Zamestnanci a študenti UPJŠ


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
Aktivity pre doktorandov
Anotácia:
Aktivity v rámci Seminára pre doktorandov 1. ročníka a začínajúcich učiteľov na UPJŠ (program).
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, doktorandi@upjs.sk, +421552341284
- Interaktívne metódy vo výučbe na univerzite
Anotácia:
Workshop je zameraný na popis a predstavenie interaktívnych metód, ktoré sú využiteľné vo výučbe na univerzite a vhodne dopĺňajú tradičné prednáškové formy výučby tým, že podporujú aktívne zapojenie študentov. Počas workshopu budú predstavené praktické ukážky ako takéto metódy implementovať do výučby.
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, doktorandi@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
- Diagnostika vyučovacieho procesu (aby sme naozaj hodnotili to, čo sme hodnotiť chceli)
Anotácia:
Úvodná diskusia o nástrojoch hodnotenia vo výučbe (vstupný test, konceptuálny test, priebežné hodnotenie, hodnotenie zručností). Praktická príprava spätnej väzby k vybranej téme (určenie cieľov, banky úloh, definovanie náročnosti úloh, stanovenie úspešnosti) Analýza získaných výsledkov a spätná väzba pre študentov.
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, doktorandi@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
- Sociálnoprávna ochrana doktorandov
Anotácia:
Praktické právne rady o tom, či a z akej činnosti majú/nemajú doktorandi povinnosti platiť zdravotné a sociálne odvody a aké druhy pracovnoprávnych vzťahov môžu uzatvárať.
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, doktorandi@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
- Doktorand a podnikanie
Anotácia:
Praktické právne rady o tom na čo musí doktorand myslieť ak chce aj podnikať.
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, doktorandi@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
- Úvod do psychológie pre vysokoškolských učiteľov
Anotácia:
Stručné predstavenie predmetu ‘Psychológia pre vysokoškolských učiteľov‘, na ktorý sa budú môcť doktorandi prihlásiť, načrtnúť jeho obsah a zmapovať ich očakávania a potreby. Samotný predmet sa bude zameriavať najmä na spôsobilosti lektorov a poskytne základné poznatky o vedení skupín, interaktívnych cvičení a výcvikov, ktoré môžu budúcim vysokoškolským učiteľom napomôcť v ich novej role učiteľa.
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, doktorandi@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
- Nauč sa učiť (..alebo praktické tipy a techniky pre zefektívnenie učenia seba a iných)
Anotácia:
Učili ste sa niekedy učiť? Poznáte spôsoby ako pracovať s textom? Viete ako učiť tak, aby ste pri tom netrpeli vy a vaši študenti? Ak ste si aspoň na jednu otázku odpovedali NIE, tento workshop je pre Vás. Dozviete sa niečo o sebe a vlastnom preferovanom učebnom štýle. Zistíte čo pri učení efektívne je a čo zas nie je. Vyskúšať si budete môcť rôzne techniky využiteľné pri práci s textom (výskumné štúdie, knihy, učebnice) a učení sa. A v neposlednom rade dostanete niekoľko praktických tipov ako učiť iných.
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, doktorandi@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
- O motivácii študentov k štúdiu
Anotácia:
O motivácii, teda pohnútkach študentov k štúdiu a možnostiam či faktorom, ktoré ich ovplyvňujú a teda akým spôsobom je možné motiváciu študentov ovplyvniť.
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, doktorandi@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
- Publikačná a edičná činnosť – výzva pre kvalitné vzdelávanie a výskum
Anotácia:
Výsledky pedagogickej i vedecko-výskumnej činnosti sú prezentované formou publikačných výstupov autora. Cieľom stretnutia je upozorniť začínajúcich autorov na správny výber zdrojov, v ktorých budú publikovať a na následnú evidenciu ich publikačnej činnosti na univerzite. Významnú úlohu pri publikovaní zohrávajú aj identifikátori autora (ORCID, RID, Scopus ID) a ich prepojenie na citovanosť prostredníctvom citačných databázach WoS a Scopus. S publikovaním súvisia aj vytvorené podmienky univerzity pre vlastnú edičnú činnosť. Podpora elektronického publikovania v rámci otvoreného prístupu a pridelenie jednoznačného identifikátora DOI sú výzvy umožňujúce autorom rozšíriť prístup vedeckej komunity k ich vlastným publikačným výstupom. Ďalším cieľom je predstaviť doktorandom i začínajúcim učiteľom možnosti publikovania na univerzite.
