Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka

logo

Pripravili sme pre vás niekoľko prednášok, cvičení a seminárov z odborov: matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, ekológia a geografia, ktoré ponúkame v rozvrhových „okienkách“. Ide o ukážky vysokoškolskej výučby, ktorú naši prednášatelia pre vás mierne upravili. Podujatie prebieha s takmer rovnakým programom opakovane počas dvoch dní, pondelok 20.5.2019 a v utorok 21.5.2019, teda v čase, keď na stredných školách prebiehajú maturitné skúšky. V minulom roku sa na akcii zúčastnilo 527 žiakov z 37 stredných škôl. Obdobne ako naši študenti, aj vy si máte možnosť zapísať podľa vlastného výberu predmety, ktoré chcete absolvovať. Je len na vás, aké predmety a z ktorých odborov počas dňa alebo aj dvoch absolvujete.
Biológia a ekológia Fyzika Geografia Chémia Informatika Matematika


Aktuálne aktivity


Názov aktivity Aktívne aktivity
Jeden deň vysokoškoláka - Biológia
Anotácia:
Aktivity v rámci akcie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka so zameraním na biológiu.
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., marian.kires@upjs.sk, +421552342540
- Svetlo - Zdroj energie pre rastliny
Anotácia:
Prednáška je zameraná na základné vlastnosti svetla a spôsob ako ho rastliny využívajú na tvorbu organických látok. Zameriame sa na význam chlorofylu, kde a ako sa premieňa slnečná energia na chemickú a kde všade sa takáto energia môže uplatniť.
Študijný program: Biológia
Ukážka z predmetu: Fyziológia rastlín
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552341202
Žiadne termíny
- Staň sa neurológom
Anotácia:
Ako to, že keď kýchnem, zavriem oči? Prečo mi podskočí celá noha, keď ma niekto buchne do jamky pod kolenom? Prečo malé deti s prstami na nohách vedia chytiť predmety? Ako je možné, že môj pes je pri chladničke vždy, keď ju otvorím? Ak ťa zaujímajú odpovede na tieto a ďalšie iné otázky, si tu správne. Otestuješ si reflexy, o ktorých si ani nevedel, že ich máš. Zistíš, ktoré sú vrodené a ktoré iba naučené. Na hodine si užiješ aj zábavu, zmeriaš si zrakovú ostrosť, alebo si zabeháš či zaklikuješ.
Študijný program: Biológia
Ukážka z predmetu: Fyziológia živočíchov a človeka
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Vytesané do kameňa. GATC - základné kamene genetickej informácie
Anotácia:
Cieľom prednášky bude oboznámenie sa so základmi genetického kódu a ako je genetická informácia uložená v DNA. Viac si povieme o polymerázovej reťazovej reakcii, jednej z najdôležitejších metód detekcie a analýzy génov.
Študijný program: Biológia
Ukážka z predmetu: Molekulárna biológia
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552341289
Žiadne termíny
- Zisti, čo vlastne ješ – baktérie mliečneho kvasenia
Anotácia:
Aj ty patríš k ľuďom, ktorí si na raňajky najradšej dajú jogurt? Je ale každý jogurt rovnaký? Čo sú to vlastne laktobacily a laktokoky a aká je ich funkcia? Má každý jogurt rovnaký počet baktérií mliečneho kvasenia? Príď a zistíš, že platí dávna pravda – Si to, čo ješ! Dones si kelímok zo svojho obľúbeného jogurtu alebo acidka, alebo kefírového mlieka (nie obyčajné mlieko) a na vlastné oči uvidíš, koľko života sa skrýva v jednom mliečnom výrobku.
Študijný program: Biológia
Ukážka z predmetu: Mikrobiológia
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
- O liekoch, ktoré jednou ranou zabijú dve muchy
Anotácia:
Súčasný človek sa dožíva priemerne vyššieho veku ako pred sto, dvesto, či dokonca tristo rokmi. Vďaka pokrokom vo vede je možné liečiť choroby, ktoré zabíjali našich predkov. Na druhej strane, s dlhším prežívaním sa zvyšuje výskyt tzv. civilizačných ochorení, kam sa zaraďujú choroby srdcovocievneho systému, cukrovka, reuma ale tiež rakovina. Dobrou správou je, že existujú lieky, ktoré sú účinné na viaceré ochorenia. Niektorým z nich je venovaná táto prednáška.
