Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020


Grantová schéma

Vedecká grantová agentúra

Vyhlásenie výzvy

29.03.2019

Ukončenie výzvy

26.04.2019

Popis

Výzva na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020.

Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom on-line systému e-VEGAdo 26.4.2019 do 14.00 hod. 
Termín na podanie žiadostí (potvrdenia o podaní žiadosti) v písomnej forme: do 2.5.2019 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte v portáli CCVaPP: https://portal.ccvapp.upjs.sk/grantcalls/vega.  

Z dôvodu termínu poštového odoslania ako aj zabezpečenia podpisov Vás prosíme o doručenie potrebných dokumentov zodpovedným zamestnancom CCVaPP Mgr. Denise Krivoš-Bellušovej alebo RNDr. Miroslave Černegovej, PhD.kontakt do 26.4.2019 do 15:00 hod.:

Podpísanie všetkých doručených potvrdení štatutárom UPJŠ (ako funkcionára prosíme uvádzajte pána rektora – prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., potvrdenia budú podpisovať dekani jednotlivých fakúlt na základe splnomocnenia, resp. rektor) a ich zaslanie na MŠVVaŠ SR zabezpečí Oddelenie projektov CCVaPP.

V prípade spoločného projektu z rezortu školstva a SAV sa podpisuje aj funkcionár spolupracujúcej organizácie podieľajúcej sa na riešení projektu.

Pred podaním žiadosti má vedúci projektu možnosť prekonzultovať rozpočet projektu (pomôcka pri tvorbe rozpočtu) so zamestnancami CCVaPP  Mgr. Denisou Krivoš-Bellušovou (denisa.krivos-bellusova@upjs.sk) alebo s RNDr. Miroslavou Černegovou, PhD. (miroslava.cernegova@upjs.sk).

Bez podpísanej tlačenej verzie potvrdenia o podaní žiadosti alebo v prípade jeho nedoručenia v stanovenom termíne nebude elektronicky podaná žiadosť akceptovaná.

Vedúci projektu svojím podpisom v čestnom vyhlásení, ktoré je súčasťou potvrdenia o podaní žiadosti, potvrdzuje, že všetci uvedení členovia riešiteľského kolektívu súhlasili s účasťou na riešení projektu (ostatní riešitelia ani funkcionár spolupracujúceho pracoviska z toho istého rezortu preto už toto potvrdenie nepodpisujú). Týmto čestným vyhlásením si je žiadateľ zároveň vedomý následkov vyplývajúcich z uvedenia akýchkoľvek nepravdivých informácií.

Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami VEGA a pokynmi v elektronickom formulári. Pri podávaní žiadosti o dotáciu sa musia dodržiavať ustanovenia štatútu a pravidiel VEGA, podľa ktorých:

  • vedúci projektu musí mať vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa a tvorivý člen riešiteľského kolektívu musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
  • 1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ z pracoviska rezortu školstva sa môže podieľať maximálne na 2 projektoch evidovaných vo VEGA (vrátane žiadostí zaregistrovaných v systéme e-VEGA s vygenerovaným evidenčným číslom, výnimkou sú riešitelia, ktorým sa končí projekt v aktuálnom roku), pričom nesmie prekračovať stanovenú maximálnu ročnú výšku výskumnej kapacity,
  • maximálny počet riešiteľov v jednom projekte spolu s vedúcim projektu nesmie presiahnuť 20 fyzických osôb,
  • výška finančných prostriedkov musí byť naplánovaná primerane a opodstatnene (nadhodnotené požiadavky majú vplyv na hodnotenie žiadosti príslušnou komisiou VEGA, pričom z tohto dôvodu môže byť takáto žiadosť vyradená) a i.

Systém e-VEGA

Úplné znenie výzvy