Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2019


Grantová schéma

Kultúrna a edukačná grantová agentúra

Vyhlásenie výzvy

26.03.2018

Ukončenie výzvy

27.04.2018

Popis

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2019.

Elektronické podávanie žiadostí prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôldo 27. 4. 2018 do 14.00 hod. Podanie žiadostí (potvrdenia o podaní žiadosti) v písomnej forme: do 3. 5. 2018 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Žiadosť o dotácie na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2019 sa podáva na MŠVVaŠ SR elektronicky v termíne do 27.4.2018 do 14:00 hod. prostredníctvom Portálu vysokých škôl - www.portalvs.sk. Noví užívatelia sa musia registrovať na internetovej stránke http://www.portalvs.sk/sk/registracia

Poštou na Odbor vedy a techniky vysokých škôl MŠVVaŠ SR sa posiela len potvrdenie o podaní žiadosti so základnými údajmi podpísané vedúcim riešiteľom, funkcionárom UPJŠ a funkcionárom spolupracujúceho pracoviska príslušnej vysokej školy (uviesť meno, priezvisko, tituly a funkciu), ktorého pracovníci sa podieľajú na riešení daného projektu a ktorým bude poskytnutý určený percentuálny podiel z finančnej dotácie. Žiadosť o dotáciu na nový projekt KEGA musí byť podaná v súlade s výzvou a pravidlami KEGA.

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte v portáli CCVaPP: https://portal.ccvapp.upjs.sk/grantcalls/kega

Z dôvodu povinnosti archivovať projekty pre prípad kontroly Vás prosíme doručiť v tlačenej forme najneskôr do 27.4.2018 do 15:00 hod. na Oddelenie podpory projektov CCVaPP tieto materiály:

Podpísanie všetkých doručených potvrdení štatutárom UPJŠ (ako funkcionára prosíme uvádzajte pána rektora – prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., potvrdenia budú podpisovať dekani jednotlivých fakúlt na základe splnomocnenia, resp. rektor) a ich zaslanie na MŠVVaŠ SR zabezpečí Oddelenie projektov CCVaPP.

Pred podaním žiadosti má vedúci projektu možnosť prekonzultovať rozpočet projektu (pomôcka pri tvorbe rozpočtu) so zamestnancami CCVaPP  Mgr. Denisou Krivoš-Bellušovou (denisa.krivos-bellusova@upjs.sk) alebo s RNDr. Miroslavou Černegovou, PhD. (miroslava.cernegova@upjs.sk).

Bez podpísanej tlačenej verzie potvrdenia o podaní žiadosti alebo v prípade jeho nedoručenia v stanovenom termíne nebude elektronicky podaná žiadosť akceptovaná.

Pri posudzovaní žiadosti bude komisia prihliadať aj na spoluprácu viacerých fakultných pracovísk a vysokých škôl v rámci jedného projektu. Finančne podporené môžu byť len také projekty, v ktorých budú počas celého obdobia riešenia plánované konkrétne výstupy, ako napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshopy, monografie, učebnice, CD, DVD nosiče a pod.

Portál vysokých škôl

Úplné znenie výzvy