Študijný program: Biológia
Ukážka z predmetu: Fyziológia živočíchov
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
- Kto tu velí?
Anotácia:
Máme kontrolu nad tým, čo cítime a ako konáme? Je slobodná vôľa samozrejmosťou alebo dokonale uveriteľnou ilúziou? Poďme spoločne prebádať neurologický podklad vedomia a nevedomia a možno nájdeme odpoveď na tieto otázky. Prednáška s názornými ukážkami je vhodná pre záujemcov o anatómiu ľudského mozgu a neuropsychológiu.
Študijný program: Biológia
Ukážka z predmetu: Neuroanatómia
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
Jeden deň vysokoškoláka - Fyzika
Anotácia:
Aktivity v rámci akcie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka so zameraním na fyziku
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., marian.kires@upjs.sk, +421552342540
- Prečo sú niektoré látky magnetické?
Anotácia:
Obsah vyučovacej hodiny venovanej základným princípom budovania elektrónového obalu atómu a odtiaľ plynúcim fyzikálnym vlastnostiam látok, ktoré delíme na diamagnetiká (nemagnetické) a paramagnetiká (magnetické ) materiály: Vývoj názorov na stavbu atómu. Model atómu vodíka. Elektrón v atóme ako stojatá (de Broglieho) vlna. Schrodingerova rovnica - vlnové funkcie (orbitály) - dovolené stavy elektrónu v atóme vodíka. Spin- vnútorné stupne voľnosti elektrónu. Magnetický moment elektrónu. Magnetizmus (tak ako ho bežne poznáme).
Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok
Ukážka z predmetu: Magnetochémia
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Ako funguje nano-svet
Anotácia:
Predmet poskytne jasným a názorným spôsobom informácie o delení nanomateriálov z hľadiska rozmernosti (tenké vrstvy, tenké filmy a povrchy; carbonové nanotuby, anorganické nanotuby, nanodrôty, biopolyméry, nanočastice, fullerény, dendriméry, quantové body), z hľadiska spôsobov prípravy a z hľadiska ich aplikačného využitia. Z aplikačného využitia sa sústredíme na použitie nanomateriálov v biotechnológiách a nano-medicíne (nosiče liečiv, materiály pre MRI, nanomateriály pri liečbe rakoviny, v informačno-telekomunikačných technológiách a optoelektronike ako kvantové kryptografy a fotónové kryštály pre kvantové počítače. Študenti sa oboznámia s možnými rizikami používania nanomateriálov a nanotechnológií: škodlivý dopad na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť.
Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok
Ukážka z predmetu: Nanomateriály a nanotechnológie
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Ako pracuje turbomolekulárna výveva
Anotácia:
Predstavíme prehľad základných pojmov vo fyzike nízkych tlakov - fyzike vákua. Prvé vedecké teórie a experimenty vo fyzike vákua. Tok plynov pri nízkych tlakoch, ako sa správa plyn na povrchu tuhej látky pri nízkom tlaku, prenikanie plynu cez tuhé látky. Metódy získavania veľmi nízkych tlakov (napr. ako pracuje turbomolekulárna výveva).
Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok
Ukážka z predmetu: Fyzika vákua
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Fluorescenčný mikroskop
Anotácia:
Obsah prednášky bude venovaný základným princípom fluorescenčnej mikroskopie, rozdielom medzi konvenčnou a konfokálnou mikroskopiou. Ďalej sa budeme zaoberať uplatnením týchto metód vo výskume živých buniek a ich štruktúr.
Študijný program: Biofyzika
Ukážka z predmetu: Experimentálne metódy biofyziky – Fluorescenčná konfokálna mikroskopia a FRET
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Laser – náš každodenný spoločník
Anotácia:
Lasery sa počas posledných desaťročí stali naším každodenným spoločníkom, aj keď nie vždy si to uvedomujeme. Používame ich na prenos informácií cez internet, pri počúvaní hudby alebo počas nakupovania v obchode. V prednáške predstavíme základné princípy fungovania a konštrukcie laserov. Uvedieme prehľad najrôznejších aplikácií laserov v medicíne, pri obrábaní materiálov, v energetike apod. Nakoniec sa budeme zaoberať vybranými vedeckými využitiami laserov v oblasti biofyziky (napr. optickou pinzetou).
