Zamestnanci a študenti UPJŠ


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
Aktivity pre doktorandov
- Verbálna a neverbálna komunikácia

Anotácia:

Interaktívny workshop, kde si študenti v praktických aktivitách precvičia znalosti o fungovaní ľudskej komunikácie. Obsahovo pokrýva workshop nasledujúce témy: štruktúra procesu komunikácie, neverbálna a verbálna komunikácia, komunikácia vo verejnom prejave, resp. vyučovacom procese. Workshop je vhodný pre doktorandov, ktorí neabsolvovali počas štúdia podobné predmety a nemajú skúsenosti s obdobným typom tréningu.

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284

Žiadne termíny
- Ochrana osobných údajov a úvod do informačnej bezpečnosti

Anotácia:

Keďže väčšina útokov je zameraná na citlivé údaje a porušenie súkromia, je nutné venovať pozornosť základným princípom ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti. V rámci aktivity sa zameriame na najčastejšie druhy bezpečnostných hrozieb a bezpečnostných útokov, najmä však na rôzne formy sociálneho inžinierstva. Účastníci aktivity sa oboznámia s vybranými základnými odporúčaniami na ochranu pred týmito hrozbami a útokmi (napr. vytvorenie bezpečnostného hesla, rozpoznanie phishingu, pravidlá čistého stola a pod.)

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284

Žiadne termíny
- Elektronická podpora štúdia

Anotácia:

LMS Moodle a tvorba online podpory štúdia. E-learning a dištančné vzdelávanie. Tvorba elektronických kurzov.

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284

Žiadne termíny
- Interaktívne metódy vo výučbe na Univerzite

Anotácia:

Workshop je zameraný na popis a predstavenie interaktívnych metód, ktoré sú využiteľné vo výučbe na Univerzite a vhodne dopĺňajú tradičné prednáškové formy výučby tým, že podporujú aktívne zapojenie študentov. Počas workshopu budú predstavené praktické ukážky ako takéto metódy implementovať do výučby.

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284

Žiadne termíny
- Didaktická technika v praxi učiteľa

Anotácia:

Didaktická technika, interaktívna tabuľa, hlasovacie zariadenia, prezentačné nástroje

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284

Žiadne termíny
- Plánovacia činnosť vysokoškolského učiteľa

Anotácia:

Prezentácia spôsobov vysokoškolskej výučby, organizačných foriem a metód vysokoškolskej výučby, aktivity na rozvoj pedagogických schopností zameraných na plánovaciu činnosť vysokoškolského učiteľa.

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284

Žiadne termíny
- Diagnostika vyučovacieho procesu (aby sme naozaj hodnotili to, čo sme hodnotiť chceli)

Anotácia:

Úvodná diskusia o nástrojoch hodnotenia vo výučbe (vstupný test, konceptuálny test, priebežné hodnotenie, hodnotenie zručností). Praktická príprava spätnej väzby k vybranej téme (určenie cieľov, banky úloh, definovanie náročnosti úloh, stanovenie úspešnosti) Analýza získaných výsledkov a spätná väzba pre študentov.

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284

Žiadne termíny
- Efektívne vyhodnotenie výsledkov výučby pomocou interaktívnych nástrojov

Anotácia:

Na workshope sa naučíte jednoduchý interaktívny spôsob ako veľmi rýchlo a spoľahlivo vyhodnocovať písomky a testy. Pritom okamžite získate aj detailnejšiu štatistiku dosiahnutých výsledkov obsahujúcu vyhodnotenie náročnosti a spoľahlivosti úloh spolu so silnými a slabými stránkami vašej písomky.

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284

Žiadne termíny
- Ako učiť na teoretických alebo laboratórnych cvičeniach

Anotácia:

V interaktívnom seminári s diskusiou si vysvetlíme, aké dôležité princípy a techniky by ste pri výučbe cvičení mali poznať. Ich aplikáciou v praxi vynaložíte menej úsilia, pričom študenti budú viac motivovaní, menej vás ignorovať a budú dosahovať lepšie výsledky.

