Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


EMA - Pass Support to research


Grantová schéma

Non-interventional post-authorisation safety studies

Vyhlásenie výzvy

01.01.2016

Ukončenie výzvy

31.05.2018

Popis

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000513.jsp&mid=WC0b01ac0580981012