Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Verejná výzva na predkladanie žiadostí určená na podporu mladých vedeckých pracovníkov - MVP 2019


Grantová schéma

APVV mladí vedeckí pracovníci

Vyhlásenie výzvy

31.05.2019

Ukončenie výzvy

08.11.2019

Popis

Výzva MVP 2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkov - MVP 2019.

 • Dátum vyhlásenia: 31.05.2019
 • Dátum ukončenia výzvy: 30.09.2019, 12:00 hod. - predĺžené do 08.11.2019
 • Minimálny objem finančných prostriedkov určený na výzvu: 100 000 €.
 • Maximálny objem finančných prostriedkov určený na výzvu bude závisieť od disponobilných finančných prostriedkov APVV v roku 2019.
 • Podpora formou paušálnej refundácie oprávnených nákladov vynaložených v roku 2019 na mladého vedeckého pracovníka je minimálne 1 000 EUR a maximálne 5 000 EUR.

Kritéria pre mladých vedeckých pracovníkov (MVP):

Oprávnenými sú MVP, ktorí spĺňajú všetky štyri všeobecné kritériá:

 • MVP v roku 2019 dovŕši najviac 35 rokov;
 • MVP najneskôr v roku 2018 úspešne obhájil dizertačnú prácu;
 • MVP je v roku 2019 interným zamestnancom žiadateľa, v mene ktorého žiada o refundáciu nákladov;
 • MVP v roku 2019 prostredníctvom žiadateľa preukázateľne vynaložil výzvou stanovené oprávnené náklady súvisiace s jeho vedeckým zameraním, ktoré boli hradené z vlastných zdrojov žiadateľa

Oprávnenými sú mladí vedeckí pracovníci, ktorí zároveň spĺňajú obidve odborné kritériá:

 • MVP bol autorom, resp. spoluautorom buď minimálne jedného výstupu v rámci kategórií 1.01 až 1.02 uvedeného vo formulári VPP za rok 2018 v rámci všeobecnej výzvy, alebo minimálne  dvoch výstupov v rámci kategórií 1.06 až 1.07 uvedených vo formulári VPP za rok 2018 všeobecnej výzvy;
 • MVP je v roku 2019 buď zodpovedným riešiteľom minimálne jedného projektu všeobecnej výzvy, ktorého riešenie nebolo odborovou radou pozastavené, zastavené, resp. vyhodnotené na nedostatočnej úrovni, alebo menovitým členom riešiteľského kolektívu minimálne v dvoch projektoch všeobecnej výzvy, ktorých riešenie nebolo odborovou radou pozastavené, za stavené, resp. vyhodnotené na nedostatočnej úrovni.

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte v portáli CCVaPP.

Žiadateľ je povinný agentúre písomne zaslať:

 • predpísaný formulár žiadosti podpísaný MVP a štatutárnym zástupcom žiadateľskej organizácie. Ako štatutárneho zástupcu je potrebné uviesť meno pána rektora UPJŠ, prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., dokument však podpisuje dekan príslušnej fakulty v zastúpení.

v lehote najneskôr do 30.09.2019.

Vyplnenú žiadosť pošlite aj na e-mailovú adresu: denisa.krivos-bellusova@upjs.sk alebo marieta.horvathova@upjs.sk.

Žiadosti na podpis pánovi rektorovi/dekanovi odovzdajte na Oddelení podpory projektov CCVaPP Mgr. Denise Krivoš-Bellušovej alebo Mgr. Mariete Horváthovej, najneskôr však do 05.11.2019 do 14:00 hod.

Podrobnejšie informácie o výzve môžete nájsť na web stránke: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/otvorene-vyzvy/mvp-2019.html.