Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka


Pripravili sme pre vás 51 rôznych prednášok, cvičení a seminárov z odborov: matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, ekológia a geografia, ktoré ponúkame v 854 rozvrhových „okienkách“. Ide o ukážky vysokoškolskej výučby, ktorú naši prednášatelia pre vás mierne upravili. Podujatie prebieha s takmer rovnakým programom opakovane počas dvoch dní, utorok 22.5.2018 a v stredu 23.5.2018, teda v čase, keď na stredných školách prebiehajú maturitné skúšky. V minulom roku sa na akcii zúčastnilo 527 žiakov z 37 stredných škôl. Obdobne ako naši študenti, aj vy si máte možnosť zapísať podľa vlastného výberu predmety, ktoré chcete absolvovať. Je len na vás, aké predmety a z ktorých odborov počas dňa alebo aj dvoch absolvujete.
Biológia a ekológia Fyzika Geografia Chémia Informatika Matematika


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
JDV - Biológia
Anotácia:
Aktivity v rámci akcie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka so zameraním na biológiu.
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., marian.kires@upjs.sk, +421552342540
- Skrotené extrémy (Mikroorganizmy v technike)
Anotácia:
Aj keď väčšinou vnímame mikroorganizmy ako zdroj chorôb alebo dôsledok špiny, pravda je, že väčšina z nich je pre nás veľmi užitočná. Práve vďaka veľmi zaujímavým a často až šokujúcim schopnostiam mikroorganizmov, sú dnes už mnohé z nich využívané v rôznych technických odboroch, dokonca v mnohých predstavujú hybnú silu ich rozvoja. Na prednáške spoznáte mikroorganizmy ako milovníkov extrémov a uvidíte aký obrovský potenciál sa v nich skrýva do budúcnosti pri tvorbe technológií spracovania odpadov, získavania kovov alebo energie. Predstavíme vám mikroorganizmy, ktoré dýchajú kovy alebo baktérie, ktoré ťažia platinu a ukážeme vám fabriku, ktorá má 10 miliónov zamestnancov v každej kvapke a predsa neskrachuje.
Študijný program: Biológia
Ukážka z predmetu: Mikrobiológia
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Má to 8 nôh, to musí byť pavúk!
Anotácia:
Na prednáške si vysvetlíme prečo nestačí spočítať živočíchovi nohy, aby sme vedeli aký živočích to je. Zistíme aké iné znaky sú pre zatriedenie živočíchov dôležité. Ukážeme si ktoré znaky majú pavúkovce rovnaké s inými skupinami a ktoré znaky majú odlišné. Preskúmame vzťahy medzi jednotlivými zástupcami pavúkovcov a na záver sa pokúsime pochopiť aký význam majú rôzne pavúkovce v prostredí, kde žijú.
Študijný program: Biológia
Ukážka z predmetu: Zoológia bezstavovcov
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- No jasné. To nie je pavúk, to je šťúrik
Anotácia:
Využijeme najstaršiu metódu vedeckej práce, teda pozorovanie. Spolu zistíme, ktoré znaky odlišujú rôzne skupiny pavúkovcov, ktoré u nás žijú. Na záver si otestujeme získané poznatky krátkou súťažou.
Študijný program: Biológia
Ukážka z predmetu: Zoológia bezstavovcov
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Čo spôsobuje rakovinu a dá sa jej predísť?
Anotácia:
Rakovinové ochorenia sú po kardiovaskulárnych druhou najčastejšou príčinou úmrtí vo väčšine krajín sveta. Rakovina je viacstupňový proces, často prebiehajúci roky až desaťročia. Aj keď nepoznáme vždy príčinu jej vzniku, mnohé faktory, ktoré ju spôsobujú, sú známe. Nie vždy sa im však dá vyhnúť, preto je potrebné sústrediť sa na možnosti prevencie. Prednáška je venovaná popisu jednotlivých stupňov malígnej premeny buniek, rozdeleniu karcinogénov a príkladov najčastejšie sa vyskytujúcich karcinogénov v strave a v životnom prostredí. Súčasne sú uvedené spôsoby ako znížiť riziko, resp. oddialiť vznik rakoviny, ako úpravou životného štýlu, tak aj zvýšeným príjmom látok s dokázaným preventívnym účinkom.
Študijný program: Biológia
Ukážka z predmetu: Ekofyziológia živočíchov
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Veď ja už z teba tú depresiu vybijem!
