Verejná správa


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
Štátna pokladnica
- Konzultačný kurz pre klientov Štátnej pokladnice

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Počítačové zručnosti pre prácu v IS ŠP

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Počítačové zručnosti pre prácu v SAP

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Základný kurz pre klientov Štátnej pokladnice

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - MM01

Anotácia:

Zakladanie kmeňových dát – materiál: založenie kmeňového záznamu materiálu, zmena kmeňových dát materiálu, zablokovanie kmeňového záznamu voči nákupu, rozšírenie kmeňového záznamu do iných závodov;
Zakladanie kmeňových dát – dodávatelia: založenie kmeňového záznamu dodávateľa, zmena kmeňových záznamov dodávateľov, zablokovanie kmeňového záznamu na nákupnú organizáciu, rozšírenie dodávateľa o nákupný pohľad, rozšírenie kmeňového záznamu do iných účtovných okruhov, označenie dodávateľa na výmaz;
Rámcová zmluva: zakladanie hodnotového kontraktu, zmena kontraktu, zmena podmienkových dát (zmena jedn.ceny a obdobia);
Nákupné doklady: založenie objednávky na materiál, založenie objednávky na službu, založenie objednávky na investície, založenie objednávky na materiál (priama spotreba), založenie objednávky s referenciou ku kontraktu, zmena, výmaz, zablokovanie položiek v obj., výkazníctvo týkajúce nákupných dokladov;

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - CO01

Anotácia:

Kmeňové dáta modulu controlling: všeobecné informácie - základné pojmy CO, nákladové druhy, nákladové strediská, ziskové strediská, druhy výkonov, druhy zákaziek,schémy a profily zúčtovania zákaziek, zúčtovacie predpisy na zákazky v pláne a v skutočnosti, kalkulačné schémy, šablóny, štatistické ukazovatele

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - CO02-03

Anotácia:

Skutočné zaúčtovania a uzávierkové práce účtovného obdobia: – manuálne preúčtovanie nákladov, výnosov, preúčtovanie jednotlivých položiek, zúčtovanie výkonov, preúčtovanie zúčtovaných výkonov, zúčtovanie štatistických ukazovateľov, manuálne zúčtovanie nákladov, výpočet prirážok, spracovanie zúčtovacích predpisov v období na zákazkách, zúčtovanie zákaziek, zúčtovanie podľa šablóny, rozúčtovanie, rozdelenie nákladov nákladových stredísk na príjemcov
Informačný systém: nákladových druhov, nákladových stredísk, ziskových stredísk, výkonov, štatistických ukazovateľov.

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - MM04

Anotácia:

Nákupné doklady: založenie objednávky na materiál; založenie objednávky na službu; založenie objednávky na investície; založenie objednávky na materiál (priama spotreba); založenie objednávky s referenciou ku kontraktu; zmena, výmaz, zablokovanie položiek v objednávke; výkazníctvo týkajúce nákupných dokladov.

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - MM05

Anotácia:

Vedenie zásob: príjem materiálu na sklad rôznymi pohybmi; výdaj materiálu na kontrolingové objekty; preskladnenia materiálu; prepis materiálu; tlač materiálových dokladov; storno materiálových dokladov; zmena materiálových dokladov; výkazníctvo týkajúce sa vedenia zásob.

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - MM06

Anotácia:

Logistická likvidácia faktúr: účtovanie faktúr k rôznym typom objednávok; účtovanie faktúr bez objednávok; tlač likvidačného listu; účtovanie dobropisu; účtovanie ťarchopisu; storno fakturačných dokladov; výkazníctvo týkajúce sa knihy došlých faktúr.

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - FM01

Anotácia:

Rozpočet: správa kmeňových dát, rozpis rozpočtu, výkazy modulu FM

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - FIAA01

Anotácia:

Obstaranie DHM: účtovanie faktúr s väzbou na obstaranie dlhodobého majetku; účtovanie preddavkov, prírastkov pohybov obstarania; delimitácie; prehľady zaúčtovaných pohybov.

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - FIAA02-03

Anotácia:

DHM v prevádzke: zakladanie kmeňových dát majetku; zmeny kmeňových dát; účtovanie a evidencia prírastkov (zaradenie do prevádzky); účtovanie a evidencia pohybov majetku; preúčtovanie majetku; delimitácie, bezodplatné prevody.
Uzávierka a závierka: zúčtovanie mesačných odpisov; uzávierky otvorenie a uzatvorenie roka; prepočty hodnôt; zásoba práce.

