Univerzita tretieho veku

logo

Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
1. všeobecný ročník
Anotácia:
V prvom ročníku majú poslucháči prednášky zo všetkých ponúkaných študijných programov, počas ktorého si môžu spraviť prehľad a ľahšie si tak vybrať svoje zameranie na ďalšie dva roky. Poslucháči budú mať možnosť vypočuť si prednášky ako Antidiskriminačné právo, Ochrana spotrebiteľa, Tušené i netušené možnosti Internetu, Digitálne technológie v každodennom živote a iné.
Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (1)
Právo
Anotácia:
Štúdium v odbore Právo v rámci U3V ponúka všeobecný prehľad a základnú orientáciu v práve občianskom, rodinnom, obchodnom, pracovnom, ústavnom, daňovom, trestnom, európskom i medzinárodnom. Poslucháč odboru bude oboznámený so simulovanými prípadmi uzatvárania najčastejších typov zmlúv, zásadami podnikania v podmienkach Slovenskej republiky, pravidlami dedenia, či povinnosťami zamestnávateľa a tomu zodpovedajúcimi právami zamestnanca. Všeobecný výklad bude poskytnutý k možnostiam súdnej a inej ochrany priznaných práv.
Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (1)
Medicína
Anotácia:
Štúdium v odbore medicína v rámci U3V ponúka nadobudnutie základných poznatkov všeobecného charakteru z teoretických a niektorých lekárskych disciplín. Popri vybraných prednáškach z morfologických disciplín, fyziológie, patologickej fyziológie a imunológie sa poslucháč má možnosť bližšie oboznámiť s niektorými chronickými ochoreniami ako sú napr. choroby kardiovaskulárne, nádorové, pohybové, alergie, ďalej s infekčnými ochoreniami, so zoonózami, tiež s farmakoterapiou v medicíne. Atraktívne sú prednášky zo súdneho lekárstva, problematika otráv hubami, drogami, toxikológia. V ponuke sú tiež prednášky zo psychiatrie, duševná hygiena a duševné poruchy v starobe. Študent bude v slede prednášok informovaný i o vplyve životného a pracovného prostredia na jeho zdravie, o racionálnej i alternatívnej výžive, o životnom štýle ako možnej prevencie neinfekčných ochorení, tiež speleoterapii. V ponuke je i alternatívny náhľad na medicínu, úloha a postavenie naturálnej medicíny v komplexnej zdravotníckej starostlivosti.
Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (1)
Anglický jazyk
Anotácia:
Študijný program Anglický jazyk v rámci U3V ponúka možnosť získať vedomosti a poznatky o jazyku, histórii, kultúre, reáliách a iných vybraných oblastiach života v niektorých anglicky hovoriacich krajinách. Poslucháči si osvoja základy výslovnosti, gramatické javy, slovnú zásobu angličtiny definovanú vybranými témami a tiež základné komunikačné zručnosti pre bežné dorozumievanie s anglicky hovoriacimi ľuďmi. Nie sú požadované žiadne predchádzajúce skúsenosti a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku.
Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (1)
Digitálne technológie v každodennom živote
Anotácia:
Obsah štúdia je zameraný na oboznámenie sa a aktívne používanie digitálnych technológií. Poslucháčom odboru budú prezentované informačno-komunikačné prostriedky, ktoré uľahčia životné situácie do ktorých sa denne dostávajú. Jednotlivé semestre štúdia budú zamerané na základnú prácu s počítačom a tabletom, prácu na internete ako i na získanie a zdokonalenie svojich zručnosti pri spracovávaní textu, tabuliek a prezentácií. Absolventi vzdelávacieho programu budú schopní aktívne využívať tieto technológie na komunikáciu s priateľmi ako i na uľahčenie svojho každodenného života.
Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (2)
Politológia
Anotácia:
Študijný odbor politológia v rámci U3V ponúka účastníkom možnosť zoznámiť sa s aktuálnymi aspektmi politologickej teórie a politickej praxe nakoľko politické procesy neustále ovplyvňujú náš každodenný život. Štúdium sa zameriava na oblasti základov politológie, politického systému SR, verejnej správy, volieb a volebnej problematiky, sociálnej politiky, komparatívnej politológie, medzinárodnej politiky a geopolitiky a diplomacie. Absolvent vďaka interdisciplinárnemu prístupu v študijnom programe získa schopnosť kriticky a konštruktívne reflektovať aktuálne spoločensko-politické problémy. Navyše po absolvovaní študijného programu bude vedieť formulovať vlastný postoj a oprieť ho o politologické kategórie a zákonitosti nadstranícky a s teoretickým nadhľadom.
Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (1)
Svet okolo nás (Prírodné vedy)
Anotácia:
Obsah štúdia tvoria základné prírodovedné disciplíny, t.j. biológia, fyzika, chémia, geografia spolu s matematikou a informatikou. Bloky prednášok v jednotlivých semestroch sú zostavené vždy na báze jedného z odborov. Sú venované témam reprezentujúcim nové vedecké zistenia s uplatnením v praxi. Absolvent získa vďaka interdisciplinárnemu prístupu v študijnom programe ucelený pohľad na fyzický a živý svet, zorientuje sa v trendoch výskumu a bude oboznámený s aplikáciou nových poznatkov.
Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
Psychológia
Anotácia:
Študijný odbor Psychológia ponúka príležitosť získať základy psychologickej gramotnosti. V jednotlivých semestroch štúdia sa zoznámite s vybranými poznatkami, ktoré Vám umožnia pochopiť o čom psychológia je - získať základnú orientáciu v odbore, aby ste mohli ďalej samostatne študovať. Predstavíme Vám nesmiernu zaujímavosť a praktickú užitočnosť psychológie. Psychológia pomáha v sebapoznávaní aj spoznávaní druhých (a pochopení príčin správania), ktoré je základom práce na sebe a našich vzťahoch. Zoznámite sa nielen so základmi Psychológie osobnosti (temperament, potreby, stres, inteligencia, ...) a Vývinovej psychológie (etapy psychického vývinu od počatia po smrť), ale ponúkame Vám aj aktuálne odborné informácie napr. o komunikácii a riešení konfliktov, o agresívnom a asertívnom správaní, o rozhodovaní, o rodine a starorodičovstve, o chorobách duše v seniorskom veku ai.
Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (1)
Rastliny v životnom prostredí
Anotácia:
Štúdium v odbore Rastliny a životné prostredie v rámci U3V ponúka využitie rastlín, funkcie rastlín a vegetácie v životnom prostredí. Poslucháč odboru bude oboznámený s významom rastlín, ich úlohou pri riešení rozličných potrieb jednotlivcov a spoločnosti a pri údržbe, tvorbe a ochrane prírodného prostredia a svojho životného priestoru.
Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (1)
Rastliny v životnom prostredí - 4. ročník (nadstavba)
Anotácia:
Štúdium v odbore Rastliny a životné prostredie v rámci U3V ponúka využitie rastlín, funkcie rastlín a vegetácie v životnom prostredí. Poslucháč odboru bude oboznámený s významom rastlín, ich úlohou pri riešení rozličných potrieb jednotlivcov a spoločnosti a pri údržbe, tvorbe a ochrane prírodného prostredia a svojho životného priestoru.
Kontakt: Mgr. Ivana Rigasová, u3v@upjs.sk, +421552341289
Zobraziť termíny (1)