Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


PODPORA PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT


Grantová schéma

Ministerstvo zdravotníctva SR

Vyhlásenie výzvy

15.03.2018

Ukončenie výzvy

15.05.2018

Popis

VEREJNÁ VÝZVA
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018.

Zadávateľ GS: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR)

Cieľom poskytovania dotácií je finančná podpora aktivít deklarovaných v Národnej protidrogovej stratégii Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020, podpora programov, aktivít, inovatívnych prístupov a tiež snaha zachovať kontinuitu realizovaných aktivít a iniciatív v protidrogovej oblasti, ktoré majú obsiahnuť oblasť prevencie drogových závislostí, oblasť liečby drogových závislostí a oblasť resocializácie drogovo závislých osôb.

Prioritne určené oblasti pre rok 2018:
a) Preventívne programy so zameraním na dlhodobú a systematickú prácu s deťmi a mládežou (peer aktivisti, športové podujatia, kultúrne podujatia, súťaže).
b) Programy a aktivity zamerané na odborne garantovanú liečbu, harm-reduction, a resocializáciu.
c) Odborné stretnutia pracovníkov pôsobiacich v drogovej problematike (organizovanie cielených podujatí, odborných fór a diskusií k drogovej problematike).
d) Šírenie protidrogovej osvety masovokomunikačnými technológiami.

Oprávnený žiadateľ: právnická alebo fyzická osoba

Objem finančných prostriedkov alokovaných pre poskytnutie dotácií na podporu protidrogových aktivít v programe 0790203 – Ochrana zdravia v rozpočtovom roku 2018 je  520 000,00 EUR.

Najvyššia výška je 50 000,00 EUR. 
Najnižšia výška je  2 000,00 EUR.   

Termín podania projektu: 15. máj 2018.

Termín na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie je najneskôr do 30. júna 2018.

Zoznam schválených žiadostí bude uverejnený po ich schválení ministrom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

Podrobnejšie informácie