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284

Žiadne termíny
Aktivity pre študentov
- Podnikni niečo!

Anotácia:

Tréningový program PODNIKNI NIEČO! je zameraný na rozvoj podnikavosti študentov, ktorá je považovaná za kľúčovú kompetenciu 21.storočia. Počas niekoľkých týždňov budú môcť účastníci rozmýšľať o vlastnom kariérnom smerovaní, testovať budú svoj podnikateľský potenciál a svoje silné/slabé stránky. Spoločne budú uvažovať o výhodách (ale aj nevýhodách) podnikania, naučia sa vnímať podnikateľské príležitosti a na základe svojho nápadu si vypracujú podnikateľský plán. Ten na záver odprezentujú a získajú spätnú väzbu ohľadne jeho realizovateľnosti. Tréningový program prebieha formou rôznych aktivít, prezentácií, brainstormingu, skupinových úloh či diskusií s hosťami – lokálnymi podnikateľmi, ktorí predstavia svoj podnikateľský príbeh a ponúknu praktické tipy ohľadne podnikania na Slovensku. Program je určený nielen študentom, ktorí podnikať chcú, ale aj tým, ktorí o podnikaní nikdy neuvažovali a chcú sa o ňom dozvedieť viac.

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218

Zobraziť termíny (1)
Školenia a semináre pre zamestnancov a študentov UPJŠ
- Seminár: E-learning na UPJŠ

Anotácia:

Seminár k e-vzdelávaniu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284

Žiadne termíny
- Seminár: portál CCVaPP

Anotácia:

Seminár k portálu CCVaPP: elektronická prihláška, administratívna podpora pre semináre, školenia, vzdelávacie aktivity
videoarchív, elektronická podpora pri organizovaní konferencií, elektronické dotazníky

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284

Žiadne termíny
- Elektronická registratúra UPJŠ - RDSS

Anotácia:

Školenie zamerané na prácu v elektronickom systéme evidencie pošty: RDSS – register dokumentov a spisová služba, ktoré je určené pre všetkých zamestnancov, ktorí vstupujú do registratúry v súvislosti s evidenciou a vybavovaním záznamov.

Kontakt: Ing. Viera Matejová, registratura@upjs.sk, +421552341170

Žiadne termíny
- Akademický životopis

Anotácia:

Praktický workshop pre doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a študentov, ktorí sa plánujú uchádzať o doktorandské štúdium. Počas workshopu sa účastníci dozvedia špecifiká písania akademického životopisu a zároveň si pripravia vlastný. Akademický životopis je využiteľný pri uchádzaní sa o rôzne granty, stáže či postdoktorandské pozície na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218

Zobraziť termíny (2)
Digitálna gramotnosť
- Úvod do práce s textovým editorom Microsoft Word

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Práca v textovom editore Microsoft Word pre stredne pokročilých

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Úvod do práce s tabuľkovým kalkulátorom Microsoft Excel

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Práca v tabuľkovom procesore Microsoft Excel pre stredne pokročilých

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Tvoríme prezentáciu cez Microsoft PowerPoint

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Práca s kancelárskym balíkom Open Office

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Jednoduchá úprava PDF

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- On-line prezentácia cez prezi.com

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- On-line testy a hlasovanie pomocou Socrative

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Ochrana osobných údajov a úvod do informačnej bezpečnosti I.

Anotácia:

Seminár sa zameriava na základné aspekty osobných údajov a ich ochranu. V rámci seminára si povieme o pravidlách čistého stola, sociálnom inžinierstve a jeho spôsoboch, najmä však o phishing-u, spam-e a hoax-e.