Anotácia:
Depresia v roku 2030 bude najčastejšie ochorenie na svete. Ako bola depresia chápaná v minulosti? Vedeli ste, že takto chorí ľudia boli vnímaní ako blázni a boli upaľovaní spolu s bosorkami na hranici? Že sa liečili zavesením za nohy alebo bitkou, aby sa im z tela vybil diabol? Ako sa dá študovať depresia na zvieracích modeloch? Ak chcete vedieť viac, príďte si vypočuť niektoré informácie a podebatovať o zaujímavostiach tohto ochorenia.
Študijný program: Biológia
Ukážka z predmetu: Fyziológia živočíchov a človeka
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Staň sa neurológom
Anotácia:
Ako to, že keď kýchnem, zavriem oči? Prečo mi podskočí celá noha, keď ma niekto buchne do jamky pod kolenom? Prečo malé deti s prstami na nohách vedia chytiť predmety? Ako je možné, že môj pes je pri chladničke vždy, keď ju otvorím? Ak ťa zaujímajú odpovede na tieto a ďalšie iné otázky, si tu správne. Otestuješ si reflexy, o ktorých si ani nevedel, že ich máš. Zistíš, ktoré sú vrodené a ktoré iba naučené. Na hodine si užiješ aj zábavu, zmeriaš si zrakovú ostrosť, alebo si zabeháš či zaklikuješ.
Študijný program: Biológia
Ukážka z predmetu: Fyziológia živočíchov a človeka
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Vytesané do kameňa. GATC - základné kamene genetickej informácie
Anotácia:
Cieľom prednášky bude oboznámenie sa so základmi genetického kódu a ako je genetická informácia uložená v DNA. Viac si povieme o polymerázovej reťazovej reakcii, jednej z najdôležitejších metód detekcie a analýzy génov.
Študijný program: Biológia
Ukážka z predmetu: Molekulová biológia
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Genetický kód a detekcia génov pomocou PCR
Anotácia:
Priblížime si prácu v molekulovo biologickom laboratóriu, odskúšame prácu s automatickými mikropipetami a pripravíme PCR reakciu.
Študijný program: Biológia
Ukážka z predmetu: Molekulová biológia
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
JDV - Fyzika
Anotácia:
Aktivity v rámci akcie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka so zameraním na fyziku
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., marian.kires@upjs.sk, +421552342540
- Prečo sú niektoré látky magnetické?
Anotácia:
Obsah vyučovacej hodiny venovanej základným princípom budovania elektrónového obalu atómu a odtiaľ plynúcim fyzikálnym vlastnostiam látok, ktoré delíme na diamagnetiká (nemagnetické) a paramagnetiká (magnetické ) materiály: Vývoj názorov na stavbu atómu. Model atómu vodíka. Elektrón v atóme ako stojatá (de Broglieho) vlna. Schrodingerova rovnica - vlnové funkcie (orbitály) - dovolené stavy elektrónu v atóme vodíka. Spin- vnútorné stupne voľnosti elektrónu. Magnetický moment elektrónu. Magnetizmus (tak ako ho bežne poznáme).
Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok
Ukážka z predmetu: Magnetochémia
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Ako funguje nano-svet
Anotácia:
Predmet poskytne jasným a názorným spôsobom informácie o delení nanomateriálov z hľadiska rozmernosti (tenké vrstvy, tenké filmy a povrchy; carbonové nanotuby, anorganické nanotuby, nanodrôty, biopolyméry, nanočastice, fullerény, dendriméry, quantové body), z hľadiska spôsobov prípravy a z hľadiska ich aplikačného využitia. Z aplikačného využitia sa sústredíme na použitie nanomateriálov v biotechnológiách a nano-medicíne (nosiče liečiv, materiály pre MRI, nanomateriály pri liečbe rakoviny, v informačno-telekomunikačných technológiách a optoelektronike ako kvantové kryptografy a fotónové kryštály pre kvantové počítače. Študenti sa oboznámia s možnými rizikami používania nanomateriálov a nanotechnológií: škodlivý dopad na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť.
Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok
Ukážka z predmetu: Nanomateriály a nanotechnológie
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Ako pracuje turbomolekulárna výveva
Anotácia:
Predstavíme prehľad základných pojmov vo fyzike nízkych tlakov - fyzike vákua. Prvé vedecké teórie a experimenty vo fyzike vákua. Tok plynov pri nízkych tlakoch, ako sa správa plyn na povrchu tuhej látky pri nízkom tlaku, prenikanie plynu cez tuhé látky. Metódy získavania veľmi nízkych tlakov (napr. ako pracuje turbomolekulárna výveva).
Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok
Ukážka z predmetu: Fyzika vákua
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Fluorescenčný mikroskop
Anotácia:
Obsah prednášky bude venovaný základným princípom fluorescenčnej mikroskopie, rozdielom medzi konvenčnou a konfokálnou mikroskopiou. Ďalej sa budeme zaoberať uplatnením týchto metód vo výskume živých buniek a ich štruktúr.
Študijný program: Biofyzika
Ukážka z predmetu: Experimentálne metódy biofyziky – Fluorescenčná konfokálna mikroskopia a FRET
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Laser – náš každodenný spoločník
Anotácia:
Lasery sa počas posledných desaťročí stali naším každodenným spoločníkom, aj keď nie vždy si to uvedomujeme. Používame ich na prenos informácií cez internet, pri počúvaní hudby alebo počas nakupovania v obchode. V prednáške predstavíme základné princípy fungovania a konštrukcie laserov. Uvedieme prehľad najrôznejších aplikácií laserov v medicíne, pri obrábaní materiálov, v energetike apod. Nakoniec sa budeme zaoberať vybranými vedeckými využitiami laserov v oblasti biofyziky (napr. optickou pinzetou).
Študijný program: Biofyzika
Ukážka z predmetu:
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Sondy do nanosveta
Anotácia:
Pomocou moderných prístrojov dokážeme zobrazovať a premiestňovať jednotlivé atómy. To nám umožňuje vytvárať a skúmať nanoštruktúry s nevšednými vlastnosťami. Môžme tak meniť svet k lepšiemu atóm po atóme.
Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok
Ukážka z predmetu: Skenovacie sondové mikroskopie
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Štruktúra a evolúcia vesmíru
Anotácia:
Aj vesmír, teda všetko, čo nás obklopuje a čoho sme súčasťou, sa dá skúmať ako jeden fyzikálny objekt. Týmto výskumom sa zaoberá kozmológia, ktorá nám za posledné desaťročia priniesla ohromné množstvo poznatkov o vesmíre. V prednáške sa diváci dozvedia, či má vesmír stred a či je konečný alebo nekonečný. Tiež sa dozvedia ako prebieha rozpínanie vesmíru, čo je to reliktové žiarenie, koľko má vesmír rokov a ako začal a tiež ako bude pokračovať jeho evolúcia. Tieto informácie budú v prednáške zhrnuté do desiatich faktov, ktoré by mal o vesmíre každý vedieť.
Študijný program: Astronómia a astrofyzika
Ukážka z predmetu: Štruktúra a evolúcia vesmíru
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Gravitačné okno do vesmíru otvorené
Anotácia:
Nobelova cena za fyziku bola v roku 2017 udelená za jeden z najvýznamnejších úspechov modernej fyziky. Pomocou laserových interferometrov LIGO boli po prvý krát priamo detegované gravitačné vlny, ktorých existenciu pred viac ako 100 rokmi predpovedal Albert Einstein. Priama detekcia gravitačných vĺn tak otvorila úplne nové „okno do vesmíru“, čo môže mať zásadný dopad na výskum evolúcie hviezd a hviezdnych sústav, ako aj celého vesmíru.
Študijný program: Astronómia a astrofyzika
Ukážka z predmetu: Základy astrofyziky
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Éterické neutrína
Anotácia:
Preberieme si základné fakty o neutrínach a slávne experimenty, ktoré viedli k ich objavu a pochopeniu ich vlastností.
Študijný program: Jadrová a subjadrová fyzika
Ukážka z predmetu: Fyzika elementárnych častíc
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Kvarkovo-gluónová plazma
Anotácia:
V tejto prednáške budeme hovoriť o kvarkovo-gluónovej plazme, ktorou bol Vesmír tvorený tesne po Veľkom tresku. Ukážeme si aj, ako sa tento stav hmoty dá experimentálne skúmať.
