Poradenstvo pre študentov


Prihlasovanie na aktivity univerzitného poradenského centra prostredníctvom loginu AiS2 je vyžadované z dôvodu overenia, že ste študentom UPJŠ v Košiciach a pre zjednodušenie objednávania sa na dané aktivity. Vaše údaje nie sú zdieľané s inými zložkami univerzity ani tretími stranami. V prípade, že sa nechcete prihlásiť na aktivitu cez portál, kontaktujte nás na emailovej adrese unipoc@upjs.sk.

Signing up for the activities of the University Counselling Centre through the AiS2 login is required to verify that you are a student at Pavol Jozef Šafárik University in Košice and to simplify the booking of the sessions. Your personala data is not shared with any university departments and third parties. In case you do not wish to book a session through the portal, please contact us via email: unipoc@upjs.sk.


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
Právne poradenstvo - JUDr. Katarína Samselyová
Anotácia:
Právne poradenstvo je zamerané na poskytovanie praktických informácií v problémových situáciách, poskytuje návrhy riešenia právnych problémov, odporúčania a nasmerovanie na príslušné inštitúcie, vysvetlenia k uplatňovaniu práv študenta. Právne poradenstvo konkrétne zahŕňa: orientáciu a poradenstvo v legislatíve v oblasti štúdia na VŠ (práva a povinnosti študenta podľa zákona o VŠ a podľa vnútorných predpisov VŠ, uznávanie VŠ diplomov v zahraničí...), sociálno-právnu ochranu študenta (účasť na sociálnom poistení, na zdravotnom poistení, nárok na dávku v hmotnej núdzi,...), rodinnoprávnu oblasť (výživné, hmotné zabezpečenie študentov pri starostlivosti o dieťa,...), pracovnoprávnu oblasť (pracovnoprávne vzťahy študentov – pracovný pomer, dohody, absolventská prax, evidencia na úrade práce,...). Právne poradenstvo zabezpečuje JUDr. Katarína Samselyová.
Kontakt: JUDr. Katarína Samselyová, katarina.samselyova@upjs.sk, +421552341218
Zobraziť termíny (2)
Legal counselling - JUDr. Katarína Samselyová
Anotácia:
Legal advice is aimed at providing practical information in problematic situations, providing suggestions for solving legal problems, recommendations and directing to the relevant institutions, explanations on the exercise of student rights. Legal counseling specifically includes: orientation and counseling in legislation in the field of university studies (student's rights and obligations under the University Act and internal regulations of universities, recognition of university diplomas abroad ...), social and legal protection of the student (participation in social insurance) , on health insurance, entitlement to benefits in material need, ...), family law area (alimony, material security of students for child care, ...), labor law area (labor relations of students - employment, agreements, graduate practice, evidence at the labor office, ...). Legal advice is provided by JUDr. Katarína Samselyová.
Kontakt: JUDr. Katarína Samselyová, katarina.samselyova@upjs.sk, +421552341218
Zobraziť termíny (2)
Sociálne poradenstvo - doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD.
Anotácia:
Sociálne poradenstvo predstavuje základné a špecializované sociálne poradenstvo pri: problémoch v sociálnych vzťahoch, nedostatkoch v sociálnych spôsobilostiach, problémoch vo výkone sociálnych rolí (rola dieťaťa, partnera, zamestnanca, občana, študenta), problémoch so zvládnutím sociálnych zmien (strata rodiny, zamestnania, zlý zdravotný stav). Ďalej sa zameriava na: interpersonálne konflikty v rôznych vzťahoch s dôrazom na riešenie problémov vo vzťahoch, nie osobnostných problémov, riešenie problémov sociálnej adaptácie a sociálnych problémov (nezamestnanosť, sociálno-ekonomické problémy, zdravotné problémy, ťažké zdravotné postihnutie) a ďalších problémov v oblasti sociálno-patologických javov. Sociálne poradenstvo zabezpečuje špecialistka z Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD.
Kontakt: doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD., sona.lovasova@upjs.sk, +421552347125
Žiadne termíny
Psychologické poradenstvo - PhDr. Martina Chylová, PhD.
Anotácia:
Psychologické poradenstvo je zamerané na študijné a osobné problémy študentov. Konkrétne ide o: otázky učenia – ťažkosti so sústredením, optimalizácia učenia, tréma a i., zvládanie záťaže a krízových situácií, problémy vo vzťahoch (v školskej skupine, rodine, v partnerstve, či vo vzťahu k sebe samému). Poradcovia zabezpečujú tiež konzultáciu a usmernenie pri rôznych psychických ťažkostiach: neurotické prejavy, nespavosť, depresie, problémy s príjmom potravy, sexuálne otázky, problémy s užívaním psychoaktívnych látok. Individuálne psychologické poradenstvo v slovenskom jazyku zabezpečujú špecialisti z Katedry psychológie, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty a z I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP.
Kontakt: PhDr. Martina Chylová, PhD., martina.chylova@upjs.sk, +421552343391
Zobraziť termíny (4)
Psychologické poradenstvo - PhDr. Anna Janovská, PhD.
Anotácia:
Psychologické poradenstvo je zamerané na študijné a osobné problémy študentov. Konkrétne ide o: otázky učenia – ťažkosti so sústredením, optimalizácia učenia, tréma a i., zvládanie záťaže a krízových situácií, problémy vo vzťahoch (v školskej skupine, rodine, v partnerstve, či vo vzťahu k sebe samému). Poradcovia zabezpečujú tiež konzultáciu a usmernenie pri rôznych psychických ťažkostiach: neurotické prejavy, nespavosť, depresie, problémy s príjmom potravy, sexuálne otázky, problémy s užívaním psychoaktívnych látok. Individuálne psychologické poradenstvo v slovenskom jazyku zabezpečujú špecialisti z Katedry psychológie, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty a z I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP.