Študijný program: Biofyzika
Ukážka z predmetu:
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Sondy do nanosveta
Anotácia:
Pomocou moderných prístrojov dokážeme zobrazovať a premiestňovať jednotlivé atómy. To nám umožňuje vytvárať a skúmať nanoštruktúry s nevšednými vlastnosťami. Môžme tak meniť svet k lepšiemu atóm po atóme.
Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok
Ukážka z predmetu: Skenovacie sondové mikroskopie
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Fermiho a iné úlohy - ako si s nimi poradiť
Anotácia:
Fyzikálnu úlohu (laicky označovanú ako “príklad”) chápeme ako zadaný problém, výzvu,ktorú sa snažíme vyriešiť, nájsť odpoveď na zadanú otázku. Existuje mnoho osvedčených postupov, ako riešiť najmä jednoduchšie úlohy. Ich zvládnutie je dobrým východiskom pre riešenie zložitejších a o to krajších fyzikálnych problémov. Spoločne vyriešime rôznymi spôsobmi niekoľko menej tradičných úloh, aby sme sa dostali k téme: Fermiho úlohy. Taliansky fyzik bol známy svojou schopnosťou jednoducho a rýchlo rádovo odhadovať veľkosť hľadaných fyzikálnych veličín. Ukážeme si pri riešení niekoľkých úloh, ako sa s použitím základných fyzikálnych poznatkov, pozorovania vecí okolo nás a trochou zdravého uvažovania, dokážeme dopracovať k výsledku, ktorý je v dobrej zhode so skutočnou hodnotou.
Študijný program: Medziodborové a učiteľské štúdium v kombinácii s fyzikou
Ukážka z predmetu: Metódy riešenia fyzikálnych úloh
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Ako Felix prekonal rýchlosť zvuku?
Anotácia:
Pokus Felixa Baumgartnera sledovalo 14.10.2012 milióny divákov cez živý on-line prenos. Felix bol vynesený do výšky 39km v kapsule za pomoci héliového stratosférického balóna. Počas niekoľko desiatok sekúnd po vyskočení z kapsule dosiahol nadzvukovú rýchlosť 1342,8km/h a svojím zoskokom zo stratosféry tak posunul hranice ľudských možností. Po 4 minútach 16 sekundách otvoril padák a nakoniec bezpečne dopadol na zem. Ako je možné dosiahnuť pri páde takú obrovskú rýchlosť? Ukážeme si videozáznam pádu Felixa, vysvetlíme, čo ovplyvňuje jeho pohyb a spoločne vytvoríme na počítači model pádu Felixa tak, aby sme sa čo najviac priblížili jeho rekordným výsledkom.
Študijný program: Medziodborové a učiteľské štúdium v kombinácii s fyzikou
Ukážka z predmetu: Školské fyzikálne počítačom podporované laboratórium
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Vývoj nových liečív
Anotácia:
Akým spôsobom hľadajú vedci nové liečivá? Obsah vyučovacej hodiny sa zameria na využitie poznatkov biofyziky pri realizácii biomedicínskeho výskumu a aplikáciách týchto poznatkov pri vývoji nových biotechnológií a pri prvých štádiách vývoja nových liečiv.
Študijný program: Biofyzika
Ukážka z predmetu: Biofyzika v biomedicíne a biotechnológiách
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Atómový kaleidoskop v počítači
Anotácia:
Obsahom prednášky je predstavenie základov teoretického opisu elektrónovej štruktúry od atómu až po samotnú kryštalickú látku. Súčasťou prednášky sú aj názorné a praktické ukážky realizácie počítačových výpočtov, ktoré používame pri predpovedaní fyzikálnych vlastností akými sú vodivostné vlastnosti, reakcia na svetlo, či magnetizmus. Cieľom prednášky je demonštrovať ako môžeme už dnes pomocou počítača predpovedať a dokonca vytvoriť nový materiál s inovatívnymi vlastnosťami.