Študijný program: Jadrová a subjadrová fyzika
Ukážka z predmetu: Vesmír očami mikrosveta
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Fermiho a iné úlohy - ako si s nimi poradiť
Anotácia:
Fyzikálnu úlohu (laicky označovanú ako “príklad”) chápeme ako zadaný problém, výzvu,ktorú sa snažíme vyriešiť, nájsť odpoveď na zadanú otázku. Existuje mnoho osvedčených postupov, ako riešiť najmä jednoduchšie úlohy. Ich zvládnutie je dobrým východiskom pre riešenie zložitejších a o to krajších fyzikálnych problémov. Spoločne vyriešime rôznymi spôsobmi niekoľko menej tradičných úloh, aby sme sa dostali k téme: Fermiho úlohy. Taliansky fyzik bol známy svojou schopnosťou jednoducho a rýchlo rádovo odhadovať veľkosť hľadaných fyzikálnych veličín. Ukážeme si pri riešení niekoľkých úloh, ako sa s použitím základných fyzikálnych poznatkov, pozorovania vecí okolo nás a trochou zdravého uvažovania, dokážeme dopracovať k výsledku, ktorý je v dobrej zhode so skutočnou hodnotou.
Študijný program: Medziodborové a učiteľské štúdium v kombinácii s fyzikou
Ukážka z predmetu: Metódy riešenia fyzikálnych úloh
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Ako Felix prekonal rýchlosť zvuku?
Anotácia:
Pokus Felixa Baumgartnera sledovalo 14.10.2012 milióny divákov cez živý on-line prenos. Felix bol vynesený do výšky 39km v kapsule za pomoci héliového stratosférického balóna. Počas niekoľko desiatok sekúnd po vyskočení z kapsule dosiahol nadzvukovú rýchlosť 1342,8km/h a svojím zoskokom zo stratosféry tak posunul hranice ľudských možností. Po 4 minútach 16 sekundách otvoril padák a nakoniec bezpečne dopadol na zem. Ako je možné dosiahnuť pri páde takú obrovskú rýchlosť? Ukážeme si videozáznam pádu Felixa, vysvetlíme, čo ovplyvňuje jeho pohyb a spoločne vytvoríme na počítači model pádu Felixa tak, aby sme sa čo najviac priblížili jeho rekordným výsledkom.
Študijný program: Medziodborové a učiteľské štúdium v kombinácii s fyzikou
Ukážka z predmetu: Školské fyzikálne počítačom podporované laboratórium
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Cvrček ako teplomer alebo ako funguje veda
Anotácia:
Mohol Sheldon zo seriálu Teória veľkého tresku identifikovať druh cvrčka pomocou teploty v miestnosti? Vieme naozaj odhadnúť teplotu vzduchu pomocou cvrlikania? Dokážeme predpovedať, za aký čas svetový rekordér, pes Twinkie, praskne 100 balónov? Riešenie týchto, ale aj mnohých ďalších reálnych problémov, nám vie poskytnúť veda. Spoločne si ukážeme, ako fyzici tvoria matematické modely popisujúce svet okolo nás. Použijeme pritom voľne dostupné digitálne technológie - “vševediaci” softvér Sage a dynamický softvér Geogebra. Základnú prácu s nimi hravo zvládne šikovný stredoškolák, pričom nájdeme odpovede na spomenuté otázky. Toto interaktívne cvičenie, ktoré zažijete, bude zároveň aj ukážkou výučby moderného učiteľa matematiky a fyziky.
Študijný program: Medziodborové a učiteľské štúdium v kombinácii s fyzikou
Ukážka z predmetu: Základy matematiky pre fyzikov a digitálna gramotnosť študenta
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Archimedes a kvapalinový sendvič
Anotácia:
Cvičenie je zamerané na praktickú realizáciu a fyzikálnu interpretáciu Archimedovho zákona v tekutinách. Budeme hľadať odpovede na otázky, či sa dá voda vymeniť s olejom, koľko ľadovej kryhy je ukrytej pod morskou hladinou či ako Archimedes vyriešil problém s pravosťou zlatej koruny.
Študijný program: Medziodborové a učiteľské štúdium v kombinácii s fyzikou
Ukážka z predmetu: Fyzika v demonštračných experimentoch
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
JDV - Geografia
Anotácia:
Aktivity v rámci akcie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka so zameraním na geografiu
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., marian.kires@upjs.sk, +421552342540
- 3D mapovanie pomocou pozemného laserového skenera
Anotácia:
V rámci cvičenia si pod vedením inštruktora účastníci vyskúšajú prácu s laserovým skenerom Riegl VZ-1000, ktorý je v súčasnosti špičkovým zariadením pre zber 3D dát o krajine a má dosah merania 1400 metrov. Inštruktor vysvetlí postup skenovania, ukáže spracovanie dát na počítači. Výsledkom bude trojrozmerná oskenovaná scéna v podobe virtuálneho mračna bodov zafarbeného na základe fotografického záznamu kamerou inštalovanou na skeneri. Účastníci vďaka cvičeniu pochopia princípy skenovania a hlavný účel tejto progresívnej technológie.