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, doktorandi@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
- Vyhľadávanie informačných zdrojov na internete
Anotácia:
Internet ako informačný priestor obsahuje obrovské množstvo informácií, ktoré sú nielen odborné, vedecké ale aj populárne či obchodné. Cieľom seminára je zdokonaliť schopnosť vyhľadávania, hodnotenia a využitia informácií z rozličných zdrojov vrátane online katalógu UK. Získať prehľad o licencovaných elektronických informačných zdrojoch na univerzite (Proquest Central, Science Direct, Springer Link ...), o voľne dostupných zdrojoch vhodných pre odbornú prácu. Ďalším cieľom je prezentovať doktorandom i začínajúcim učiteľom zásady správneho citovania a zoznámiť ich s citačným manažérom Citace Pro.
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, doktorandi@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
- Testovanie závislosti kategoriálnych premenných
Anotácia:
Ukážka z predmetu Štatistické metódy spracovania dát. Ovplyvňuje žuvanie žuvačiek výskyt infekcie ucha u detí? Znižuje echinacea riziko prechladnutia? Súvisí známka zo skúšky z matematiky s tým, či je študent fajčiar? Odpovede na podobné otázky nám dá štatistika. Pracovať budeme so softvérom MS Excel a štatistickým softvérom R. Dôraz sa kladie na pochopenie podmienok použiteľnosti štatistických testov a interpretáciu výsledkov.
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, doktorandi@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
- Etika vedeckej prace a publikovania
Anotácia:
Stanovenie zásad, línii, hodnôt a charakteristika vedeckej práce a publikovania z etického hľadiska cez optiku Európskej charty výskumných pracovníkov.
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, doktorandi@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
Aktivity pre študentov
Anotácia:
Aktivity pre študentov na UPJŠ
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284
- Podnikni niečo!
Anotácia:
Tréningový program PODNIKNI NIEČO! je zameraný na rozvoj podnikavosti študentov, ktorá je považovaná za kľúčovú kompetenciu 21.storočia. Počas niekoľkých týždňov budú môcť účastníci rozmýšľať o vlastnom kariérnom smerovaní, testovať budú svoj podnikateľský potenciál a svoje silné/slabé stránky. Spoločne budú uvažovať o výhodách (ale aj nevýhodách) podnikania, naučia sa vnímať podnikateľské príležitosti a na základe svojho nápadu si vypracujú podnikateľský plán. Ten na záver odprezentujú a získajú spätnú väzbu ohľadne jeho realizovateľnosti. Tréningový program prebieha formou rôznych aktivít, prezentácií, brainstormingu, skupinových úloh či diskusií s hosťami – lokálnymi podnikateľmi, ktorí predstavia svoj podnikateľský príbeh a ponúknu praktické tipy ohľadne podnikania na Slovensku. Program je určený nielen študentom, ktorí podnikať chcú, ale aj tým, ktorí o podnikaní nikdy neuvažovali a chcú sa o ňom dozvedieť viac.
Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
- Nauč sa učiť!
Anotácia:
Učili ste sa niekedy učiť? Viete ako sa učiť tak, aby ste pri tom netrpeli? Poznáte svoj preferovaný učebný štýl? Viete čo pri učení robíte zle? Ak ste si aspoň na jednu otázku odpovedali NIE, tento workshop je pre Vás. Dozviete sa niečo o sebe a vlastnom preferovanom učebnom štýle. Zistíte čo pri učení efektívne je a čo zas nie je. Vyskúšať si budete môcť rôzne techniky využiteľné pri práci s textom (výskumné štúdie, knihy, učebnice) a učení sa. A v neposlednom rade dostanete množstvo praktických tipov ako sa učiť lepšie.
