Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


VVGS UPJŠ 2019-2020 Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov


Grantová schéma

Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35

Vyhlásenie výzvy

21.01.2019

Ukončenie výzvy

01.03.2019

Popis

Základné informácie

Program „Interdisciplinárne výskumné projekty pre VUaVP do 35 rokov a doktorandov“  je určený výskumným tímom zloženým z vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov alebo doktorandov v dennej forme štúdia, ktorí sú v zmysle Čl. 8 ods. 2 písm. a) Štatútu UPJŠ v Košiciach členmi akademickej obce UPJŠ a ktorí ku dňu začiatku riešenia projektu nedosiahli vek 35 rokov.

Nevyhnutnou podmienkou finančnej podpory projektov VUaVP35 je, aby projekt bol interdisciplinárny, prepájajúci minimálne dve oblasti výskumu definované Akreditačnou komisiou. Zloženie riešiteľského kolektívu musí byť zostavené tak, aby prepájalo minimálne dve oblasti výskumu, v ktorých boli materské pracoviská riešiteľov hodnotené pri poslednej komplexnej akreditácii.

Doba trvania projektu VUaVP35 je 18 mesiacov.

Oprávnení žiadatelia

Riešiteľský kolektív (výskumný tím) pozostáva z vedúceho projektu (žiadateľa) a jednotlivých členov  - riešiteľov.

Žiadateľom o projektovú podporu v Programe „Interdisciplinárne výskumné projekty pre VUaVP do 35 rokov a doktorandov“ môže byť vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo doktorand v dennej forme štúdia, ktorý je v zmysle Čl. 8 ods. 2 písm. a) Štatútu UPJŠ v Košiciach členom akademickej obce UPJŠ a ktorý ku dňu začiatku riešenia projektu nedosiahol vek 35 rokov. Žiadosť môže podať v mene kolektívu riešiteľov, ktorého ani jeden člen nesmie ku dňu začiatku riešenia projektu prekročiť vek 35 rokov a riadny termín ukončenia jeho doktorandského štúdia presahuje dobu riešenia projektu (ak je vedúcim projektu doktorand v dennej forme štúdia).

V žiadosti o projekt VUaVP35 žiadatelia vyznačia minimálne dve oblasti výskumu, do ktorých riešenie projektu spadá. Zloženie riešiteľského kolektívu musí personálne zodpovedať minimálne dvom oblastiam výskumu, ktoré riešitelia v projekte identifikovali.

V rámci jednej výzvy VUaVP35 sa môže každý člen riešiteľského kolektívu  podieľať iba na návrhu jedného projektu. Člen riešiteľského kolektívu VUaVP35 môže byť členom riešiteľského kolektívu PCOV a IPPH2020.

Riešiteľ projektu musí venovať riešeniu projektu VUaVP35 minimálne 1/3 svojej definovanej výskumnej kapacity pri zohľadnení jeho riešiteľskej kapacity na iných projektoch, ako sú VEGA, APVV a pod. Definovaná maximálna výskumná kapacita vysokoškolského učiteľa je 1000 hodín ročne, výskumného pracovníka 2000 hodín ročne, doktoranda pred dizertačnou skúškou 1500 hodín ročne a doktoranda po vykonaní dizertačnej skúšky 2000 hodín ročne na základe stanoveného pracovného času.

Vedúci projektu musí venovať riešeniu projektu VUaVP35 minimálne ½ svojej definovanej výskumnej kapacity pri zohľadnení jeho riešiteľskej kapacity na iných projektoch, ako sú VEGA, APVV a pod. Vedúci projektu zodpovedá za plnenie cieľov projektu, účelné a hospodárne využitie finančných prostriedkov a predloženie záverečnej správy z riešenia projektu VVGS v určenej lehote. Vedúci projektu môže podať iba jednu žiadosť v rámci zverejnenej výzvy (VUaVP35) na podávanie žiadosti o finančnú podporu.