Študijný program: Geografia a geoinformatika
Ukážka z predmetu: Pozemné laserové skenovanie
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
- Kto a prečo navštevuje Slovensko?
Anotácia:
Slovensko má za sebou rekordné roky z hľadiska zahraničnej návštevnosti v ére samostatnosti. Ide o slovenský turistický zázrak? Čomu možno pripísať tento priaznivý trend? Zlepšila sa prezentácia Slovenska v zahraničí? Skvalitnili sa služby na Slovensku? Z ktorých krajín k nám chodí najviac turistov? Odpovede nielen na tieto otázky sa dozvieš na tejto prednáške.
Študijný program: Geografia
Ukážka z predmetu: Humánna geografia Slovenskej republiky
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
- Krajina na dotyk
Anotácia:
Počas cvičenia si študenti budú môcť vyskúšať modelovanie povrchu rôznych typov krajiny a sledovať, ako sa zmení smer a hromadenie tečúcej vody po svahu, zatopenie dolín, sklon svahu, či jednoduché vrstevnice známe z turistických máp. Takto možno hravou formou predstaviť pomerne zložitú problematiku digitálneho modelovania povrchu krajiny a jeho geomorfometrické analýzy.
Študijný program: Geografia a geoinformatika
Ukážka z predmetu: Priestorové analýzy a modelovanie
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
- Od fotografie k 3D modelu
Anotácia:
Študenti si v rámci cvičenia vyskúšajú prácu v softvéri Photomod, v ktorom si pomocou metódy digitálnej fotogrametrie, ktorej podstatou je rekonštrukcia objektov a terénu na základe stereoskopického videnia, zrekonštruujú vlastný 3D model krajiny z leteckých meračských snímok.
Študijný program: Geografia a geoinformatika
Ukážka z predmetu: Diaľkový prieskum Zeme
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
- História vývoja vodohospodárskych diel vo svete a na Slovensku
Anotácia:
Prednáška prezentuje spätosť človeka a jeho aktivít s vodou v historickom kontexte. Jej cieľom je poukázať na význam vody pre ľudstvo, ako i na vplyv prebytku respektíve nedostatku vody na rozvoj technických ale i vedeckých poznatkov. V neposlednom rade je prezentáciou vývoja a zmien využívania vody ľudskou spoločnosťou.
Študijný program: Geografia
Ukážka z predmetu: Hydrológia a hydrogeografia
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
- Človek milión – aktuálne poznatky o obyvateľstve sveta
Anotácia:
Obyvateľstvo sveta, jeho štruktúry a dynamické procesy sú neoddeliteľnou súčasťou geografie obyvateľstva a demografie. Obyvateľstvo sveta je svojou mierkou skôr ťažšie predstaviteľným pojmom. Procesy, ktoré ovplyvňujú počet, vývoj a rozmiestnenie obyvateľstva sú výsledkom mnohých, vzájomne na seba pôsobiacich politických, socioekonomických a kultúrnych faktorov. V tejto téme predstavíme aktuálne poznatky o obyvateľstve sveta, porovnáme jednotlivé regióny sveta z pohľadu dynamiky demografických procesov, poukážeme na štruktúru a vývoj obyvateľstva vo vybraných štátoch sveta. Tému zakončíme zaujímavosťami o špecifikách, z demografického pohľadu, najproblematickejších štátov.
Študijný program: Geografia
Ukážka z predmetu: Geografia obyvateľstva a sídel
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
JDV - Chémia
Anotácia:
Aktivity v rámci akcie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka so zameraním na chémiu
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., marian.kires@upjs.sk, +421552342540
- Chémia farieb
Anotácia:
Prečo vidíme farby, čo je farba, prečo sú zlúčeniny farebné. Prírodné a syntetické farbivá. Farbivá využívané v potravinárskom priemysle a pri farbení textílií.
Študijný program: Chémia
Ukážka z predmetu:
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342368
Žiadne termíny
- Modré džínsy
Anotácia:
Syntéza modrého farbiva – indiga a jeho praktické využitie na farbenie látky.