Kontakt: Mgr. Zuzana Kožárová, zuzana.kozarova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
- Osobnostný rozvoj
Anotácia:
Chceš spoznať samého seba a naučiť sa efektívne poznávať iných? Máš záujem sa zlepšiť v komunikácii a riešení konfliktov, ale nevieš ako na to? Potrebuješ popracovať na svojich kooperačných zručnostiach alebo chceš vedieť lepšie zvládať stres? Séria tréningov Osobnostný rozvoj je tu práve pre teba. Počet miest je obmedzený, preto neváhaj.
Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
- UBER - Work in international company
Anotácia:

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
- Priprav sa na Erasmus+
Anotácia:
Chystáš sa na Erasmus+? Priprav sa s Euroguidance na zážitkovom workshope, v ktorom sa na mobilitu pozrieme z rôznych uhlov. Prečo by si mal/a prísť:
  • aby tvoja mobilita bola skúsenosť, ktorá ťa naštartuje
  • aby si objavil/a, čo ti pobyt v zahraničí môže vziať a dať
  • aby si sa zabavil/a v kruhu ľudí, ktorých čaká to isté

Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
- Posledné prázdniny, prvé povinnosti
Anotácia:
Ukončil si / končíš práve štúdium na VŠ a netušíš čo všetko potrebuješ k začiatku novej etapy „dospeláckeho“ života ako čerstvý absolvent? Dozvieš sa na workshope organizovanom UNIPOC 17.5.2019 v budove Minerva o 10.00. Tešíme sa na Teba!
Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
Školenia a semináre pre zamestnancov a študentov UPJŠ
Anotácia:
Semináre/workshopy pre zamestnancov a študentov UPJŠ
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284
- Seminár: E-learning na UPJŠ
Anotácia:
Seminár k e-vzdelávaniu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
- Seminár: portál CCVaPP
Anotácia:
Seminár k portálu CCVaPP: elektronická prihláška, administratívna podpora pre semináre, školenia, vzdelávacie aktivity
videoarchív, elektronická podpora pri organizovaní konferencií, elektronické dotazníky
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
- Elektronická registratúra UPJŠ - RDSS
Anotácia:
Školenie zamerané na prácu v elektronickom systéme evidencie pošty: RDSS – register dokumentov a spisová služba, ktoré je určené pre všetkých zamestnancov, ktorí vstupujú do registratúry v súvislosti s evidenciou a vybavovaním záznamov.
Kontakt: Ing. Viera Matejová, registratura@upjs.sk, +421552341170
Žiadne termíny
- Akademický životopis
Anotácia:
Praktický workshop pre doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a študentov, ktorí sa plánujú uchádzať o doktorandské štúdium. Počas workshopu sa účastníci dozvedia špecifiká písania akademického životopisu a zároveň si pripravia vlastný. Akademický životopis je využiteľný pri uchádzaní sa o rôzne granty, stáže či postdoktorandské pozície na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Žiadne termíny
- Office365 a Office 2016
Anotácia:
Workshop sa zameriava novinky v možnostiach používania produktov Office365 a Office 2016. V rámci workshopu sa zameriame na používanie základných funkcionalít Outlooku 2016, najmä nastavenia emailových správ, prácu s kalendárom a manažment schôdzí.
Kontakt: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425
Žiadne termíny
- Základné aspekty práce s IKT
Anotácia:

Kontakt: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425
Žiadne termíny
- Úvod do informačnej bezpečnosti I.
Anotácia:
Workshop sa zameriava na základné aspekty informačnej bezpečnosti. V rámci workshopu si povieme o pravidlách čistého stola, sociálnom inžinierstve a jeho spôsoboch, najmä však o phishing-u, spam-e a hoax-e.
