Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2014


Grantová schéma

Všeobecná výzva APVV

Vyhlásenie výzvy

02.09.2014

Ukončenie výzvy

31.03.2017

Popis

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2014

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2014.

Dátum vyhlásenia výzvy je 02. 09. 2014, dátum ukončenia výzvy je 14. 11. 2014.