Študijný program: Chémia
Ukážka z predmetu:
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342368
Žiadne termíny
- Nanotechnológie v 21. storočí
Anotácia:
V prednáške postupne predstavíme nanomateriály, priblížime ich podstatu, vlastnosti a využitie v rôznych oblastiach, ako medicína, senzorické aplikácie, solárne články či batérie. Vysvetlíme rozdiely medzi ‘nanosvetom’ a ‘mikrosvetom’ a detailnejšie rozoberieme rôzne metódy prípravy nanomateriálov.
Študijný program: Chémia
Ukážka z predmetu: Nanotechnológie
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342368
Žiadne termíny
- Nanotechnológie v 21. storočí - príprava solárnych článkov
Anotácia:
Študentom predstavíme metódu prípravy solárnych článkov pomocou nanomodifikovaného vodivého skla a farbiva z vybraného červeného ovocia. Preberieme špecifickú metódu prípravy lítium-sírových batérií, ukážeme si vopred pripravené batérie a študenti si vyskúšajú prácu v inertnej atmosfére v rukavicovom boxe, ktorý je nevyhnutný k príprave najmodernejších bezpečných batérií.
Študijný program: Chémia
Ukážka z predmetu: Nanotechnológie
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342368
Žiadne termíny
- Analgetiká - pomoc pri bolesti
Anotácia:
Na prednáške sa dozviete, čo sú liečivá a načo sa používajú, aké sú zdroje liečiv, ako sa testujú a delia. V druhej časti sa zameriame na skupinu liečiv s označením analgetiká, povieme si niečo o ich štruktúre a o tom, aký je ich prínos a riziká pre užívateľa.
Študijný program: Chémia
Ukážka z predmetu:
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342368
Žiadne termíny
- Analytická chémia v expertíze
Anotácia:
Prednáška bude zameraná na uplatnenie analytickej chémie v kriminálno-expertíznej praxi, ako analytická chémia prispieva k odhaľovaniu zločinu a jeho predchádzaniu a prečo je v tejto vede neustále potrebný vývoj a výskum.
Študijný program: Chémia
Ukážka z predmetu:
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342368
Žiadne termíny
- Príprava kyseliny acetylsalicylovej
Anotácia:
Syntéza kyseliny acetylsalicylovej, známej pre jej antipyretické (znižuje telesnú teplotu) vlastnosti, ktorá sa používa v liečivách ako Acylpyrín, Acylcoffin a iné.
Študijný program: Chémia
Ukážka z predmetu:
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342368
Žiadne termíny
- Je meď vzácnejšia ako iné prvky?
Anotácia:
Meď, striebro, zlato alebo platina; prečo sú iné ako ostatné prvky a prečo sú pre nás také príťažlivé? Povieme si niečo o tom prečo alchymisti nevedeli pripraviť zlato či iné čisté kovy, ako ich pripravujeme v súčasnosti, v akej podobe sa vyskytujú v prírode a ako ich môžeme nájsť a pripraviť aj my. Povieme si niečo o ich skutočnej hodnote na trhu aj z hľadiska praktického použitia. Povieme si niečo aj o tom aké zlúčeniny sú pre nich typické, ktoré predstavujú kľúčové primyslené suroviny a bez ktorých by sme zaobišli.
Študijný program: Chémia
Ukážka z predmetu:
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342368
Žiadne termíny
- Farbičky ako základný nástroj Analytickej chémie
Anotácia:
Na laboratórnom cvičení budú predvedené rôzne zaujímavé kvalitatívne dôkazové reakcie. Dôkazy ťažkých kovov (olovo, ortuť, kadmium, nikel). Rozlíšenie esenciálnych a toxických foriem chrómu, dôkazy železa a ďalšie zaujímavé farebné dôkazové reakcie vybraných kovov. Po predvedení budú vybraní adepti identifikovať pripravené neznáme vzorky.
Študijný program: Chémia
Ukážka z predmetu:
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342368
Žiadne termíny
- Príprava zlúčenín medi a výroba zlatej mince
Anotácia:
Syntéza a vlastnosti prvkov a minerálov – pripravíme si halogenidy medi a porovnáme ich fyzikálne a chemické vlastnosti. Vyskúšame si aj ako ich vieme stanoviť a zistiť ich množstvo. Pokúsime sa vyrobiť zlatú mincu.