Kontakt: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425
Žiadne termíny
- Úvod do informačnej bezpečnosti II.
Anotácia:
Workshop sa zameriava na bezpečné prezeranie webových stránok, tvorbu a používanie hesiel, používanie verejných WIFI sietí, vzdialený prístup do počítačovej siete (VPN). V rámci workshopu sa budeme venovať aj bezpečnosti mobilných zariadení, zálohovaniu údajov, škodlivému kódu a ochrane proti nemu.
Kontakt: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425
Žiadne termíny
- Ochrana osobných údajov
Anotácia:
Prednáška sa zameriava na základné aspekty ochrany osobných údajov, najmä však na základné pojmy, zásady spracúvania, práva dotknutých osôb. Súčasťou prednášky je analýza prípadových štúdií.
Kontakt: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., pavol.sokol@upjs.sk, +421552342425
Žiadne termíny
Multimédiá
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
- Úprava fotografií a obrázkov v aplikácii IrfanView
Anotácia:
Zameranie: oboznámenie sa so základnými možnosťami aplikácie IrfanView – softvérom na prezeranie, úpravu a tvorbu obrázkov.
Obsah školenia: presun fotografií do počítača, oboznámenie sa so základným prostredím aplikácie IrfanView, otvorenie obrázkov v aplikácii IrfanView, IrfanView ako prehliadač obrázkov, tvorba prezentácií obrázkov v aplikácii IrfanView, IrfanView ako multimediálny prehrávač, IrfanView ako nástroj na úpravu, ale aj na hromadnú úpravu obrázkov, IrfanView ako nástroj na tvorbu obrázkov, Paint dialóg aplikácie IrfanView.
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Strih videa softvérom Windows Movie Maker
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Práca so softvérom na úpravu zvuku – Audacity
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
IKT vo vzdelávaní
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
- EVO/SeeVogh - video-konferenčný systém
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Hlasovanie cez web
Anotácia:
Zameranie: oboznámenie sa s možnosťami hlasovacieho systému polleverywhere.com/Socrative vďaka ktorému sa dá využívať hlasovací systém cez web.
Obsah školenia: prihlásenie sa do služby PollEverywhere/Socrative, tvorba otázok v systéme, nastavenie zobrazenia otázok, zdieľanie hlasovania, spustenie a spôsob hlasovania za pomoci internetu , vyhodnotenie hlasovania, zber dát.
Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- HotPotatoes - tvorba interaktívnych cvičení
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Google Earth a Google Maps
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Tvorba elektronických kurzov v prostredí LMS.UPJS.SK
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Práca učiteľa v prostredí LMS Claroline
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Základy práce v prostredí Joomla
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Základy práce v prostredí WordPress
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Sociálne siete a komunikácia (FB, G+, Twitter, ...)
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Tvorba elektronických dotazníkov na PORTAL.CCVAPP.UPJS.SK
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341284
Žiadne termíny
Didaktická technika
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
- Využitie interaktívnej tabule/projektora
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Efektívnejšie testovanie so systémom TAP II
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Hlasovacie zariadenie InterWrite
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Fotografovanie a digitálna zrkadlovka
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Školenie pre prácu s vizualizérom Avervision
Anotácia:

Kontakt: RNDr. Radoslav Kalakay, oiv@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
SAP pre študentov
Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
- Základy technológie SAP
Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Základy systému SAP pre používateľov
Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Aplikácie SAP vo verejnej správe / v podniku
Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- SAP pre pokročilých používateľov
Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Základy linuxu pre SAP
Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Administrácia systému SAP
Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Administrácia databázy Oracle
Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Základy ABAP
Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Tvorba reportov v ABAP
Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- ABAP objektové a dialógové programovanie
Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Základy SAP pre konzultanta
Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Prehľad základných modulov z pohľadu konzultanta
Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Projektový manažment v SAP ERP
Anotácia:

Kontakt: Ing. Slávka Šimková, PhD., sapakademia@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny