Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13


Grantová schéma

Operačný program Výskum a inovácie - MH

Vyhlásenie výzvy

15.12.2017

Ukončenie výzvy

31.12.2018

Popis

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie.

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-13/

Operačný program: Výskum a inovácie

Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita: 1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel.

Špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“)

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 34 000 000 EUR.

Dátum ukončenia výzvy: K uzavretiu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Poskytovateľ je oprávnený výzvu uzavrieť na základe svojho rozhodnutia z dôvodu nedostatočného dopytu2 zo strany potenciálnych žiadateľov. Poskytovateľ zverejní upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy na webovom sídle www.opvai.sk najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Skutočný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk, pričom možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl.