Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


9/2018 Program 5.1.3 - Akvizícia knižníc


Grantová schéma

Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice

Vyhlásenie výzvy

28.02.2018

Ukončenie výzvy

28.03.2018

Popis

Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu, pričom minimálne 15% žiadanej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice, pričom jedna knižnica može predložiť maximálne jednu žiadosť

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie. O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna odborná komisia spoločná tiež pre podprogram 5.1.1, ktorá bude mať 5 členov.

Oprávnení žiadatelia: Žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky.

Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt: 1 000 EUR.
Maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt: 20 000 EUR.
Výška povinného spolufinancovania projektu: 5 % z rozpočtu projektu. 
Najskorší termín začiatku realizácie projektu: 01.07.2018.
Najneskorší termín začiatku realizácie projektu: 31.12.2018.
Maximálna doba realizácie projektu: 30.06.2019. 
Oprávnené výdavky: Nákup knižničného fondu.

Bližšie informácie: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/424-vyzva-c-9-2018.