Príprava pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl a školských zariadení na realizáciu programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“


Program Unplugged je školský preventívny program, ktorý budú realizovať naši vyškolení učitelia medzi žiakmi 7. ročníka.


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Termín Miesto Voľné miesta Cieľová skupina
od: 29.04.2019 (15:00)
do: 30.06.2019 (15:00)
(Virtuálna učebňa) 25 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) s aprobáciou na vyučovanie predmetov etická výchova, občianska náuka, telesná a športová výchova a biológia, psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg

prebieha