Študijný program: Fyzika
Ukážka z predmetu: Aplikácie počítačovej fyziky
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
- Každodenne s Einsteinom
Anotácia:
Einsteinovo meno pozná snáď každý, ale to, že jeho myšlienky dnes prenikajú do nášho každodenného života takmer na každom kroku, si uvedomujeme oveľa menej. Preto upriamime pozornosť nielen na osobu Alberta Einsteina, ako jedného z najgeniálnejších vedcov histórie a vedeckej ikony, ale aj na príklady dnešných každodenných technológií okolo nás, ktoré existujú vďaka prácam Alberta Einsteina.
Študijný program: Medziodborové a učiteľské štúdium v kombinácii s fyzikou
Ukážka z predmetu: Moderná fyzika z pohľadu didaktiky fyziky
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342243
Žiadne termíny
Jeden deň vysokoškoláka - Geografia
Anotácia:
Aktivity v rámci akcie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka so zameraním na geografiu
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., marian.kires@upjs.sk, +421552342540
- Mapovanie krajiny laserovým skenovaním
Anotácia:
Počas prednášky bude demonštrovaná technológia laserového skenovania vo výskume krajiny. Laserové skenovanie sa v súčasnosti masívne využíva vo viacerých oblastiach a postupne sa s ním častejšie stretávame aj na Slovensku. Tento blok sa bude skladať z 2 častí. V prvej časti veľmi stručne popíšeme základný princíp laserového skenovania a demonštrujeme aplikácie laserového skenovania na projektoch, ktoré boli realizované na Ústave geografie (výskumné a komerčné projekty). Druhá časť bude zameraná na živú ukážku práce s laserovým skenerom a spracovaním dát.
Študijný program: Geografia
Ukážka z predmetu: Geografické informačné systémy
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
- Ako migrácia obyvateľstva mení Slovensko
Anotácia:
Slovensko donedávna patrilo medzi krajiny s pomerne vysokým prirodzeným prírastkom obyvateľstva. Ten zabezpečoval rast počtu obyvateľov Slovenska, no rozhodujúcu úlohu mal aj pri formovaní rozmiestnenia obyvateľstva. S poklesom prirodzeného prírastku, ba až s jeho zmenou na prirodzený úbytok túto úlohu na seba prebrala migrácia. Dnes, viac ako kedykoľvek v novodobej histórii Slovenska, migrácia rozhoduje o tom, ktoré obce či regióny populačne rastú a kde počet obyvateľov klesá. Zaujímavé pritom je, že v post-socialistickom období došlo na Slovensku k zásadnej zmene priestorového usporiadania migračných tokov. Navyše, rôzne kategórie migrantov majú pri migrácii rôzne motívy a preferencie. Migrácia tak výrazne vplýva aj na zmeny štruktúry obyvateľstva, zmeny rozmiestnenia ľudského kapitálu, a tak výrazne formuje rozvojový potenciál. V rámci prednášky predstavíme základné migračné trendy a priblížime ich konkrétne dopady na rôzne regióny v rámci Slovenska.
Študijný program: Geografia
Ukážka z predmetu: Humánna geografia Slovenska
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
- Nur-Sultan. Almata ci Astana – k problematike hlavných miest v politickej geografii
Anotácia:
Hlavné mesto štátu je mesto, ktoré sa od ostatných miest líši niekoľkými charakteristickými črtami. Vo väčšine prípadov je to populačne najväčšie mesto štátu, v ktorom sídli vláda a mnohé administratívne, politické, súdne a ďalšie orgány. Hlavné mesto je spravidla ekonomickým centrom, ktoré poskytuje veľa služieb nielen pre svojich obyvateľov, ale aj pre obyvateľov celého štátu. V hlavných mestách sídlia manažmenty rôznych spoločností, ktoré ťažia z blízkosti k miestu rozhodovania o významných politických a hospodárskych otázkach. Na politickej mape sveta však nachádzame mnoho výnimiek tejto formulácie hlavného mesta. Vo svete nachádzame štáty, ktoré majú viacero hlavných miest (napr. Bolívia, Holandsko, Izrael, JAR a ď.), resp. štáty, ktorých hlavné mestá nie sú najväčšími mestami (napr. Kanada, Austrália, Spojené štáty americké, Švajčiarsko a ď.). Zaujímavé sú aj štáty, v ktorých došlo k tzv. premiestneniu (relokácii) hlavného mesta z určitého dôvodu. Ide napr. o Belize, Kazachstan, Nigériu či Malajziu. Len nedávno došlo v premenovaniu hlavného mesta v Kazachstane. Niektoré štáty, napríklad Egypt, Indonézia či Južný Sudán, zvažujú v súčasnosti premiestniť svoje hlavné mesto.
