCVaPP.

Pred podaním žiadosti, má vedúci projektu možnosť prekonzultovať rozpočet s poverenými zamestnancami CCVaPP (RNDr. Miroslava Černegová, PhD., Mgr. Denisa Krivoš-Bellušová –  kontakt).

Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov v slovenskom a anglickom jazyku, ktorý bude prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk. Elektronický systém na podávanie žiadosti na riešenie projektov sa uzatvorí dňa 2.9.2019 o 12:00 hod. V listinnej podobe sa podávajú výhradne požadované časti žiadosti vygenerované systémom, ktoré sú uvedené v prílohe 1 Úplného znenia výzvy.

Žiadateľ je povinný agentúre písomne zaslať:

 • vedúcim riešiteľom podpísanú časť žiadosti A4 žiadateľskej organizácie, že údaje uvedené v časti „Základné informácie o zodpovednom riešiteľovi“ sú pravdivé; 
 • časť žiadosti E podpísanú štatutárnym zástupcom žiadateľskej organizácie, že má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Samotné čestné vyhlásenie podpisuje štatutárny zástupca žiadateľa. Ako štatutárneho zástupcu je potrebné uviesť meno pána rektora UPJŠ - prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. - dokument však podpisuje dekan príslušnej fakulty v zastúpení;
 • originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci medzi žiadateľom a partnerskou organizáciou v anglickom jazyku, pričom musí obsahovať číslo alebo názov projektu, ku ktorému sa viaže;

v lehote najneskôr do 2.9.2019.

V súvislosti s dodržiavaním Nariadenia č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov prosíme o doručenie vyplneného a podpísaného formulára Súhlasu dotknutej osoby pre všetkých členov slovenského riešiteľského kolektívu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679.

Riešitelia by mali projekt podávať s dostatočným predstihom. Elektronickú verziu žiadosti po podaní v elektronickom systéme pošlite aj na e-mailovú adresu: miroslava.cernegova@upjs.sk alebo denisa.krivos-bellusova@upjs.sk.

Žiadosti na podpis pánovi dekanovi odovzdajte na Oddelení podpory projektov CCVaPP Mgr. Denise Krivoš-Bellušovej alebo RNDr. Miroslave Černegovej, PhD. v dostatočnom predstihu, najneskôr však do 27.8.2019 do 14:00 hod.

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. február 2020. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 23 mesiacov.
Podrobnejšie informácie o výzve môžete nájsť na web stránke: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-francuzsko-2019.html.