Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výzva č. 8/2019 Fondu na podporu umenia


Grantová schéma

Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice

Vyhlásenie výzvy

25.02.2019

Ukončenie výzvy

25.03.2019

Popis

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 5: Pamäťové a fondové inštitúcie na nasledujúce podprogramy a Programu 1: Umenie:

1.4. Vizuálne umenie:

  • 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

1.5. Literatúra:

  • 1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

1.6. Medziodborové aktivity:

  • 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

5.1 Knižnice:

  • 5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc
  • 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra
  • 5.1.4 Akvizícia knižníc
  • 5.2.2 Akvizícia múzeí

Prioritou fondu v rámci Programu 6 je posilnenie úlohy pamäťových a fondových inštitúcii v spoločnosti, skvalitňovanie stavu odbornej starostlivosti o existujúci zbierkový a knižničný fond Slovenskej republiky, ich rozširovanie a sprístupňovanie širokej verejnosti, čím chce posilniť občiansku participáciu na využívaní služieb a aktivít pamäťových a fondových inštitúcii.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 25.3.2019.

Viac informácií a dokumenty na stiahnutie:

https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/601-vyzva-c-8-2019

http://fpu.sk/podavanie-ziadosti

Registračný systém FPU: http://podpora.fpu.sk/