Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12


Grantová schéma

Operačný program Výskum a inovácie - VA

Vyhlásenie výzvy

15.12.2017

Ukončenie výzvy

31.12.2018

Popis

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. Storočie.

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-12/

Operačný program: Výskum a inovácie

Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita: 1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel.

Špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“)

Dátum vyhlásenia: 15.12.2017

Dátum uzavretia: K uzavretiu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Poskytovateľ je oprávnený výzvu uzavrieť na základe svojho rozhodnutia z dôvodu nedostatočného dopytu2 zo strany potenciálnych žiadateľov.