Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020


Grantová schéma

APVV program

Vyhlásenie výzvy

29.03.2018

Ukončenie výzvy

31.10.2018

Popis

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“.

  • Dátum vyhlásenia: 29.3.2018
  • Dátum ukončenia výzvy: 31.10.2018
  • Celkový objem finančných prostriedkov určený na podporu riešenia projektov: 400 000 € - žiadosti budú vybavované podľa poradia doručenia do APVV až do vyčerpania alokovanej čiastky
  • Výška podpory na jedného žiadateľa je 3 000 € ak je žiadateľ koordinátor, 2 000 € ak je žiadateľ člen konzorcia hodnoteného projektu H2020.

Oprávnenými sú žiadatelia, ktorých projekty boli predložené v rámci výziev Pracovného programu H2020 na roky 2018-2020. Zároveň boli prijaté na hodnotenie a hodnotené na úrovni alebo nad úrovňou prahovej hodnoty (tzv. treshold), čo žiadateľ doloží dokumentom "Evaluation Summary Report" od EK.

Pred podaním prosím žiadosť zaregistrujte v portáli CCVaPP.

Žiadosti sa predkladajú na adresu agentúry a lehota na predkladanie žiadostí je zachovaná, ak sa žiadosť posledný deň lehoty podá orgánu, ktorý má povinnosť ju doručiť.

Žiadateľ je povinný agentúre písomne zaslať:

  • podpísanú žiadosť štatutárnym/i zástupcom/ami žiadateľskej organizácie na predpísanom formulári v listinnej podobe v stanovenom termíne
  • kópiu dokumentu "Evaluation Summary Report" od EK

v lehote najneskôr do 31.10.2018.

Elektronickú verziu žiadosti prosím pošlite na e-mailovú adresu: miroslava.cernegova@upjs.sk alebo denisa.krivos-bellusova@upjs.sk.

Ako štatutárneho zástupcu je potrebné uviesť meno pána rektora UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., dokument však podpisuje dekan príslušnej fakulty v zastúpení. Žiadosti na podpis pánovi dekanovi odovzdajte na Oddelení podpory projektov CCVaPP Mgr. Denise Krivoš-Bellušovej alebo RNDr. Miroslave Černegovej, PhD., najneskôr však do 30. 10. 2018 do 14:00 hod.

Podrobnejšie informácie o výzve môžete nájsť na web stránke: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/programy/pp-h2020.html.