Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výzva Inštitucionálna podpora e-learningu 2018 (ďalej „IPEL2018“)


Grantová schéma

Vnútorný vedecký grantový systém IPEL

Vyhlásenie výzvy

14.05.2018

Ukončenie výzvy

10.06.2018

Popis

Základné informácie

Výzva Vedeckého výskumného grantového systému (VVGS) pre obdobie riešenia 2018-2019 zameraná na podporu e-learningu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) - program Inštitucionálna podpora e-learningu (ďalej „IPEL“) je určená jednotlivcom alebo riešiteľským tímom, ktorí realizujú celoživotné (pregraduálne, postgraduálne a ďalšie) vzdelávanie na UPJŠ s využitím e learningu v prezenčnej, dištančnej alebo kombinovanej forme. Cieľové skupiny jednotlivých foriem vzdelávania reprezentujú:

 • študenti predgraduálneho stupňa štúdia,
 • študenti postgraduálneho stupňa štúdia,
 • zamestnanci UPJŠ,
 • verejnosť (v rámci celoživotného vzdelávania).

Projekty v rámci výzvy IPEL2018 sú cieľovo zamerané na vytvorenie elektronickej podpory pre vyučovanie predmetu alebo skupiny predmetov (kurzov) so zreteľom na obsahovú náplň (multimediálna, interaktívna, simulačná) a použité e-learningové nástroje a metódy.

Obsahová náplň jednotlivých predmetov (kurzov) a použité e-learningové nástroje a metódy sú v kompetencii riešiteľa projektu. Vytvorená elektronická podpora môže obsahovať najmä:

 • jednoduchý študijný materiál - materiál bez interaktívnych prvkov (prezentácia, študijný text, odkaz),
 • multimediálny študijný materiál - umožňujú iba pozrieť, prečítať, vypočuť si obsah (animácia, video, audio, e-učebnica, ...),
 • interaktívny materiál - materiál s interaktívnymi prvkami (kooperačné a kolaboračné nástroje, interaktívne cvičenia, aplety, ...),
 • simulačný materiál - umožňujú simuláciu reálneho prostredia, pri ktorých sa študent oboznámi s materiálom dynamickou formou (aplety, simulácie, ...).

Oprávnení žiadatelia

Žiadateľom o projektovú podporu cez IPEL2018 môže byť vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník, ktorý je v zmysle Čl. 8 ods. 2 písm. a) Štatútu UPJŠ v Košiciach členom akademickej obce UPJŠ. 

Podanie projektu

Všetky činnosti spojené s podávaním a správou projektových žiadostí výskumných a rozvojových VVGS sa vykonávajú prostredníctvom portálu CCVaPP na stránke http://portal.ccvapp.upjs.sk v časti Podpora projektov. Žiadosť o finančnú podporu podáva vedúci projektu. Po podaní finálnej žiadosti o projekt v rámci výzvy IPEL2018, systém vygeneruje žiadosť v pdf formáte. Vygenerované, vytlačené a podpísané potvrdenie žiadosti o finančnú podporu je vedúci projektu povinný doručiť na Oddelenie podpory projektov CCVaPP UPJŠ., resp. do podateľne Rektorátu UPJŠ do dvoch pracovných dní odo dňa, keď bola žiadosť podaná elektronicky.

Finančná podpora

Možná požadovaná výška finančnej dotácie zo strany žiadateľa na jeden projekt je maximálne 2 000 Eur. Poskytnutá finančná dotácia sa v prípade projektov IPEL poskytne na vybrané vzdelávacie projekty. Finančné prostriedky naplánuje vedúci projektu v kategórii „Mzdy a odvody“ a „Tovary a služby“, pričom na „Tovary a služby“ sa môže použiť maximálne 20% celkových plánovaných finančných nákladov na riešenie projektu.
Za účelné použitie pridelených finančných prostriedkov v zmysle čl. 7 podľa Štatútu Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zodpovedá vedúci projektu rektorovi a o ich použití nemôže rozhodovať fakulta ani súčasť UPJŠ. Fakulta alebo súčasť UPJŠ nesmie podmieniť realizáciu projektu žiadnou požiadavkou na krytie prevádzkových nákladov fakulty alebo súčasti UPJŠ.

Podpora pre realizáciu projektu

Podporu pre realizáciu projektu v rámci svojich kapacitných možností zabezpečuje Oddelenie inovatívneho vzdelávania CCVaPP.

Hodnotenie projektov

Hodnotenie projektov, výber projektov navrhnutých na financovanie a návrh výšky pridelenej finančnej podpory uskutočňuje pracovná skupina v rámci Komisie UPJŠ pre VVGS pre hodnotenie vzdelávacích projektov. Podmienkou úspešnosti projektu (IPEL) je realizácia vzdelávania s využitím vytvorených e learningových nástrojov v aktuálnom alebo nasledujúcom akademickom roku.

Termíny

 • Vyhlásenie výzvy a sprístupnenie formuláru žiadosti: 14. 5. 2018
 • Termín podania projektu v elektronickom systéme: do 10. 6. 2018
 • Termín podania projektu v písomnej podobe na CCVaPP: do 13. 6. 2018
 • Oponentúra projektov: do 26. 6. 2018
 • Rozhodnutie komisie VVGS a schválenie rektorom: do 30. 6. 2018
 • Začiatok riešenia: od 1. 7. 2018
 • Podanie Záverečnej správy z riešenia projektu: do 31. 7. 2019
 • Vyhodnotenie úspešnosti projektov: do 30. 9. 2019

Doba trvania projektu IPEL2018 je maximálne 12 mesiacov.