Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


48. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku


Grantová schéma

Operačný program Kvalita životného prostredia

Vyhlásenie výzvy

21.12.2018

Ukončenie výzvy

28.06.2019

Popis

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

 realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré sa nachádzajú na území jednej obce11 a, ktoré spadajú do kategórie uvedenej v § 3 ods. 5, písm. c) a d) zákona o energetickej hospodárnosti budov12, t.j.:             - administratívne budovy,

          - budovy škôl a školských zariadení s výnimkou budov základných škôl v súlade § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré sú v zriaďovateľskej  pôsobnosti obcí a zároveň

 realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré bude v zmysle plánovanej reformy verejnej správy na národnej, resp. lokálnej úrovni preukázateľne dlhodobo využívať verejný sektor a realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru využitia budovy,

 opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; 

 obnovená budova musí spĺňať hornú hranicu, minimálne energetickej triedy B, pre všetky miesta spotreby energie nachádzajúce sa v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie) bez ohľadu na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy.

 realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora potreby energie na vykurovanie vo výške minimálne 30 %14;

 projekt, ktorého súčasťou je energetické zariadenie15 na využívanie palivovej dendromasy, ako jedno z opatrení energetickej efektívnosti, bude podporený len v prípade preukázania súladu s kritériami udržateľnosti jej využívania

 podporené budú iba projekty vyhodnotené ako vhodné a účelné vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby v danej oblasti, nákladovo efektívne, udržateľné a zároveň ako projekty s adekvátnym spôsobom a kapacitným zabezpečením ich realizácie.