Kontakt: PhDr. Anna Janovská, PhD., anna.janovska@upjs.sk, +421552347109
Žiadne termíny
Psychologické poradenstvo - PhDr. Milana Kovaničová, CSc.
Anotácia:
Psychologické poradenstvo je zamerané na študijné a osobné problémy študentov. Konkrétne ide o: otázky učenia – ťažkosti so sústredením, optimalizácia učenia, tréma a i., zvládanie záťaže a krízových situácií, problémy vo vzťahoch (v školskej skupine, rodine, v partnerstve, či vo vzťahu k sebe samému). Poradcovia zabezpečujú tiež konzultáciu a usmernenie pri rôznych psychických ťažkostiach: neurotické prejavy, nespavosť, depresie, problémy s príjmom potravy, sexuálne otázky, problémy s užívaním psychoaktívnych látok. Individuálne psychologické poradenstvo v slovenskom jazyku zabezpečujú špecialisti z Katedry psychológie, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty a z I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP.
Kontakt: PhDr. Milana Kovaničová, CSc., milana.kovanicova@upjs.sk, +421552343391
Žiadne termíny
Psychologické poradenstvo - Mgr. Miriam Slavkovská, PhD.
Anotácia:
Psychologické poradenstvo je zamerané na študijné a osobné problémy študentov. Konkrétne ide o: otázky učenia – ťažkosti so sústredením, optimalizácia učenia, tréma a i., zvládanie záťaže a krízových situácií, problémy vo vzťahoch (v školskej skupine, rodine, v partnerstve, či vo vzťahu k sebe samému). Poradcovia zabezpečujú tiež konzultáciu a usmernenie pri rôznych psychických ťažkostiach: neurotické prejavy, nespavosť, depresie, problémy s príjmom potravy, sexuálne otázky, problémy s užívaním psychoaktívnych látok. Individuálne psychologické poradenstvo v slovenskom jazyku zabezpečujú špecialisti z Katedry psychológie, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty a z I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP.
Kontakt: Mgr. Miriam Slavkovská, PhD., miriam.slavkovska@upjs.sk, +421552347148
Zobraziť termíny (2)
Psychological counseling - Mgr. Viktor Belák
Anotácia:
Psychologické poradenstvo je zamerané na študijné a osobné problémy študentov. Konkrétne ide o: otázky učenia – ťažkosti so sústredením, optimalizácia učenia, tréma a i., zvládanie záťaže a krízových situácií, problémy vo vzťahoch (v školskej skupine, rodine, v partnerstve, či vo vzťahu k sebe samému). Poradcovia zabezpečujú tiež konzultáciu a usmernenie pri rôznych psychických ťažkostiach: neurotické prejavy, nespavosť, depresie, problémy s príjmom potravy, sexuálne otázky, problémy s užívaním psychoaktívnych látok. Individuálne psychologické poradenstvo v slovenskom jazyku zabezpečujú špecialisti z Katedry psychológie, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty a z I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP.
Kontakt: Mgr. Viktor Belák, viktor.belak@upjs.sk, +421552341218
Zobraziť termíny (2)
Career counselling - Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.
Anotácia:
Counseling to support students in recognizing and developing their strengths and how they can be put into practice. Individual career counseling takes the form of a discussion focusing on concrete and topical career issues and issues for students. As a result, students have the option of consulting CVs, cover letters and other documents related to applying for a job.
Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Zobraziť termíny (1)
Kariérové poradenstvo - Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.
Anotácia:
Poradenstvo za účelom podpory študentov v rozpoznávaní a rozvíjaní svojich silných stránok a možnostiach ich uplatnenia v praxi. Individuálne kariérové poradenstvo prebieha formou diskusie zameranej na konkrétne a aktuálne otázky a problémy študentov v oblasti kariéry. Študenti majú v rámci toho možnosť konzultácie životopisu, motivačných listov a iných dokumentov súvisiacich s uchádzaním sa o prácu.
Kontakt: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., veronika.zibrinyiova@upjs.sk, +421552341218
Zobraziť termíny (1)
Kariérové poradenstvo - Mgr. Zuzana Kožárová
Anotácia:
Poradenstvo za účelom podpory študentov v rozpoznávaní a rozvíjaní svojich silných stránok a možnostiach ich uplatnenia v praxi. Individuálne kariérové poradenstvo prebieha formou diskusie zameranej na konkrétne a aktuálne otázky a problémy študentov v oblasti kariéry. Študenti majú v rámci toho možnosť konzultácie životopisu, motivačných listov a iných dokumentov súvisiacich s uchádzaním sa o prácu.
Kontakt: Mgr. Zuzana Kožárová, zuzana.kozarova@upjs.sk, +421552341218
Zobraziť termíny (1)
Career counselling - Mgr. Zuzana Kožárová
Anotácia:
Counseling to support students in recognizing and developing their strengths and how they can be put into practice. Individual career counseling takes the form of a discussion focusing on concrete and topical career issues and issues for students. As a result, students have the option of consulting CVs, cover letters and other documents related to applying for a job.
Kontakt: Mgr. Zuzana Kožárová, zuzana.kozarova@upjs.sk, +421552341218
Zobraziť termíny (1)