Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výskumná bilaterálna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a Bieloruskej republike


Grantová schéma

APVV výskumné bilaterálne

Vyhlásenie výzvy

08.01.2019

Ukončenie výzvy

08.03.2019

Popis

Výzva APVV SK-BY-RD 2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie  žiadostí na riešenie projektov výskumu s označením SK-BY-RD 2019

  •   Dátum vyhlásenia: 08. 01. 2019
  •   Dátum ukončenia výzvy: 08. 03. 2019, 12:00 hod.

Verejná výzva SK-BY-RD 2019 má nasledovné priority určené so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.“:

  1. Poľnohospodárska technika a technológia
  2. Medicína, lekárske technológie a liečivá
  3. Chemické inžinierstvo, nanotechnológie a biotechnológia
  4. Nové materiály

Žiadateľ bude v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí.

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte v portáli CCVaPP .

Pred podaním žiadosti, má vedúci projektu možnosť prekonzultovať rozpočet (pomôcka pri tvorbe rozpočtu) s poverenými zamestnancami CCVaPP (RNDr. Miroslava Černegová, PhD., Mgr. Denisa Krivoš-Bellušová –  kontakt).

Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk. V listinnej podobe sa podávajú výhradne požadované časti žiadosti vygenerované systémom a podpísané štatutárnymi zástupcami žiadateľa/partnera na adresu agentúry.

Žiadateľ je povinný agentúre písomne zaslať:

  • štatutárnym zástupcom podpísanú časť žiadosti RD-E, t.j. Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľskej organizácie,
  • štatutárnym zástupcom podpísanú časť žiadosti RD-E, t.j. Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu spoluriešiteľských organizácií,
  • originál alebo úradne overená kópia zmluvy o budúcej zmluve o spolupráci medzi žiadateľom a partnerskou organizáciou v anglickom jazyku,
  • pri projektoch, v ktorých je uvedené, že riešenie bude mať priame využitie v praxi je neoddeliteľnou súčasťou zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a každým odberateľom výsledkov riešenia projektu uvedeným v žiadosti v časti RD-B 03,

v lehote najneskôr do 08. marca 2019.

Riešitelia by mali projekt podávať s dostatočným predstihom. Elektronickú verziu žiadosti po podaní v elektronickom systéme pošlite aj na e-mailovú adresu: miroslava.cernegova@upjs.sk alebo denisa.krivos-bellusova@upjs.sk.

Ako štatutárneho zástupcu je potrebné uviesť meno pána rektora UPJŠ, prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., žiadosť však podpisuje dekan príslušnej fakulty v zastúpení. V prípade univerzitných pracovísk žiadosti podpisuje rektor UPJŠ.

Ak v pripravovaných projektoch APVV bude riešiteľský kolektív zložený zo zamestnancov viacerých fakúlt UPJŠ, v žiadosti sa odporúča uviesť ako pracovisko žiadateľa univerzitu. Za UPJŠ v tomto prípade podpisuje žiadosť štatutárny orgán - rektor UPJŠ.

V podmienkach výzvy agentúra uvádza, že jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom v danej výzve len v jednej predloženej žiadosti.

Objem finančných prostriedkov poskytovaných agentúrou na celú dobu riešenia  projektu je maximálne 120 000 €. Agentúra poskytne na celé obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve maximálne 360 000 €.

V súvislosti s čerpaním poskytnutých finančných prostriedkov pripomíname, že nákladové položky, ktoré sú uvedené ako neoprávnené (viď. https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/vyskumne_bilateralne/sk-by-2018/vyzva-sk-by-2018-priloha3_sk.pdf ), nie je možné čerpať ani v rámci nepriamych nákladov.

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. august 2019. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 36 mesiacov.

Podrobnejšie informácie o výzve môžete nájsť na web stránke: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vyskumne-bilateralne-vyzvy/slovensko-bielorusko-rd-2019.html.