Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07


Grantová schéma

Operačný program Výskum a inovácie - VA

Vyhlásenie výzvy

16.11.2018

Ukončenie výzvy

17.07.2019

Popis

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie. Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 27 520 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.
Cieľom výzvy je "podpora výskumno-vývojových aktivít", pričom platia nasledovné podmienky:

  • Podporované budú aj projekty, ktoré angažujú/angažovali, priviedli, privedú/navrátia do slovenskej vedeckej komunity špičkového zahraničného vedca9, alebo slovenského vedca pôsobiaceho v zahraničí10, resp. takéhoto vedca udržia na Slovensku (v prípade, ak už na Slovensku pôsobí) a zároveň ich vedecký tím bude zložený okrem skúsených vedcov aj z mladých vedeckých pracovníkov na úrovni R1, R2, R3 (Európsky kvalifikačný rámec) a súčasne s nie viac ako 15 rokov praxe od získania 2. stupňa vysokoškolského vzdelania.
  • Podporované budú aj komplementárne projekty napr. s programom Horizont 2020, ERA Chairs, MSCA – t.j. v prípade tohto typu medzinárodných projektov bude splnená podmienka uvedená vyššie.
  • Podporované budú výskumné aktivity obsahovo zamerané na doménu inteligentnej špecializácie „Priemysel pre 21. storočie“, pričom budú musieť byť splnené nasledovné podmienky:
    • musí ísť o výskumno-vývojové aktivity, ktoré boli do podpisu zmluvy o NFP financované výlučne z vlastných zdrojov žiadateľa (t.j. neboli financované zo žiadnych domácich a ani medzinárodných súťažných schém – aktivity financované APVV, VEGA/KEGA, OP VaV, 7RP/H2020 a pod., ani z iných zdrojov (zmluvný výskum) – takéto výdavky nie je možné financovať z tejto výzvy),
    • môže ísť o výskumno-vývojové aktivity, ktoré začali v minulosti, a zároveň sú realizované v súčasnosti a musia pokračovať aj po podpise zmluvy o NFP.