Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2019 v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja


Grantová schéma

Ministerstvo zdravotníctva SR

Vyhlásenie výzvy

15.05.2019

Ukončenie výzvy

15.07.2019

Popis

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

OZNAMUJE

záujemcom o poskytnutie dotácie v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že budú môcť v termíne od 15. mája 2019 podávať žiadosti o poskytnutie dotácie.

Prioritné okruhy vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva sú vypracované v súlade so súčasnými trendmi a poznatkami v oblasti zdravotníckeho výskumu a vývoja, ďalej so stratégiami a zámermi ministerstva a odporúčaniami Európskej komisie. Materiál bol vypracovaný na základe Súhrnnej správy z procesu EDP („Entrepreneurial Discovery Process“) pre produktové línie domény „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“, ktorá bola dňa 5. apríla 2019 schválená Radou vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie, ako aj v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020.

Vybranými témami žiadostí o poskytnutie vyššie uvedenej dotácie v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja, ktoré patria medzi hlavné trendy okruhov vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva sú:

1. Inovatívne diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej / precíznej medicíny;

2. Lieky na inovatívnu liečbu;

3. Inovatívne biotechnológie v lekárskych vedách,

4. Inovatívne prostriedky zdravotníckej techniky,

Cieľom tohto oznámenia je zabezpečiť transparentný proces pre žiadateľov, ktorí sa v prípade úspešnosti budú v súlade s vybranými témami na rok 2019 podieľať na riešeniach závažných medicínskych problémov, týkajúcich sa zdravotného stavu slovenskej populácie, zohľadňujúcich princípy etiky a morálky, ochrany pacienta a jeho zdravia, potrebu preventívneho zamerania zdravotníctva a kvalitu života pacientov.

Celkový rozpočet dotácie na rok 2019 je 700 000 €, pričom indikatívna výška dotácie na jeden projekt je medzi 17 000 € až 100 000 € na jeden rok.

Maximálna dĺžka projektu je 3 roky a poskytnutie dotácie je viazané na splnenie definovaných míľnikov po každých 12 mesiacoch trvania projektu.

Predpokladaný termín, do ktorého bude možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky je 15. júla 2019.

Maximálna dĺžka projektovej časti je 15 strán, pričom podmienkou na predloženie žiadosti je predloženie požadovaných dokumentov v slovenskom a v anglickom jazyku.

Bližšie informácie k výzve nájdete na https://www.health.gov.sk/Clanok?oznamenie-dotacie-vyskum-vyvoj-2019