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - FIAA04

Anotácia:

Podsúvahová a Operatívna evidencia: zakladanie kmeňových dát; účtovanie a evidencia prírastkov, úbytkov majetku.

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - FIAA05

Anotácia:

Výkazníctvo: výkazníctvo majetku (štandardné výkazy).

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - FI01

Anotácia:

Pokladničná kniha– evidencia: zaevidovanie pohybov v pokladni; tlač pokladničných dokladov; pokladničná kniha.
Pokladničná kniha – účtovanie: účtovanie zaevidovaných dokladov; storno pokladničných dokladov; pokladničná kniha; pomocné zostavy pohybov na pokladni.

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - FI02

Anotácia:

Hlavná kniha: základy modulu FI, účtová osnova; účtovanie na úrovni hlavnej knihy; storno dokladov; prehľad zaúčtovaných dokladov; prehľad zostatkov analytických účtov; preúčtovania s a bez vyrovnania; zostavy na úrovni hlavnej knihy.
Vedľajšia kniha: kmeňové dáta odberateľov - len prezeranie; účtovanie vo vedľajšej knihe odberateľov (napr. FB70, FB75, F-49,...+ ostatné účtovania); prehľady zaúčtovaných dokladov; zostatky a obraty účtov vedľajšej knihy; kmeňové dáta dodávateľov - len prezeranie; účtovanie vo vedľajšej knihe dodávateľov (napr. FB60, FB65, F-47,...+ ostatné účtovania); prehľady zaúčtovaných dokladov; zostatky a obraty účtov vedľajšej knihy.

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - FI03

Anotácia:

Úhrada záväzkov: tvorba platobných príkazov v SAPe pre všetky typy účtov.

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - MM02

Anotácia:

Vedenie zásob: príjem materiálu na sklad rôznymi pohybmi, výdaj materiálu na kontrolingové objekty, preskladnenia materiálu, prepis materiálu, tlač materiálových dokladov, storno materiálových dokladov, zmena materiálových dokladov, výkazníctvo týkajúce sa vedenia zásob

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Počítačové zručnosti pre prácu v SAP - MM03

Anotácia:

Logistická likvidácia faktúr: účtovanie faktúr k rôznym typom objednávok, účtovanie faktúr bez objednávok, tlač likvidačného listu, účtovanie dobropisu, účtovanie ťarchopisu, storno fakturačných dokladov, výkazníctvo týkajúce sa knihy došlých faktúr

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, pokladnica@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
Účtovníctvo
- Metodika systému riadenia verejných financií

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Metodika systému riadenia verejných financií - modul DCOM

Anotácia:

Všeobecné Informácie o IS DCOM, ePodateľňa a proces podania, Práca s modulmi DaP, Platby, Kontrola synchronizácie, Čistenie dát, úprava číselníkov, prenos a spracovanie priznaní, Proces vyrubovania daní(poplatkov) a evidencie platieb, Zmenové priznanie DzN mimo ePodateľnu, Výrub TKO mimo ePodateľňu, Ostatné poplatky a modul Platby, Kontrola výkazov, generovanie výziev na zaplatenie, Pokuty, Exekúcie.

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Práca s CKS (IS JÚŠ)

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289

Zobraziť termíny (8)
- Účtovníctvo štátu a samosprávy podľa princípov Medzinárodných účtovných štandardov pre verejnú správu

Anotácia:Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Registrácia na elektronické vzdelávanie IS IOM

Anotácia:

Vzdelávanie určené pre prevádzkovateľov IS IOM. Obsah vzdelávania: Načo slúži IOM - Integrované obslužné miesto, Povinnosti IOM, Osvedčovacia doložka pri konverzii, Základné atribúty bezpečnosti IS IOM, Overenie totožnosti žiadateľa, Doručenie výstupu, Povinnosti zamestnancov IOM, Spracovanie osobných údajov, Opatrenia, incidenty, hrozby, ohrozenia a bezpečnostné opatrenia, Interný a externý portál IOM, Služby: Výpis z Registra trestov a Odpis z Registra trestov na právne účely, Výpis z Listu vlastníctva na právne účely, Výpis z Obchodného registra na právne účely, Procesy, Asistovaná služba podania, Asistovaná služba získania výstupu zo spracovania podania.

Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, uctovnictvo@upjs.sk, +421552341289

Zobraziť termíny (2)