Študijný program: Chémia
Ukážka predmetu:

Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342368
Žiadne termíny
JDV - Informatika
Anotácia:
Aktivity v rámci akcie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka so zameraním na informatiku
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., marian.kires@upjs.sk, +421552342540
- Naučme počítače básniť
Anotácia:
Strojové učenie pomocou umelých neurónových sietí zažíva v poslednom desaťročí boom. Takzvané umelé inteligencie (AI) dnes dokážu rôznorodé veci: od rozpoznania mačky od bicykla na nejakom obrázku, po riadenie auta v meste a porážanie šachových veľmajstrov. Jednu vec však počítače stále dobre nezvládnu a tou je komunikácia. Komunikovať tak, aby bola AI nerozoznateľná od človeka je stále neprekonaný problém. Jednou formou komunikácie sú knihy a básne. Seminár bude rozdelený na dve časti. Najprv si vysvetlíme a na praktickom príklade ukážeme základy fungovania umelých neurónových sietí. Následne použijeme plnohodnotný engine pre strojové učenie na vytvorenie vlastnej AI, ktorá sa po prečítaní celých kníh naučí napísať vlastnú. Taktiež si prezrieme aj iné aplikácie takejto inteligencie včítane ukážok aj z iných brandží.
Študijný program: Informatika
Ukážka z predmetu:
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342437
Žiadne termíny
- Výherná stratégia pri hre dvoch hráčov
Anotácia:
Obsahom prednášky/cvičenia je návod ako nájsť výhernú stratégiu. Tento návod je založený na jednoduchom princípe. Na začiatku nájdeme pozície keď hra končí víťazne. Postupne budeme pozície označovať za vyhrávajúce a prehrávajúce až kým neoznačíme žiadnu novú pozíciu. Na cvičení si študenti môžu aplikovať návod ako nájsť stratégiu pre vybranú jednoduchú hru.
Študijný program: Informatika
Ukážka z predmetu:
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342437
Žiadne termíny
- Ako sa chrániť pred sociálnym inžinierstvom
Anotácia:
Najslabšiu časť bezpečnosti organizácie predstavuje človek - používateľ. Útočníci využívajú tento fakt najmä pri sociálnom inžinierstve, ktoré predstavuje spôsob manipulácie používateľov organizácie útočníkom za účelom získania prístupových, resp. iných citlivých údajov. V rámci cvičenia sa budeme venovať spôsobom detekcie a ochrany voči rôznym formám sociálneho inžinierstva (najmä phishingu, spear phishingu a vishingu).
Študijný program: Informatika
Ukážka z predmetu: Úvod do informačnej bezpečnosti
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342437
Žiadne termíny
- Bezpečnosť webových aplikácií pre začiatočníkov
Anotácia:
Pre každého programátora webových aplikácií je dôležité poznať bezpečnostné hrozby, ktoré ohrozujú tieto aplikácie. V rámci cvičenia si prejdeme najčastejšie sa vyskytujúce bezpečnostné hrozby podľa metodológie OWASP 2017. Cvičenie bude prebiehať na špecializovaných operačných systémov, ktoré obsahujú webové zraniteľnosti. Účastník cvičenia si vyskúša základné typy útokov voči webovým aplikáciám a spôsob ochrany voči nim.
Študijný program: Informatika
Ukážka z predmetu: Úvod do informačnej bezpečnosti
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342437
Žiadne termíny
- Škodlivý kód (malvér) pre začiatočníkov
Anotácia:
Jednou z najrozšírenejších hrozieb, ktorá ohrozuje všetky zariadenia, je škodlivý kód (malvér). V rámci cvičenia si vysvetlíme, čo je malvér, aké sú jeho jednotlivé formy a prejavy. Povieme si o spôsoboch detekcie, analýzy a ochrany voči rôznym typom malvéru. Účastník bude mať možnosť vyskúšať si analýzu vírusov, trojských koňov a ransomvéru. Cvičenie bude prebiehať pomocou špecializovaných nástrojov na analýzu a reálnych vzoriek malvéru.
Študijný program: Informatika
Ukážka z predmetu: Úvod do informačnej bezpečnosti
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342437
Žiadne termíny
- Počítačová kriminalita
Anotácia:
V rámci prednášky si vysvetlíme, čo je trestný čin a aké sú jeho podstatné znaky. Špeciálne sa zameriame na počítačové trestné činy. Na praktických ukážkach si vysvetlíme pojmy ako hacking, cracking, sniffing z pohľadu trestného práva. Účastník prednášky sa tiež oboznámi s reálnymi prípadmi a spôsobom klasifikácie trestných činov.
