Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2019 v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja (ONKO)


Grantová schéma

Ministerstvo zdravotníctva SR

Vyhlásenie výzvy

15.05.2019

Ukončenie výzvy

15.07.2019

Popis

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

OZNAMUJE

záujemcom o poskytnutie dotácie v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že budú môcť v termíne od 15. mája 2019 podávať žiadosti o poskytnutie dotácie.

Prioritné okruhy vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva sú vypracované v súlade o Národným onkologickým programom, ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky dňa 22. augusta 2019 a jeho Akčným plánom č. 5 Podpora onkologického výskumu a zlepšenie dostupnosti klinických štúdií pre pacientov, ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky dňa 9. januára 2019, ako aj v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020.

Vybranými témami žiadostí o poskytnutie vyššie uvedenej dotácie v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja sú hlavné trendy okruhov translačného a aplikovaného biomedicínskeho výskumu pre:

1. nádory semenníkov, malígne lymfómy,

2. karcinóm pankreasu, kolorektálny karcinóm,

3. karcinóm prsníka, pľúc a prostaty.

Cieľom tohto oznámenia je zabezpečiť transparentný proces pre žiadateľov, ktorí sa v prípade úspešnosti budú v súlade s vybranými témami na rok 2019 podieľať na riešeniach závažných medicínskych problémov, týkajúcich sa zdravotného stavu slovenskej populácie, zohľadňujúcich princípy etiky a morálky, ochrany pacienta a jeho zdravia, potrebu preventívneho zamerania zdravotníctva a kvalitu života pacientov.

Celkový rozpočet dotácie na rok 2019 je 400 000 €, pričom indikatívna výška dotácie na jeden projekt je medzi 17 000 € až 100 000 € na jeden rok.

Maximálna dĺžka projektu je 3 roky a poskytnutie dotácie je viazané na splnenie definovaných míľnikov po každých 12 mesiacoch trvania projektu.

Predpokladaný termín, do ktorého bude možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky je 15. júla 2019.

Maximálna dĺžka projektovej časti je 15 strán, pričom podmienkou na predloženie žiadosti je predloženie požadovaných dokumentov v slovenskom a v anglickom jazyku.

Bližšie informácie k výzve nájdete na https://www.health.gov.sk/Clanok?oznamenie-dotacie-vyskum-vyvoj-2019onko