Kontakt: RNDr. JUDr. Pavol Sokol PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425

Žiadne termíny
- Microsoft Office 365 pre UPJŠ

Anotácia:

Seminár sa zameriava na cludové služby poskytované v rámci Office365. V rámci seminári si ukážeme možnosti jednotlivých služieb, najmä však využívanie služieb one-drive, skype for business, kalendár, skupiny a formuláre.

Kontakt: RNDr. JUDr. Pavol Sokol PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425

Žiadne termíny
- Ochrana osobných údajov a úvod do informačnej bezpečnosti II.

Anotácia:

Seminár sa zameriava na bezpečné prezeranie webových stránok, tvorbu a používanie hesiel, používanie verejných WIFI sietí, vzdialený prístup do počítačovej siete (VPN). V rámci seminára sa budeme venovať aj bezpečnosti mobilných zariadení, zálohovaniu údajov, škodlivému kódu a ochrane proti nemu.

Kontakt: RNDr. JUDr. Pavol Sokol PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425

Žiadne termíny
Multimédiá
- Úprava fotografií a obrázkov v aplikácii IrfanView

Anotácia:

Zameranie: oboznámenie sa so základnými možnosťami aplikácie IrfanView – softvérom na prezeranie, úpravu a tvorbu obrázkov.
Obsah školenia: presun fotografií do počítača, oboznámenie sa so základným prostredím aplikácie IrfanView, otvorenie obrázkov v aplikácii IrfanView, IrfanView ako prehliadač obrázkov, tvorba prezentácií obrázkov v aplikácii IrfanView, IrfanView ako multimediálny prehrávač, IrfanView ako nástroj na úpravu, ale aj na hromadnú úpravu obrázkov, IrfanView ako nástroj na tvorbu obrázkov, Paint dialóg aplikácie IrfanView.

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Strih videa softvérom Windows Movie Maker

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Práca so softvérom na úpravu zvuku – Audacity

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
IKT vo vzdelávaní
- EVO/SeeVogh - video-konferenčný systém

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Hlasovanie cez web

Anotácia:

Zameranie: oboznámenie sa s možnosťami hlasovacieho systému polleverywhere.com/Socrative vďaka ktorému sa dá využívať hlasovací systém cez web.
Obsah školenia: prihlásenie sa do služby PollEverywhere/Socrative, tvorba otázok v systéme, nastavenie zobrazenia otázok, zdieľanie hlasovania, spustenie a spôsob hlasovania za pomoci internetu , vyhodnotenie hlasovania, zber dát.

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- HotPotatoes - tvorba interaktívnych cvičení

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Google Earth a Google Maps

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Tvorba elektronických kurzov v prostredí LMS.UPJS.SK

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Práca učiteľa v prostredí LMS Claroline

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Základy práce v prostredí Joomla

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Základy práce v prostredí WordPress

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Sociálne siete a komunikácia (FB, G+, Twitter, ...)

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Tvorba elektronických dotazníkov na PORTAL.CCVAPP.UPJS.SK

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284

Žiadne termíny
Didaktická technika
- Využitie interaktívnej tabule/projektora

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Efektívnejšie testovanie so systémom TAP II

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Hlasovacie zariadenie InterWrite

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Fotografovanie a digitálna zrkadlovka

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Školenie pre prácu s vizualizérom Avervision

Anotácia:Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
SAP pre študentov
- Základy technológie SAP

Anotácia:Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Základy systému SAP pre používateľov

Anotácia:Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Aplikácie SAP vo verejnej správe / v podniku

Anotácia:Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- SAP pre pokročilých používateľov

Anotácia:Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Základy linuxu pre SAP

Anotácia:Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Administrácia systému SAP

Anotácia:Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Administrácia databázy Oracle

Anotácia:Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Základy ABAP

Anotácia:Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Tvorba reportov v ABAP

Anotácia:Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- ABAP objektové a dialógové programovanie

Anotácia:Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Základy SAP pre konzultanta

Anotácia:Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Prehľad základných modulov z pohľadu konzultanta

Anotácia:Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny
- Projektový manažment v SAP ERP

Anotácia:Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289

Žiadne termíny