Študijný program: Informatika
Ukážka z predmetu: Právne aspekty informatiky
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342437
Žiadne termíny
- Používateľské údaje a ich analýza
Anotácia:
Cvičenie sa venuje jednej z fáz digitálnej forenznej analýzy. Pre forenzného znalca je dôležité poznať, aké artefakty môže získať zo zaistených údajov. Dôležitým zdrojom informácii sú používateľské údaje, ktoré vieme nájsť vo webových prehliadačoch, emailových klientoch, záznamoch z používania jednotlivých aplikácii a pod. V rámci cvičenia si ukážeme nástroje a spôsoby analýzy údajov z webových prehliadačov a emailových klientov na konkrétnom prípade.
Študijný program: Informatika
Ukážka z predmetu: Forenzná analýza
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342437
Žiadne termíny
- Forenzná analýza operačného systému Windows
Anotácia:
Forenzný znalec musí pri svojej činnosti vedieť analyzovať digitálne stopy získané zo zariadení s operačným systémom Windows. V rámci cvičenia sa zameriame na zdroje údajov, najmä na Windows registre a záznamy udalostí. Účastníci si budú môcť vyskúšať nástroje na forenznú analýzu a dozvedia sa, čo všetko si o nich a spôsobe ich práce zaznamenáva operačný systém.
Študijný program: Informatika
Ukážka z predmetu: Forenzná analýza
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342437
Žiadne termíny
JDV - Matematika
Anotácia:
Aktivity v rámci akcie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka so zameraním na matematiku
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., marian.kires@upjs.sk, +421552342540
- Ako sa hrá športový bridž
Anotácia:
Bridž je kartová hra pre štyroch hráčov, ktorá sa dá hrať medzi priateľmi, ale aj ako športová disciplína. Existujú kontinentálne aj celosvetové bridžové súťaže, bridž je uznaný za olympijský šport a je možné, že v budúcnosti sa dostane do programu niektorej z olympiád. Na prednáške budú vysvetlené pravidlá športového bridžu a v rámci praktickej časti predmetu budú medzi sebou súperiť štvorčlenné družstvá vytvorené zo zúčastnených záujemcov.
Študijný program: Matematika
Ukážka z predmetu: Základy bridžu
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342562
Žiadne termíny
- Voliť či nevoliť, to je otázka!
Anotácia:
Ukážeme si, výsledok volieb závisí často viac od použitého volebného systému než of preferencií voličov. Vysvetlíme si význam Arrowovej vety o diktátoroch a poukážeme na niektoré paradoxy volebných systémov, hlavne na paradox neúčasti.
Študijný program: Ekonomická a finančná matematika
Ukážka z predmetu: Teória hier
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342562
Žiadne termíny
- Využitie zhodných a podobných zobrazení v konštrukčných a optimalizačných úlohách
Anotácia:
Aj keď zobrazenia stredová a osová súmernosť, posunutie, otočenie a rovnoľahlosť sú dobre známe, prínos ich použitia nemusí byť vždy zjavný. Navyše nemusí byť zrejmý vhodný spôsob použitia týchto zobrazení, čo potom často vedie k uprednostneniu analytického prístupu riešenia problému (pohľad na situáciu v súradnicovej sústave a popísanie objektov (ne-)rovnicami) pred syntetickým prístupom. V tejto prednáške si ukážeme, ako možno použitím spomínaných zobrazení v konštrukčných úlohách (skonštruujte rovinný útvar s danými vlastnosťami) alebo v optimalizačných úlohách (nájdite bod(-y) tak, aby istý súčet vzdialeností bol minimálny) nájsť elegantné syntetické riešenia.
Študijný program: Matematika
Ukážka z predmetu: Geometria
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342562
Žiadne termíny
- Nástrahy investovania a prečo môžem v mladosti viac riskovať
Anotácia:
Stále viac a viac ľudí bude na dôchodku žiť zo svojich nasporených peňazí. Na reálnych dátach skúsime objaviť nástrahy krátkodobého a dlhodobého investovania. Skúsime lepšie porozumieť konzervatívnym i viac rizikovým finančným produktom. Vysvetlíme si, ako nám jazyk matematiky dovoľuje lepšie opísať a zachytiť ich vlastnosti.
Študijný program: Ekonomická a finančná matematika
Ukážka z predmetu: Matematické metódy vo financiách
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342562
Žiadne termíny