Študijný program: Geografia
Ukážka z predmetu: Politická geografia a geopolitika
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
- Nové možnosti kartografického spracovania dát pomocou 3D tlače
Anotácia:
V rámci prednášky bude stručne prezentovaný súčasný stav 3D tlače v segmente kartografickej vizualizácie dát. V súčasnosti je 3D tlač široko využívaná v mnohých oblastiach. Jednou z nich je aj oblasť geovedných disciplín a inovatívneho spôsobu kartografického zobrazovania krajiny. Pri tvorbe a príprave 3D modelov sa používa široklá paleta rôznych nástrojov, pričom práve tvorba 3D modelov krajiny má vyvinuté svoje špecifické metódy. Počas prednášky budú demonštrované metódy zberu 3D dát o krajine, metódy spracovania a modelovania za účelom tvorby 3D modelu krajiny a samotná 3D tlač modelu krajiny.
Študijný program: Geografia
Ukážka z predmetu: Geografické informačné systémy
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
- Masový cestovný ruch vo svete a jeho negatívne dopady na krajinu
Anotácia:
Cestovný ruch patrí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odvetviam hospodárstva. Každým rokom stúpa počet účastníkov cestovného ruchu. Kým v roku 1950 sa ho zúčastnilo okolo 25 miliónov turistov, v roku 2016 to už bolo viac ako 1,2 miliardy. Tento trend prináša svoje kladné ale aj záporné stránky. Ku kladným možno zaradiť rast zamestnanosti, príjmy za poskytované služby nasmerované do pokladníc navštívených krajín, na druhej strane sú to negatívne prvky ako hluk, zvýšená produkcia odpadu, energie, ničenie pamiatok a pod. Množstvo krajín, miest či kultúrno-historických pamiatok zápasí s negatívnymi stránkami masového turizmu. V rámci prednášky si predstavíme najnavštevovanejšie krajiny sveta a taktiež mestá a chránené územia, ktoré v dôsledku nadmerného počtu turistov museli pristúpiť k regulácii návštevnosti.
Študijný program: Geografia
Ukážka z predmetu: Geografia cestovného ruchu
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
Jeden deň vysokoškoláka - Chémia
Anotácia:
Aktivity v rámci akcie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka so zameraním na chémiu
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., marian.kires@upjs.sk, +421552342540
- Analgetiká - pomoc pri bolesti
Anotácia:
Na prednáške sa dozviete, čo sú liečivá a načo sa používajú, aké sú zdroje liečiv, ako sa testujú a delia. V druhej časti sa zameriame na skupinu liečiv s označením analgetiká, povieme si niečo o ich štruktúre a o tom, aký je ich prínos a riziká pre užívateľa.
Študijný program: Chémia
Ukážka z predmetu: Farmaceutická chémia
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342368
Žiadne termíny
- Izolácia kofeínu z čaju
Anotácia:
Kofeín patrí medzí xantínové deriváty a nachádza sa v kávových zrnách a listoch čajovníka, pričom obsah kofeínu v čajových listov je do 4,5 %. Na cvičení budeme z čaju izolovať kofeín a študenti si vyskúšajú základné laboratórne postupy používané v organickej chémii.
Študijný program: Chémia
Ukážka predmetu: Praktikum z organickej chémie
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
- Diabetes mellitus – hrozba budúcnosti?
Anotácia:
Diabetes mellitus predstavuje v súčasnosti jedno z najrozšírenejších a finančne najnáročnejších metabolických ochorení, priblížime si rôzne typy diabetu, príčiny vzniku, možnosti liečby a včasnej detekcie tohto ochorenia. Detailnejšie si rozoberieme možnosti elektrochemickej detekcie glukózy ale aj inzulínu na rôznych zaujímavých typoch elektród, ktoré predstavujú revolúciu v diagnostike. Povieme si niečo o nových prístupoch liečby diabetu, kedy je študované zapuzdrenie buniek Langerhansovych ostrovčekov, ktoré produkujú inzulín.