Podanie projektu

Vedúci projektu podáva žiadosť o finančnú podporu elektronicky prostredníctvom portálu CCVaPP UPJŠ, ktorý je prístupný na webovej stránke CCVaPP UPJŠ (http://portal.ccvapp.upjs.sk/grantcalls). Vygenerované, vytlačené a podpísané potvrdenie žiadosti o finančnú podporu  je vedúci projektu povinný doručiť na Oddelenie podpory projektov CCV a PP UPJŠ., resp. do podateľne Rektorátu UPJŠ do dvoch pracovných dní odo dňa, keď bola žiadosť podaná elektronicky.

Pre posúdenie, či bola žiadosť podaná v určenom termíne, je rozhodujúci dátum elektronického podania a dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Rektorátu UPJŠ. Žiadosť o finančnú podporu projektu nie je možné podávať faxom alebo e-mailom.

Finančná podpora

Možná požadovaná výška finančnej dotácie zo strany žiadateľa na jeden projekt je maximálne 1 500 Eur.

UPJŠ poskytne na vybrané vedecké projekty finančné prostriedky vedúcim projektov v kategórii „Tovarov a služieb“, pričom na „Cestovné náhrady a konferenčné poplatky“ sa môže použiť maximálne 50% plánovaných prostriedkov. Zároveň nesmie použiť všetky pridelené finančné prostriedky na náhradu účasti na jednej akcii (konferencia, seminár, školenie a pod.). Osobami oprávnenými čerpať finančné prostriedky sú len členovia riešiteľského kolektívu.  Podmienkou čerpania finančných prostriedkov na konferenciu je aktívna účasť riešiteľa projektu na konferencii dokladovaná formou výstupu, ako sú prednáška, poster, abstrakt, príspevok v zborníku. S jedným výstupom je oprávnená účasť iba jedného riešiteľa.

Finančné prostriedky na riešenie projektu pridelí rektor UPJŠ fakulte alebo súčasti UPJŠ, z ktorej je vedúci projektu, formou zvýšenia dotácie na vedu,  výskum a vzdelávanie. V prípade, že riešitelia projektu sú z rôznych fakúlt a súčastí UPJŠ, finančné prostriedky budú pridelené na jednotlivé fakulty a súčastí UPJŠ podielom, ktorý určí vedúci projektu. Fakulta alebo súčasť UPJŠ, z ktorej je vedúci projektu, je ďalej zodpovedná za administratívne zabezpečenie realizácie projektu.

Za účelné použitie pridelených finančných prostriedkov zodpovedá vedúci projektu rektorovi a o ich použití nemôže rozhodovať fakulta ani súčasť UPJŠ. Fakulta alebo súčasť UPJŠ nesmie podmieniť realizáciu projektu žiadnou požiadavkou na krytie prevádzkových nákladov fakulty alebo súčasti UPJŠ.

Hodnotenie projektov

Podmienkou úspešnosti projektu (VUaVP35) je aspoň jeden výstup v podobe pôvodnej recenzovanej vedeckej práce (pričom sa preukazuje minimálne zaslanie do tlače formou potvrdenia z redakcie o zaslaní práce do tlače). Zohľadňujú sa iba také práce, v ktorých je uvedené poďakovanie VVGS za finančnú podporu výskumu a na ktorých je ako pracovisko riešiteľa projektu uvedená UPJŠ.

Hodnotenie projektov, výber projektov navrhnutých na financovanie a návrh výšky pridelenej finančnej podpory uskutočňuje Komisia UPJŠ pre VVGS.

Termíny

  • Vyhlásenie výzvy a sprístupnenie formuláru žiadosti: 21. 1. 2019
  • Termín podania projektu v elektronickom systéme: do 1. 3. 2019
  • Termín podania projektu v písomnej podobe na CCVaPP: do 5. 3. 2019
  • Začiatok riešenia: od 1. 7. 2019
  • Podanie Záverečnej správy z riešenia projektu: do 31. 1. 2021

Ďalšie informácie

Rozhodnutie rektora č. 3/2018 zo dňa 6.3.2018:

            https://www.upjs.sk/public/media/13364/rr_3_2018_status_vvgs_final.pdf

Najčastejšie kladené otázky VVGS UPJŠ:

            https://www.upjs.sk/public/media/13364/vvgs_casto_kladene_otazky_3_2018_pf.pdf