Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


APVV Slovensko-Portugalsko 2018


Grantová schéma

APVV bilatelárne

Vyhlásenie výzvy

17.04.2018

Ukončenie výzvy

18.06.2018

Popis

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Portugalskej republike.

 • Dátum vyhlásenia: 17.4.2018
 • Dátum ukončenia výzvy: 18.6.2018
 • Doba riešenia projektov: 1.1.2019 - 31.12.2020
 • Celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov: 66 000 €
 • Maximálna suma poskytovaná agentúrou na riešenie jedného projektu je 5 400 € na celú dobu riešenia projektu a maximálne 2 700 € na kalendárny rok projektu.

Ciele výzvy:

 • príprava spoločných medzinárodných projektov;
 • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
 • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
 • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
 • zbieranie výskumných materiálov;
 • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte v portáli CCVaPP.

Pred podaním žiadosti, má vedúci projektu možnosť prekonzultovať rozpočet s poverenými zamestnancami CCVaPP (RNDr. Miroslava Černegová, PhD., Mgr. Denisa Krivoš-Bellušová –  kontakt).

Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý bude prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk. Elektronický systém na podávanie žiadosti na riešenie projektov sa uzatvorí dňa 18.6.2018 o 12:00 hod. V listinnej podobe sa podávajú iba požadované strany vygenerované systémom a podpísané štatutárnymi zástupcami žiadateľa/partnera na adresu agentúry.

Žiadateľ je povinný agentúre písomne zaslať:

 • štatutárnymi zástupcami podpísanú časť žiadosti E, t.j. Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľskej organizácie
 • formulár A5, t.j. informácie o partnerskej organizácii - oskenované podpisy zahraničného partnera budú akceptované

v lehote najneskôr do 18.6.2018.

Riešitelia by mali projekt podávať s dostatočným predstihom. Elektronickú verziu žiadosti po podaní v elektronickom systéme pošlite aj na e-mailovú adresu: miroslava.cernegova@upjs.sk alebo denisa.krivos-bellusova@upjs.sk.

Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je čestné vyhlásenie slovenského žiadateľa (v rámci formulára E), že má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Samotné čestné vyhlásenie podpisuje štatutárny zástupca žiadateľa. Ako štatutárneho zástupcu je potrebné uviesť meno pána rektora UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., dokument však podpisuje dekan príslušnej fakulty v zastúpení.

Žiadosti na podpis pánovi dekanovi odovzdajte na Oddelení podpory projektov CCVaPP Mgr. Denise Krivoš-Bellušovej alebo RNDr. Miroslave Černegovej, PhD. v dostatočnom predstihu, najneskôr však do 14. 6. 2018 do 14:00 hod.

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. január 2019. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 24 mesiacov.
Podrobnejšie informácie o výzve môžete nájsť na web stránke: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-portugalsko-2018.html.