Študijný program: Chémia
Ukážka predmetu: Fyzikálna chémia
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
- Diagnostika diabetu – od ceruziek k mikroelektródam
Anotácia:
Ukážeme si elektrochemické stanovenie inzulínu a glukózy na rôznych typoch elektród. Vysvetlíme si ako je nutné upraviť povrch elektródy na to, aby mohla byť použitá ako efektívny senzor na stanovenie inzulínu a glukózy. Vysvetlíme si ako a prečo je možné stanoviť inzulín aj na obyčajnej ceruzke.
Študijný program: Chémia
Ukážka predmetu: Fyzikálna chémia
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
- Meď, striebro, zlato, prečo sú iné ako ostatné
Anotácia:
V rámci prednášky si povieme niečo o tom prečo alchymisti nevedeli pripraviť zlato či iné čisté kovy, ako ich pripravujeme v súčasnosti v akej podobe sa vyskytujú v prírode a ako ich môžeme nájsť a pripraviť aj my. Povieme si niečo o tom kde sa najviac využívajú, ktoré sú pre nás najvzácnejšie a či sa v prírode stále tvoria, alebo sa niekedy úplne minú. Zhrnieme si aj to prečo je dôležité poznať spôsoby ich prípravy a možnosti ich využitia a taktiež aké tvoria zlúčeniny a ako sa správajú na vzduchu pri reakciách so zásadami aj s kyselinami.
Študijný program: Chémia
Ukážka predmetu: Anorganická chémia
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
- Syntéza a vlastnosti prvkov a minerálov – minerály medi, železa a kamence
Anotácia:
V rámci praktickej časti si pripravíme čistú meď s použitím železných klincov pripravíme si zelenú skalicu a kryštály kamenca typu Shönitu nazývaného Mohrova soľ. Zistíme v čom sa meď a iné prvky rozpúšťajú a ako reagujú. A vyskúšame si aj ako ich vieme stanoviť a zistiť ich množstvo.
Študijný program: Chémia
Ukážka predmetu: Anorganická chémia – Praktické cvičenie
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
Jeden deň vysokoškoláka - Informatika
Anotácia:
Aktivity v rámci akcie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka so zameraním na informatiku
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., marian.kires@upjs.sk, +421552342540
- Bezpečnosť webových aplikácií pre začiatočníkov
Anotácia:
Pre každého programátora webových aplikácií je dôležité poznať bezpečnostné hrozby, ktoré ohrozujú tieto aplikácie. V rámci cvičenia si prejdeme najčastejšie sa vyskytujúce bezpečnostné hrozby podľa metodológie OWASP 2017. Cvičenie bude prebiehať na špecializovaných operačných systémov, ktoré obsahujú webové zraniteľnosti. Účastník cvičenia si vyskúša základné typy útokov voči webovým aplikáciám a spôsob ochrany voči nim.
Študijný program: Informatika
Ukážka z predmetu: Úvod do informačnej bezpečnosti
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342437
Žiadne termíny
- Forenzná analýza operačného systému Windows
Anotácia:
Forenzný znalec musí pri svojej činnosti vedieť analyzovať digitálne stopy získané zo zariadení s operačným systémom Windows. V rámci cvičenia sa zameriame na zdroje údajov, najmä na Windows registre a záznamy udalostí. Účastníci si budú môcť vyskúšať nástroje na forenznú analýzu a dozvedia sa, čo všetko si o nich a spôsobe ich práce zaznamenáva operačný systém.
Študijný program: Informatika
Ukážka z predmetu: Forenzná analýza
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342437
Žiadne termíny
- Ako uložiť veľa údajov tak, aby sa s nimi dalo rýchlo pracovať
Anotácia:
Na svete je veľa ľudí a ešte viac dát a informácií. Človek je zvyknutý, že aj keď vyhľadáva v obrovskom množstve informácií, sú mu poskytnuté za pár sekúnd. Povieme si ako sa to robí, aj v prípade, že to vyhľadávanie chce robiť rýchlo aj veľa ľudí takmer v tom istom čase.
