Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Príprava nových kapacít pre EŠIF 1


Grantová schéma

Operačný program Technická pomoc

Vyhlásenie výzvy

15.12.2016

Ukončenie výzvy

31.12.2017

Popis

Predmetom tohto projektu je príprava nových administratívnych kapacít (ďalej aj „AK“) do riadenia, kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj „EŠIF“). Realizácia projektu bude prebiehať formou multilaterálnej spolupráce Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej aj „ÚPPVII“) / Centrálny koordinačný orgán (ďalej aj „CKO“) ako oprávneného žiadateľa s vysokými školami ako s oprávnenými partnermi, a to financovaním voliteľných predmetov, zameraných na odbornú tematiku riadenia politiky súdržnosti z fondov EU, prípravu programového obdobia, štruktúru operačného programu, implementáciu politiky súdržnosti na Slovensku, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, riešenia sťažností, kontroly a auditu EŠIF a iné relevantné témy. ÚPPVII/CKO vyberal svojich partnerov transparentne, na základe hodnotiacich kritérií, ktoré boli vopred zverejnené ako aj všetky potrebné informácie pre partnerov na webovom sídle https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/fondy-eu/partnerske-projekty/projekty-pre-vysokeskoly/index.html. Odborné profilovanie študentov prostredníctvom voliteľných predmetov bude realizované prostredníctvom tematickej špecializácie študijného programu, ku ktorému vysoká škola priradila voliteľný predmet. Proces vzdelávania je potrebné chápať ako integrálnu súčasť stratégie riadenia AK EŠIF a významný nástroj na plnenie jej cieľov. Z tohto dôvodu je cieľom kreovanie nových a vyškolených AK a ich zapojenie do priamej realizácie EŠIF. Projekt predstavuje spoluprácu s piatimi vysokými školami ako partnermi žiadateľa. Vzhľadom na vysoký počet prihlásených vysokých škôl, ktoré boli po splnení hodnotiacich kritérií stanovených ÚPPVII zapojené do aktivít prípravy AK EŠIF, bude v nadväznosti na tento projekt predložený ďalší projekt na prípravu AK EŠIF, kde budú partnermi CKO ostatné vysoké školy, ktoré splnili stanovené kritériá. Medzi partnermi a ÚPPVII sú uzatvorené zmluvy o partnerstve.