Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2018


Grantová schéma

Všeobecná výzva APVV

Vyhlásenie výzvy

13.09.2018

Ukončenie výzvy

30.11.2018

Popis

Výzva APVV VV 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky - VV 2018.

  •   Dátum vyhlásenia: 13.09.2018
  •   Dátum ukončenia výzvy: 13.11.2018

Táto výzva nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“.

Žiadateľ má v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí.

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte v portáli CCVaPP .

Pred podaním žiadosti, má vedúci projektu možnosť prekonzultovať rozpočet (pomôcka pri tvorbe rozpočtus poverenými zamestnancami CCVaPP (RNDr. Miroslava Černegová, PhD., Mgr. Denisa Krivoš-Bellušová –  kontakt).

Žiadosť musí byť podaná prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadosti, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk a musí obsahovať nasledujúce dokumenty v elektronickej podobe v slovenskom a anglickom jazyku:

  • časť žiadosti VV-A až VV-E na predpísanom formulári,
  • časť žiadosti VV-F na predpísaných formulároch podľa záväznej osnovy pre základný výskum, resp. aplikovaný výskum a vývoj.

Elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzavrie 13.11.2018 o 12:00 hodine. Ako štatutárneho zástupcu je potrebné uviesť meno pána rektora UPJŠ, prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., dokument však podpisuje dekan príslušnej fakulty v zastúpení. V prípade univerzitných pracovísk žiadosti podpisuje rektor UPJŠ. Ak v pripravovaných projektoch APVV bude riešiteľský kolektív zložený zo zamestnancov viacerých fakúlt UPJŠ, v žiadosti sa odporúča uviesť ako pracovisko žiadateľa univerzitu. Za UPJŠ v tomto prípade podpisuje žiadosť štatutárny orgán - rektor UPJŠ.

V listinnej podobe je potrebné najneskôr do 13.11.2018 odoslať:

  • časť žiadosti VV – E podpísaná štatutárnymi zástupcami žiadateľskej organizácie,
  • časť žiadosti VV – E podpísaná štatutárnymi zástupcami spoluriešiteľských organizácií.

Elektronickú verziu žiadosti po podaní v elektronickom systéme pošlite aj na e-mailovú adresu: miroslava.cernegova@upjs.sk alebo denisa.krivos-bellusova@upjs.sk.

Pri projektoch, v ktorých je uvedené, že riešenie bude mať priame využitie v praxi je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti v listinnej podobe originál alebo úradne overená kópia zmluvy o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a každým odberateľom výsledkov riešenia projektu uvedenými v žiadosti v časti VV-B 03 a to v stanovenej forme.

V špecifických podmienkach projektu, agentúra uvádza, že jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom v rámci grantovej schémy všeobecných výziev agentúry len v jednom financovanom projekte súčasne (termín ukončenia riešenia financovaného projektu v rámci grantovej schémy všeobecnej výzvy VV 2015, VV 2016 alebo VV 2017 musí byť skorší, ako je stanovený termín začiatku riešenia projektov výzvy VV 2018).

Objem finančných prostriedkov poskytovaných agentúrou na celú dobu riešenia  projektu je maximálne 250 000 €. Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. júla 2019. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov.

V súvislosti s čerpaním poskytnutých finančných prostriedkov pripomíname, že nákladové položky, ktoré sú uvedené ako neoprávnené (viď. https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/vseobecne/vv2018/vv2018-priloha3.pdf), nie je možné čerpať ani v rámci nepriamych nákladov.

Podrobnejšie informácie o výzve môžete nájsť na web stránke: https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/vseobecne/vv2018/vv2018-znenie-vyzvy.pdf.