Študijný program: Informatika
Ukážka z predmetu: Úvod do štúdia prírodných vied
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342437
Žiadne termíny
- Vlastná androidová appka za 92 minút
Anotácia:
Na svete je deväť miliárd mobilných telefónov. Bol by v tom čert, aby sa medzi nimi neskrývali zákazníci našej appky! Ukážeme si vývoj poriadnej appky v prostredí Android Studio: od geniálneho nápadu, cez návrh obrazoviek, trochu programovania až po zverejnenie na obchode Google Play. Zároveň si povieme, čo všetko obnáša mobilné programovanie a čo sa skrýva vo vnútri bežného mobilu. Od účastníka sa očakávajú základné skúsenosti s programovaním v ľubovonom programovacom jazyku (Imagine, Pascal).
Študijný program: Informatika
Ukážka z predmetu: Vývoj mobilných aplikácií
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342437
Žiadne termíny
Jeden deň vysokoškoláka - Matematika
Anotácia:
Aktivity v rámci akcie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka so zameraním na matematiku
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., marian.kires@upjs.sk, +421552342540
- Nástrahy investovania a prečo môžem v mladosti viac riskovať
Anotácia:
Stále viac a viac ľudí bude na dôchodku žiť zo svojich nasporených peňazí. Na reálnych dátach skúsime objaviť nástrahy krátkodobého a dlhodobého investovania. Skúsime lepšie porozumieť konzervatívnym i viac rizikovým finančným produktom. Vysvetlíme si, ako nám jazyk matematiky dovoľuje lepšie opísať a zachytiť ich vlastnosti.
Študijný program: Ekonomická a finančná matematika
Ukážka z predmetu: Matematické metódy vo financiách
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342562
Žiadne termíny
- Je to spravodlivé?
Anotácia:
Pravdepodobnosť väčšina z nás spája so spoločenskými či hazardnými hrami. Je pravdou, že dosť veľké zásluhy na rozvoji pravdepodobnosti majú práve otázky, ktoré vznikali v súvislosti s takýmito hrami. Prirodzenou otázkou je spravodlivosť hry, aby každý z hráčov mal rovnakú šancu na úspech. No ako zistiť, či je hra spravodlivá? Ako si prípadne spravodlivo rozdeliť výhru, ak sa hra musela ukončiť predčasne? Ako pravdepodobnosť ovplyvní výsledok tankovej bitky? Okrem odpovedí na tieto otázky si ukážeme ako nám počet pravdepodobnosti pomôže rozhodnúť, či je minca spravodlivá.
Študijný program: Ekonomická a finančná matematika, Matematika, Medziodborové štúdium s matematikou
Ukážka z predmetu: Pravdepodobnosť a štatistika
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
- Matematika na Rubikovej kocke
Anotácia:
Na známom hlavolame ilustrujeme niektoré pojmy týkajúce sa permutácií a permutačných grúp. Ukážeme, ako môže matematika zdôvodniť riešiteľnosť či neriešiteľnosť danej pozície, a pre riešiteľné pozície nájsť príslušný algoritmus. Spomenieme aj iné permutačné hlavolamy a pouvažujeme o možnosti zostrojiť ťažší hlavolam.
Študijný program: Matematika
Ukážka z predmetu: Teória grúp
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny
- Ako to vyzerá, keď cestujúcich usádza matematik
Anotácia:
Usádzať divákov v kine, cestujúcich v autobuse alebo lietadle, usadiť ich čo najrýchlejšie a nespôsobiť pritom zmätok. Na prednáške a cvičení odkryjeme čo-to z teórie pravdepodobnosti a lineárnej optimalizácie, zamyslíme sa nad tým, čo by mohli airolinky robiť lepšie, aby cestujúcim ušetrili čas a sebe peniaze, poukážeme na to, ako ľahko sa pravdepodobnosťou necháme oklamať a ako oklamala aj slávnych matematikov. Napokon si ukážeme ako by mohol boarding proces vyzerať v budúcnosti.
Študijný program: Ekonomická a finančná matematika, Matematika, Medziodborové štúdium s matematikou
Ukážka z predmetu: Pravdepodobnosť a štatistika, Lineárna optimalizácia
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš PhD., denvysokoskolaka@upjs.sk, +421552342563
Žiadne termíny